Szkolenia

Szkolenia RES Edukacja - dostosowane do Ciebie!

Szkolenia organizowane przez RES Edukacja s.c. zawsze dostosowane są do potrzeb i oczekiwań Uczestników oraz charakteryzują się najwyższym poziomem jakości. Szkolenia otwarte organizowane są w odpowiednio wyposażonych salach szkoleniowych. RES Edukacja s.c. zapewnia Uczestnikom przerwę kawową oraz obiadową. Obiekty w których realizowane są szkolenia są sprawdzone i cechują się wysokim standardem.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, zawierające kwintesencję przekazywanej przez Trenera wiedzy, a także notes i długopis. Podsumowaniem zdobytej wiedzy jest certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wręczany każdemu Uczestnikowi przez Trenera. Szkolenia dla administracji publicznej.

Szanowni Państwo,

Powoli powracamy do organizacji szkoleń stacjonarnych. Nie rezygnujemy jednak ze szkoleń organizowanych w formie on-line. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – jesteśmy pewni, że znajdą w niej Państwo coś dla siebie!

Zespół RES Edukacja.

Skorzystaj z wyszukiwarki lub poniższego terminarza szkoleń

Terminarz szkoleń


MINIONE WYDARZENIA

STYCZEŃ 2021

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
07.01.2021 Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych online 345 więcej
11-13.01.2021 KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – 3-dniowe warsztaty online 699 więcej
11.01.2021 Egzekucja podatków, opłat i niepodatkowych należności publicznoprawnych w gminach i związkach międzygminnych po nowelizacji od dnia 30 lipca 2020 rok online 345 więcej
11.01.2021 Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych online 345 więcej
11.01.2021 ARCHIWIZACJA- Zarządzanie dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego . Ze szczególnym uwzględnieniem roli koordynatora czynności kancelaryjnych online 259 więcej
12.01.2021 BHP – obowiązki pracodawcy i pracownika w dobie COVID 19 online 259 więcej
12.01.2021 Jak prawidłowo skonstruować Regulamin ZFŚS – warsztat online 259 więcej
13.01.2021 Zarządzanie dokumentacją w instytucjach kultury online 269 więcej
13.01.2021 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 online 249 więcej
13.01.2021 Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe – od decyzji do tytułu wykonawczego Ulgi w spłacie opłaty – procedura postępowania Od wniosku do decyzji online 345 więcej
13.01.2021 Archiwizacja dokumentacji od podstaw online 259 więcej
14.01.2021 Księgowość projektów UE online 315 więcej
14.01.2021 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu online 269 więcej
14.01.2021 Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli online 315 więcej
15.01.2021 Nowelizacja prawa o ruchu drogowym online 299 więcej
15.01.2021 PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2020 R.PO „DUŻEJ” NOWELIZACJI USTAWY z 24.09.2019 oraz zmian z 23.11.2019. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, PROBLEMY PRAKTYKI, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. NOWE ROZPORZĄDZENIE RM DOT. PRZEDSIĘWZIĘĆ online 299 więcej
15.01.2021 Pozwolenia zintegrowane – procedura wydawania, dostosowywanie pozwoleń do konkluzji BAT online 349 więcej
15.01.2021 Warsztaty z wynagrodzeń dla zaawansowanych – zmiany w 2020 i 2021 r. oraz szczególne przypadki w rozliczeniu wynagrodzeń. online 299 więcej
18.01.2021 Warsztaty z dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków w 2021 roku. online 299 więcej
18.01.2021 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych online 249 więcej
18.01.2021 Profesjonalny sekretariat w dobie pracy zdalnej online online 259 więcej
19.01.2021 Ocena ryzyka zawodowego (aktualizacja pod względem COVID -19) online 259 więcej
19.01.2021 Zarządzanie dokumentacją w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych w świetle znowelizowanych przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Jak prawidłowo opracować instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcję składnicy akt. online 259 więcej
19.01.2021 Organizacja pracy zdalnej dla menedżerów – warsztaty online 299 więcej
20.01.2021 Windykacja należności Gminy z tytułu umów cywilnoprawnych online 289 więcej
19.01.2021 ZUS w praktyce – czyli jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne online 259 więcej
20.01.2021 Biuletyn Informacji Publicznej – wymagania ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami online 269 więcej
20.01.2021 Najtrudniejsze przypadki gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi online 345 więcej
20.01.2021 Środki UE dla polski w nowym okresie programowania 2021-2027 online 329 więcej
20.01.2021 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców- szkolenie online online 299 więcej
21.01.2021 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego online 299 więcej
21.01.2021 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 269 więcej
21.01.2021 Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów w jednostce online 259 więcej
22.01.2021 Instrukcja: jak przekazać materiały kategorii A do Archiwów Państwowych? online 219 więcej
22.01.2021 Specjalista ds. realizacji projektów UE online 339 więcej
25.01.2021 Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych online 345 więcej
25.01.2021 Obowiązki sekretarza szkoły online 259 więcej
25.01.2021 Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym online 269 więcej
25-26.01.2021 Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa online 559 więcej
26-27.01.2021 Koordynator ds. dostępności cyfrowej w urzędzie – 2 dniowy KURS online 559 więcej
26-27.01.2021 Dwudniowy kurs Kadry i płace w dobie COVID 19 – czyli jak praktycznie zorganizować stosunek pracy w czasie epidemii? – omówienie aspektów prawnych na podstawie dostępnych rozwiązań online 549 więcej
26.01.2021 Archiwum zakładowe 2020 obowiązki – aktualny stan prawny – nowe zadania archiwistów online 259 więcej
26.01.2021 Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej. online 319 więcej
26.01.2021 PROBLEMATYKA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY I POWIATU WRAZ Z OMÓWIENIEM PLANOWANEJ NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT I IN.USTAW online 299 więcej
26.01.2021 Magazynowanie odpadów – nowe obowiązki od 01.01.2021 r. online 329 więcej
27.01.2021 Podstawy prawne kontroli zarządczej online 299 więcej
27.01.2021 Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji szkoły online 349 więcej
28.01.2021 Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość za 2020 r. W jednostkach sektora finansów publicznych online 319 więcej
28.01.2021 Udostępnianie informacji publicznej w praktyce online 299 więcej
29.01.2021 Uchwały i inne akty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminie online 319 więcej
29.01.2021 Zajęcie pasa drogowego online 259 więcej
29.01.2021 Umowy w obrocie gospodarczym związane z nieruchomościami – zmiana zakresu zobowiązań wynikających z umów na skutek stanu pandemii obowiązującego na terytorium R.P. online 269 więcej
29.01.2021 Obowiązki przedsiębiorcy na gruncie przepisów prawa ochrony środowiska online 349 więcej
29.01.2021 Profesjonalny doradca zawodowy w świetle zmian 2020 roku online 345 więcej

AKTUALNE WYDARZENIA

LUTY 2021
DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
01.02.2021 Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia online 279 więcej
01.02.2021 Podatkowe zamknięcie roku 2020 roku dla podatników CIT i VAT online 259 więcej
01.02.2021 Poprawne tworzenie pism urzędowych – Jak właściwie przygotować i zredagować pismo? online 259 więcej
02.02.2021 Ocena ryzyka zawodowego (aktualizacja pod względem COVID -19) online 269 więcej
02.02.2021 Najtrudniejsze przypadki gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi online 345 więcej
02.02.2021 KOBiZE – jak poprawnie sporządzić raport? online 329 więcej
02.02.2021 ZUS w praktyce – czyli jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne online 269 więcej
02-03.02.2021 Kurs 2-dniowy – Inspektor Ochrony Danych Osobowych online 599 więcej
03.02.2021 Dokument elektroniczny: procedury administracyjne, postępowanie z e- dokumentem online 299 więcej
03.02.2021 Zdalne zarządzanie pracownikami w jednostkach administracji publicznej – czyli jak zwiększyć efektywność w 3 krokach – szkolenie online online 345 więcej
04.02.2021 Integracja, motywowanie i delegowanie zadań w zdalnym zarządzaniu pracownikami w jednostkach administracji publicznej online 345 więcej
04.02.2021 BHP – obowiązki pracodawcy i pracownika w dobie COVID 19 online 259 więcej
04.02.2021 Naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych – jak właściwie zidentyfikować naruszenie, ocenić jego wagę oraz podjąć adekwatne działania naprawcze online 299 więcej
04.02.2021 Pozwolenie wodnoprawne jako element procesu inwestycyjnego online 319 więcej
05.02.2021 PPK Jak wdrożyć i realizować Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych, w tym oświatowych online 279 więcej
05.02.2021 KPA w ochronie środowiska online 299 więcej
05.02.2021 Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach w działalności samorządów i jednostek publicznych online 325 więcej
08.02.2021 Podziały nieruchomości online 269 więcej
08.02.2021 Zamykanie projektów unijnych online 329 więcej
08.02.2021 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego online 299 więcej
08.02.2021 WYCINKA ZIELENI W 2021 R.- omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. zmiany dot. konserwatora zabytków. online 299 więcej
08-09.02.2021 2 dniowy Kurs – Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian – praktyczne aspekty online 529 więcej
08.02.2021 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2021 roku ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego w okresie pandemii COVID-19 online 279 więcej
08-09.02.2021 Nowe Prawo zamówień publicznych – praktyczne zasady stosowania przepisów dotyczących konfliktu interesów, korupcji, zmowy i samooczyszczenia online 349 więcej
09.02.2021 Baza Danych o Odpadach (BDO) – przekazanie odpadów, ewidencja, sprawozdawczość (część teoretyczna i praktyczna) online 329 więcej
09.02.2021 II nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym – zmiany od dnia 20 lutego 2021 roku. Zarządzanie kosztami egzekucyjnymi online 345 więcej
10.02.2021 Nowelizacja prawa budowlanego w 2020r. – znaczenie prawne i praktyczne dla rynku nieruchomości online 269 więcej
10.02.2021 Zmiany podatkowe w 2021 roku – najważniejsze regulacje online 259 więcej
10.02.2021 Jawność oraz ochrona danych osobowych w nowym w prawie zamówień publicznych online 279 więcej
11.02.2021 Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych online 345 więcej
11.02.2021 Profesjonalny sekretariat w dobie pracy zdalnej online 269 więcej
11.02.2021 Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych online 345 więcej
11.02.2021 Ustawa o jawności życia publicznego – rewolucja na miarę RODO? Nowe obowiązki, procedury i rejestry online 259 więcej
11-12.02.2021 RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA od podstaw – 2 dniowy kurs online 499 więcej
12.02.2021 Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych online 289 więcej
12.02.2021 Zebrania wspólnot mieszkaniowych w realiach stanu epidemii online 269 więcej
12.02.2021 Gospodarowanie odpadami w czasie epidemii koronawirusa SARS-COV-2 online 259 więcej
13.02.2021 TIK w praktyce nauczyciela (warsztaty na wybranych platformach i aplikacjach w sieci ) online 249 więcej
15.02.2021 PŁACE W 2021 ROKU – warsztaty krok po kroku online 289 więcej
15.02.2021 Błędy, uchybienia i nieprawidłowości w stosowaniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Instrukcji Kancelaryjnej online 259 więcej
15.02.2021 Aktualne problemy podatkowe – odliczenie i korekta podatku VAT 2021 w samorządach i instytucjach publicznych online 325 więcej
16.02.2021 Specjalista prawa pracy 2020 – zmiany po COVID-19 online 299 więcej
16.02.2021 Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie online 345 więcej
17.02.2021 Środki UE dla polski w nowym okresie programowania 2021-2027 online 329 więcej
16.02.2021 Centralny Rejestr Operatorów (CRO) – obowiązki operatorów urządzeń zawierających f-gazy (część teoretyczna i praktyczna) online 329 więcej
17.02.2021 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych online 269 więcej
17.02.2021 Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją online 239 więcej
17.02.2021 Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostkach samorządowych – szkolenie online online 259 więcej
18.02.2021 Czas pracy 2021 online 269 więcej
18.02.2021 Profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pomieszczeniach żywnościowych – jak opracować i wdrożyć odpowiednie procedury, w tym procedury HACCP. online 200 więcej
18.02.2021 Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych online 289 więcej
18.02.2021 Kontrola zarządcza w praktyce- warsztaty dotyczące dokumentacji online 299 więcej
19.02.2021 Prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego – warsztaty archiwistyczn online 239 więcej
19.02.2021 Zmiana Prawa zamówień publicznych – nowe obowiązki zamawiającego w zakresie planowania, szacowania i dokumentowania czynności związanych z przygotowaniem do zamówienia publicznego na środki spożywcze – TERMIN POTWIERDZONY online 200 więcej
19.02.2021 Magazynowanie odpadów po 1 stycznia 2021 r. online 259 więcej
19.02.2021 BHP w czasie zagrożenia koronawirusem. Zasady bezpiecznej i higienicznej pracy szczególnie w warunkach pracy zdalnej online 299 więcej
19.02.2021 Zmiany w prawie pracy, ZUS, PIT w 2020 r. i od 2021 roku online 349 więcej
22.02.2021 Specjalista ds. realizacji projektów UE online 339 więcej
22.02.2021 Nowelizacja prawa o ruchu drogowym online 299 więcej
22.02.2021 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie online 259 więcej
22.02.2021 Ustawa prawo wodne w 2021 r– praktyczne stosowanie przepisów, najczęściej występujące problemy, orzecznictwo online 299 więcej
22.02.2021 Sekretariat w jednostkach administracji publicznej -Organizacja i funkcjonowanie – TERMIN POTWIERDZONY online 259 więcej
23.02.2021 Instrukcja kancelaryjna – praktyczne warsztaty z zakresu przygotowania i wdrożenia instrukcji kancelaryjnej – TERMIN POTWIERDZONY online 239 więcej
23.02.2021 Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych online 345 więcej
23.02.2021 Opłaty za korzystanie ze środowiska – zmiany w prawie, obowiązki w praktyce online 329 więcej
23.02.2021 Dokumentacja PZP – wybrane zagadnienia – WARSZTATY online 299 więcej
24.02.2021 Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym online 269 więcej
24.02.2021 Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentów w firmie/urzędzie/biurze/sekretariacie online 279 więcej
24-25.02.2021 DWUDNIOWY KURS: Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – szkolenie online – TERMIN POTWIERDZONY online 459 więcej
24.02.2021 Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji online 269 więcej
24-26.02.2021 3 dniowy- kurs kancelaryjno-archiwalny i stopnia – TERMIN POTWIERDZONY online 729 więcej
24.02.2021 Obieg dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) online 299 więcej
24.02.2021 Zatrudnianie personelu w projektach UE online 289 więcej
25.02.2021 ZASADY PROWADZENIA I ROZLICZANIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH online 299 więcej
26.02.2021 Poprawność językowa tekstów urzędowych – prosty język w urzędzie online 279 więcej
26.02.2021 Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie online 269 więcej
26.02.2021 Terminowe wydawanie i doręczanie pism i decyzji administracyjnych zgodnych z prawem i zasadami prostego języka urzędowego. online 319 więcej
26.02.2021 Profilaktyka zakażeń SARS – Cov-2 w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach stałego pobytu osób dorosłych. online 200 więcej
26.02.2021 Formy ochrony przyrody a usuwanie drzew (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej) online 219 więcej
26.02.2021 Zasady i tryb organizowania przetargów przez podmioty publiczne na nieruchomości online 269 więcej


MARZEC 2021

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
01.03.2021 Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli – TERMIN POTWIERDZONY online 345 więcej
01.03.2021 Instrukcja: jak przekazać materiały kategorii A do Archiwów Państwowych? online 219 więcej
01.03.2021 Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z 10.2020 r. – realizacja w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży online 200 więcej
01.03.2021 Zmiana prawa wodnego w zakresie opłaty retencyjnej. online 269 więcej
02.03.2021 Księgowość projektów UE online 325 więcej
02.03.2021 Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE online 259 więcej
03.03.2021 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 online 289 więcej
03.03.2021 Biuletyn Informacji Publicznej – wymagania ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – TERMIN POTWIERDZONY online 269 więcej
03.03-
04.03.2021
Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa online 559 więcej
03.03.2021 Raportowanie Schematów Podatkowych 2021 w jednostkach publicznych online 325 więcej
03.03.2021 Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach w działalności samorządów i jednostek publicznych online 325 więcej
03.03.2021 Nowe PZP dla Wykonawcy online 299 więcej
03.03.2021 Raport o stanie gminy/powiatu – aspekty materialno-prawne / Uniwersalne zasady pisania uchwał rady gminy i powiatu – praktyczne aspekty techniki prawodawczej online 369 więcej
04.03.2021 Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021 roku oraz w dobie COVID-19 online 349 więcej
04.03.2021 Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji online 269 więcej
04.03.2021 Zamykanie projektów unijnych online 329 więcej
05.03.2021 Optymalizacja kosztów oświetlenia ulicznego w gminie online 259 więcej
05.03.2021 DIETY, ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE -w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole – WARSZTATY PRAKTYCZNE online 200 więcej
08.03.2021 ZUS w praktyce – czyli jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne online 269 więcej
08.03.2021 Zasady rozwiązywania umów o pracę. online 349 więcej
08.03.2021 Efektywne spotkania online – warsztat online 269 więcej
09.03.2021 Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym CRBR online 299 więcej
09.03.2021 Dokumentacja w podatku VAT w 2021r. w samorządach i instytucjach publicznych online 325 więcej
09.03.2021 System Informacji Oświatowej w różnych kontekstach i dla wielu odbiorców . online 289 więcej
09.03.2021 Ustawa prawo wodne w 2021 r– praktyczne stosowanie przepisów, najczęściej występujące problemy, orzecznictwo online 299 więcej
10.03.2021 Spis z natury środków trwałych w jsfp – zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie online 299 więcej
10.03.2021 Ochrona danych osobowych w ośrodku pomocy społecznej z uwzględnieniem zadań zespołów interdyscyplinarnych oraz gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych . online 329 więcej
10.03.2021 Skargi, wnioski i petycje w postępowaniu administracyjnym online 289 więcej
10.03-
11.03.2021
Rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE – 2 dniowy warsztat online online 619 więcej
11.03.2021 Prawo budowlane w 2021 r. w świetle aktualnych uregulowań prawnych, w tym przepisów specustaw dot. Covid-19, nowelizacji z lipca 2020 r. oraz dużej nowelizacji z 19 września 2020r. wraz z omówieniem przepisów przejściowych online 319 więcej
11.03.2021 Specjalista ds. płac w 2021 roku online 289 więcej
11.03.2021 TIK w praktyce nauczyciela (warsztaty na wybranych platformach i aplikacjach w sieci ) online 259 więcej
11.03.2021 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 289 więcej
11.03.2021 ZASADY PROWADZENIA I ROZLICZANIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH online 299 więcej
11.03.2021 Zaległości z najmu i dzierżawy JST – zasady i instrukcja dochodzenia należności, ochrona budżetu JST, dyscyplina finansów publicznych a Covid-19 – TERMIN POTWIERDZONY online 349 więcej
11.03.2021 Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego online 279 więcej
12.03.2021 Delegowanie pracowników do pracy w ramach UE. online 349 więcej
12.03.2021 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH online 289 więcej
12.03.2021 Wywłaszczenie dla potrzeb urządzeń przesyłowych online 329 więcej
12.03.2021 Ocena ryzyka zawodowego w czasie pandemii COViD. online 259 więcej
13.03.2021 Przedszkolak i nauczyciel bliżej natury – ekologicznie, naturalnie, polisensorycznie, swobodnie. online 199 więcej
15.03.2021 Instrukcja kancelaryjna dla instytucji kultury online 279 więcej
15.03.2021 Ocena ryzyka zawodowego (aktualizacja pod względem COVID -19) online 269 więcej
15.03.2021 Opłata adiacencka i opłata/renta planistyczna – daniny publiczne online 269 więcej
15.03.2021 Pracownicze Plany Kapitałowe w 2021 roku online 349 więcej
15.03.2021 Sprzedaż nieruchomości gminnych online 319 więcej
15.03-
16.03.2021
Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE: zajęcia warsztatowe w zakresie identyfikacji potencjalnych uchybień i nieprawidłowości online 619 więcej
16.03-
17.03.2021
Kurs 2-dniowy – Inspektor Ochrony Danych Osobowych online 599 więcej
16.03.2021 Żywienie dzieci w wieku żłobkowym. online 200 więcej
16.03.2021 Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego. online 269 więcej
17.03.2021 Jawność postępowania o udzielenie zamówienia online 349 więcej
17.03.2021 Administracyjne postępowanie odwoławcze online 289 więcej
17.03.2021 Prowadzenie postępowania administracyjnego w okresie koronawirusa (COVID-19) online 349 więcej
17.03.2021 Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie i częściowym zawieszeniu wytycznych w 2020 roku i wprowadzeniu funduszowego pakietu antywirusowego online 289 więcej
17.03.2021 Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej. online 319 więcej
18.03-
22.03.2021
3dniowy kurs online dla Intendentów. -DIETETYKA Z ELEMENTAMI SYSTEMU HACCP I ZASADAMI PROWADZENIA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI online 600 więcej
18.03.2021 Umowy cywilnoprawne od A do Z – omówienie najważniejszych kwestii online 289 więcej
18.03.2021 Prawna ochrona sygnalistów- nowe obowiązki pracodawców i procedury zgłaszania naruszeń. online 269 więcej
18.03.2021 Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych online 289 więcej
18.03.2021 Zebrania wspólnot mieszkaniowych w realiach stanu epidemii online 269 więcej
19/29/30.03.2021 Podatek VAT od podstaw w administracji publicznej – Specjalista poziom I online 739 więcej
19.03.2021 Systemy antykorupcyjne według wytycznych CBA online 299 więcej
19.03.2021 Baza danych o odpadach – sprawozdawczość w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi. online 259 więcej
19.03.2021 Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe a struktura XML – warsztat online online 259 więcej
19.03.2021 Uchwały i inne akty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminie online 349 więcej
19.03.2021 Dotacje oświatowe dla placówek wychowania przedszkolnego w 2021 roku, ich pierwsza aktualizacja oraz wprowadzone zmiany w zasadach wykorzystania dotacji przez placówki dotowane online 349 więcej
19.03.2021 Nowelizacja prawa o ruchu drogowym online 299 więcej
19.03.2021 Praktyczne aspekty stosowania przepisów o gruntach rolnych i leśnych online 339 więcej
22.03.2021 Udostępnianie informacji publicznej a ochrona danych osobowych – po zmianach przepisów prawa online 249 więcej
22.03.2021 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych online 269 więcej
22.03.2021 Problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu-TERMIN POTWIERDZONY  online 269 więcej
22.03.2021 PROBLEMATYKA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY I POWIATU WRAZ Z OMÓWIENIEM PLANOWANEJ NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT I IN.USTAW online 299 więcej
23.03-
25.03.2021
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – 3-dniowe warsztaty ONLINE online 699 więcej
23.03.2021 Baza Danych o Odpadach (BDO) – przekazanie odpadów, ewidencja, sprawozdawczość (część teoretyczna i praktyczna) online 329 więcej
23.03.2021 Zarządzanie dokumentacją w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych w świetle znowelizowanych przepisów kancelaryjno-archiwalnych. online 259 więcej
23.03.2021 Sporządzanie Raportów o stanie dostępności oraz planów działania na rzecz zapewnienia dostępności online 369 więcej
23.03.2021 NOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ online 319 więcej
23.03.2021 Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola online 259 więcej
24.03.2021 ZARZĄDZANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM – ZADANIA WŁASNE GMINY na podstawie ustawy – O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW- TERMIN POTWIERDZONY online 259 więcej
24.03.2021 Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych online 345 więcej
24.03.2021 Archiwizacja dokumentacji na poszczególnych stanowiskach pracy oraz w archiwum zakładowym/składnicy akt po zmianach przepisów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym w 2020 r. online 249 więcej
24.03.2021 Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych online 345 więcej
24.03.2021 Zatrudnianie personelu w projektach UE oonline 289 więcej
24-25.03.2021 Wytyczne CBA (compliance, antykorupcja), kontrola zarządcza, dyrektywa o sygnalistach – od teorii do praktyki. – TERMIN POTWIERDZONY online 399 więcej
25.03.2021 „Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenie UE (RODO)”. online 279 więcej
25.03.2021 Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej. online 299 więcej
25.03.2021 Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek i zakładów budżetowych online 349 więcej
25.03.2021 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO online 299 więcej
25.03.2021 Windykacja należności Gminy z tytułu umów cywilnoprawnych – praktyczne szkolenie online online 289 więcej
26.03.2021 Zajęcie pasa drogowego online 259 więcej
26.03.2021 Prawa autorskie pracowników naukowo-dydaktycznych online 349 więcej
26.03.2021 Stosowanie prawa zamówień publicznych przy zamówieniach na środki spożywcze – WARSZTATY PRAKTYCZNE- TERMIN POTWIERDZONY online 200 więcej
26.03.2021 Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w szkole i placówce oświatowej. online 269 więcej
26.03.2021 Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji online 359 więcej
26.03.2021 Vademecum pracownika oświaty gminnej – zadania wynikające z ustaw oświatowych i ich terminy online 345 więcej
29.03.2021 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych online 319 więcej
29.03.2021 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty” online 269 więcej
29.03.2021 Dokument elektroniczny w urzędzie – procedury administracyjne, postępowanie z e- dokumentem. online 269 więcej
29.03.2021 Zarządzanie dokumentacją w instytucjach kultury online 319 więcej
29.03.2021 Specjalista ds. realizacji projektów UE online 339 więcej
29-30.03.2021 Dwudniowy kurs Kadry i płace w dobie COVID 19 – czyli jak praktycznie zorganizować stosunek pracy w czasie epidemii? – omówienie aspektów prawnych na podstawie dostępnych rozwiązań online 549 więcej
29.03.2021 Uchwała krajobrazowa – praktyka i problemy online 289 więcej
30.03-
31.03.2021
Koordynator ds. dostępności cyfrowej w urzędzie – 2 dniowy KURS – TERMIN POTWIERDZONY online 599 więcej
30.03.2021 Podatek VAT – zmiany od 1 stycznia 2021 dla samorządów i instytucji publicznych online 325 więcej
30.03.2021 Sekretariat w jednostkach administracji publicznej -Organizacja i funkcjonowanie online 259 więcej
30.03.2021 Pozwolenia zintegrowane – procedura wydawania, dostosowywanie pozwoleń do konkluzji BAT online 349 więcej
30.03.2021 Optymalizacja kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2021 r., wpłaty i ulgi we wpłatach na PFRON, dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacje kosztów zatrudnienia online 289 więcej
30.03.2021 Konkurs na stanowisko dyrektora lub możliwość przedłużenia/powierzenia bez konkursu stanowiska dyrektora oraz ocena pracy dyrektora w zadaniach i praktycznych rozwiązaniach jst wynikających ze nowelizowanych w lutym 2021 roku przepisów szczególnych -jak uniknąć błędów w realizacji zadania- prezentacja czynności organu prowadzącego wraz z wzorami dokumentów. online 359 więcej
31.03.2021 Zasada tworzenia dokumentacji w placówkach oświatowych – pod względem technicznym i prawnym online 249 więcej
31.03.2021 Specyfika tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo- warsztaty.- TERMIN POTWIERDZONY online 299 więcej
31.03.2021 Status prawny radnego gminy/powiatu online 349 więcej
31.03.2021 KPA w ochronie środowiska TERMIN POTWIERDZONY online 299 więcej
31.03.2021 Ogólne zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego z RODO online 249 więcej
31.03.2021 Warsztaty z pomocy PFRON na zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, refundacje kosztów zatrudnienia, jak utworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON online 289 więcej
31.03.2021 Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie online 345 więcej
31.03.2021 Profesjonalny sekretariat w dobie pracy zdalnej online 269 więcej
31.03.2021 Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym online 289 więcej


KWIECIEŃ 2021

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
01.04.2021 Przebieg mediacji sądowej krok po kroku – standardy i zalety mediacji online 249 więcej
01.04.2021 Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych – TERMIN POTWIERDZONY online 289 więcej
01.04.2021 Warsztaty- przygotowanie dokumentacji Ochrony Danych Osobowych- szkolenie on-line online 269 więcej
02.04.2021 Zmiany w Prawie Budowlanym po 13 września 2020 roku – szkolenie online online 299 więcej
02.04.2021 Najtrudniejsze przypadki gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi online 345 więcej
02.04.2021 Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach w działalności samorządów i jednostek publicznych online 325 więcej
02.04.2021 Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego. online 269 więcej
02.04.2021 Oświadczenia majątkowe samorządowców w 2021 r. online 365 więcej
06-07.04.2021 Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE: zajęcia warsztatowe w zakresie identyfikacji potencjalnych uchybień i nieprawidłowości online 599 więcej
06.04.2021 AKTUALNE PROBLEMY W POMOCY SPOŁECZNEJ online 359 więcej
06-07.04.2021 2 dniowe- KPA po zmianach w 2021r. online 499 więcej
06.04.2021 OBSŁUGA TRUDNEGO, PROBLEMATYCZNEGO KLIENTA/PETENTA- PROFESJONALNA KOMUNIKACJA online 239 więcej
06.04.2021 RUCH KADROWY W SZKOLE I PRZEDSZKOLU. online 299 więcej
07.04.2021 Operat szacunkowy jako dowód w sprawie w postępowaniu administracyjnym i cywilnym online 319 więcej
07.04.2021 Środki trwałe w instytucjach kultury – zasady ewidencji, wyceny, gospodarowania i inwentaryzacji online 299 więcej
07.04.2021 Planowanie przestrzenne w gminie online 289 więcej
07.04.2021 DOTACJE-AKTUALIZACJA PKD I WSKAŹNIKA ZWIĘKSZAJĄCEGO NA ROK 2021. online 299 więcej
08.04.2021 ZADANIA GMIN ZWIĄZANE Z USUWANIEM NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH – KARY FINANSOWE ZA BRAK KONTROLI online 345 więcej
08-09.04.2021 2 dniowe szkolenie- system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP oraz auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP. online 400 więcej
08.04.2021 USTAWA O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO – REWOLUCJA NA MIARĘ RODO? NOWE OBOWIĄZKI, PROCEDURY I REJESTRY online 259 więcej
08.04.2021 Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie i częściowym zawieszeniu wytycznych w 2020 roku i wprowadzeniu funduszowego pakietu antywirusowego online 289 więcej
08.04.2021 DOKUMENTACJA PZP – KRÓTKIE WARSZTATY – WYBRANE ZAGADNIENIA. online 299 więcej
08-09.04.2021 Wytyczne CBA (compliance, antykorupcja), kontrola zarządcza, dyrektywa o sygnalistach – od teorii do praktyki. TERMIN POTWIERDZONY online 399 więcej
08.04.2021 WERYFIKACJA KOSZTOWA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH. online 299 więcej
08-09.04.2021 KURS: AUDYTOR DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I ARCHITEKTONICZNEJ (2 dni) online 599 więcej
09.04.2021 Prawa autorskie pracowników naukowo-dydaktycznych . online 349 więcej
09.04.2021 OGÓLNE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH A STRUKTURA XML – TERMIN POTWIERDZONY online 259 więcej
09.04.2021 ZUS w praktyce – czyli jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne online 289 więcej
09.04.2021 Decyzja lokalizacyjna i decyzja o warunkach zabudowy online 289 więcej
09.04.2021 Skargi, wnioski i petycje w postępowaniu administracyjnym online 269 więcej
09.04.2021 Problematyka działek budowlanych z uwzględnieniem zagadnienia służebności gruntowych – służebność przesyłu online 289 więcej
10,17,24.04.2021
(soboty)
KURS DOSKONALĄCY DLA NAUCZYCIELI ZAWODU: Bezpieczeństwo żywności i żywienia świetle aktualnych przepisów prawnych krajowych i unijnych, norm żywienia z 2020 r. oraz zaleceń żywieniowych. online 600 więcej
12.04.2021 Optymalizacja kosztów oświetlenia ulicznego w gminie – Szkolenie on-line online 259 więcej
12.04.2021 Jak przygotować dokumentację do elektronicznego obiegu. online 259 więcej
12.04.2021 Tryb podstawowy – jak zacząć i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia online 399 więcej
13.04.2021 INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W JEDNOSTCE. online 259 więcej
13.04.2021 Podatek VAT – zmiany od 1 stycznia 2021 dla samorządów i instytucji publicznych online 325 więcej
13-14.04.2021 Kompendium BIP. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej wraz z przygotowaniem do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – TERMIN POTWIERDZONY online 459 więcej
13-14.04.2021 Wynagrodzenia w praktyce – 2 dniowy warsztat online 350 / 700 więcej
14.04.2021 Podziały nieruchomości online 299 więcej
14.04.2021 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2021 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych online 289 więcej
14.04.2021 Dokumentacja pracownicza dla początkujących online 350 więcej
14.04.2021 Prawo autorskie online 279 więcej
14.04.2021 Raport o stanie gminy/powiatu online 349 więcej
14.04.2021 Kontrole prowadzone przez Archiwa Państwowe online 279 więcej
14.04.2021 Oświadczenia majątkowe samorządowców w 2021 r. online 365 więcej
14.04.2021 Kontrola zarządcza w praktyce- warsztaty dotyczące dokumentacji online 299 więcej
15.04.2021 Środki UE dla Polski w nowym okresie programowania 2021-2027 online 299 więcej
15.04.2021 „Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenie UE (RODO)”. online 279 więcej
15.04.2021 Organizacja archiwum w firmie i analiza SWOT dla działalności archiwalnej – szkolenie archiwalne dla samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych online 339 więcej
15.04.2021 WYMIERZANIE ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ZA NIELEGALNE USUNIĘCIE, USZKADZANIE ORAZ NISZCZENIE DRZEW LUB KRZEWÓW W ŚWIETLE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY. SANKCJE WYMIERZANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH. AKTUALNY STAN PRAWNY, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. online 299 więcej
15.04.2021 ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH. online 249 więcej
15.04.2021 Windykacja należności Gminy z tytułu umów cywilnoprawnych online 289 więcej
15.04.2021 VAT na 2020 i 2021 r. – zmiany i nowości w sektorze publicznym online 369 więcej
15-16.04.2021 KURS: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (2 dni) – TERMIN POTWIERDZONY online 599 więcej
16.04.2021 Budżet obywatelski – uchwały i inne akty związane z jego przeprowadzeniem (na przykładzie gminy) – szkolenie on-line online 319 więcej
16.04.2021 Pozwolenia zintegrowane – procedura wydawania, dostosowywanie pozwoleń do konkluzji BAT online 315 więcej
16.04.2021 Jak zbudować skuteczny system Whistleblowing`u i system zarządzania zgodnością (Compliance) online 299 więcej
16.04.2021 Nadzór i kontrola starostw nad prawidłowym stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) przez fundacje i stowarzyszenia online 329 więcej
16.04.2021 Wywłaszczenie dla potrzeb urządzeń przesyłowych online 339 więcej
16.04.2021 JAK PRZYGOTOWAĆ ZAKŁAD ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DO KONTROLI SANITARNEJ po zmianach przepisów prawnych, norm żywienia i zaleceń żywieniowych z 2020 r. online 219 więcej
16.04.2021 Dotacje oświatowe dla placówek wychowania przedszkolnego w 2021 roku, ich pierwsza aktualizacja oraz wprowadzone zmiany w zasadach wykorzystania dotacji przez placówki dotowane online 329 więcej
19.04.2021 Zamówienia publiczne do 130 000 zł. online 279 więcej
19.04.2021 Zajęcie pasa drogowego – kary, opłaty – TERMIN POTWIERDZONY online 259 więcej
19.04.2021 Zmiany w prawie pracy, ZUS, PIT w 2020 r. i od 2021 roku online 349 więcej
19.04.2021 ZAMIEŃ CHEMIĘ NA JEDZENIE – żywienie dzieci i młodzieży bez składników chemicznego pochodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. online 219 więcej
19.04.2021 Procedura opracowywania, zatwierdzania i dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej. Analiza kolejnych etapów wdrażania zmian w organizacji, w tym szczególnie zasadności zatwierdzania zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki. online 359 więcej
19.04.2021 Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej online 359 więcej
19.04.2021 Uprawnienia cudzoziemców i uchodźców do korzystania ze świadczenia z pomocy społecznej online 289 więcej
19.04.2021 Kryteria oceny ofert oraz warunki udziału w postępowaniu jako narzędzia wyboru oferty najkorzystniejszej online 399 więcej
19.04.2021 System Informacji Oświatowej w różnych kontekstach i dla wielu odbiorców. online 289 więcej
19-20.04.2021 Płace dla początkujących-dwudniowy kurs online 559 więcej
20.04.2021 Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego? online 349 więcej
20.04.2021 NOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ online 399 więcej
20.04.2021 Ocena ryzyka zawodowego (aktualizacja pod względem COVID -19) online 289 więcej
20.04.2021 Klauzule umowne – zadatki, kary, odsetki online 289 więcej
20.04.2021 RODO – Teka czyli dopasowany Podstawowy Pakiet RODO dla organizacji pozarządowej. online 239 więcej
20.04.2021 Zamówienia publiczne do 130 000 zł w 2021 r. online 299 więcej
21.04.2021 Administracyjne postępowanie odwoławcze online 289 więcej
21.04.2021 Operat szacunkowy jako dowód w sprawie w postępowaniu administracyjnym i cywilnym online 319 więcej
21.04.2021 Zasiłki od teorii do praktyki online 350 więcej
21.04.2021 Instrukcja kancelaryjna dla instytucji kultury online 289 więcej
21.04.2021 Ogólne zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego z RODO online 249 więcej
21.04.2021 KOORDYNATOR CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EZD) – TERMIN POTWIERDZONY online 259 więcej
21.04.2021 Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola online 269 więcej
21.04.2021 Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem online 349 więcej
21.04.2021 Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego online 349 więcej
21.04.2021 OZE a VAT: opodatkowanie i kwalifikowalność VAT w projektach (OZE, wymiana pieców, projekty wodno-kanalizacyjne, azbest, dopłaty do szkoleń i inne) – w oczekiwaniu na uchwałę NSA online 369 więcej
21.04.2021 Status prawny radnego gminy/powiatu online 309/349 więcej
22.04.2021 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 online 289 więcej
22.04.2021 Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – szkolenie online – TERMIN POTWIERDZONY online 259 więcej
22.04.2021 Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności cywilnoprawnych ustalanie – pobór – windykacja online 345 więcej
22.04.2021 Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych – nowy obowiązek dla pracodawców. online 299 więcej
23.04.2021 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 299 więcej
23.04.2021 PROSTY JĘZYK W URZĘDZIE – poprawność językowa tekstów urzędowych – TERMIN POTWIERDZONY online 269 więcej
23.04.2021 Stosowanie przepisów K.p.a. po nowelizacjach w latach 2017-2020 online 339 więcej
23.04.2021 Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad wprowadzaniem danych do SIO w kontekście naliczania subwencji oświatowej online 349 więcej
23.04.2021 Realizacja inwestycji drogowych w trybie specustawy oraz ustawy o drogach publicznych – warsztaty praktyczne. online 289 więcej
23.04.2021 Zatrudnianie cudzoziemców online 289 więcej
23.04.2021 Nowelizacja Ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach. online 269 więcej
23.04.2021 Nowe prawo zamówień publicznych- główne zmiany online 399 więcej
23.04.2021 Konkurs na stanowisko dyrektora lub możliwość przedłużenia/powierzenia bez konkursu stanowiska dyrektora oraz ocena pracy dyrektora w zadaniach i praktycznych rozwiązaniach jst wynikających ze nowelizowanych w lutym 2021 roku przepisów szczególnych -jak uniknąć błędów w realizacji zadania- prezentacja czynności organu prowadzącego wraz z wzorami dokumentów. online 359 więcej
26.04.2021 EFEKTYWNE SPOTKANIA ONLINE online 269 więcej
26.04.2021 Podatek VAT w projektach unijnych, kwalifikowalność i skutki prawne online 359 więcej
26.04.2021 Zmiana Prawa zamówień publicznych – nowe obowiązki zamawiającego w zakresie planowania, szacowania i dokumentowania czynności związanych z przygotowaniem do zamówienia publicznego na środki spożywcze.TERMIN POTWIERDZONY online 219 więcej
26.04.2021 Zmiany w procedurze administracyjnej wynikające z nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. online 259 więcej
26.04.2021 Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy TERMIN POTWIERDZONY online 299 więcej
26.04.2021 Zamówienia do 130 tys. zł online 399 więcej
27-29.04.2021 Podatek VAT od podstaw w administracji publicznej – Specjalista poziom I online 739 więcej
27.04.2021 RUCH KADROWY W SZKOLE I PRZEDSZKOLU. online 299 więcej
27.03.2021 RODO – szkolenie uaktualniające wiedzę pracowników online 159 więcej
27.04.2021 Podstawy prawne i cele wprowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych (JST) online 299 więcej
27.04.2021 Prawne podstawy działania spółek komunalnych – poprzez kodeks spółek handlowych do ustawy o gospodarce komunalnej. Podsumowanie zmian oraz kluczowych regulacji prawnych. online 329 więcej
28.04.2021 Archiwizacja dokumentacji KROK PO KROKU – warsztaty – TERMIN POTWIERDZONY online 239 więcej
28.04.2021 Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostkach samorządowych – szkolenie online online 259 więcej
28.04.2021 Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej online 349 więcej
28.04.2021 Koordynator czynności kancelaryjnych online 279 więcej
28.04.2021 Wnioski o zapewnienie dostępności. Procedura skargowa w oparciu o zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności oraz ustawy o dostępności cyfrowej. Plany działania na rzecz zapewnienia dostępności w praktyce.TERMIN POTWIERDZONY online 369 więcej
28.04.2021 Podstawy prawne funkcjonowania samorządowych instytucji kultury. Jak sporządzić statut i regulamin organizacyjny IK online 369 więcej
28.04.2021 Promocja miast i regionów. Tworzenie wizerunku, pozyskiwanie inwestorów, turystów i gości. online 349 więcej
29.04.2021 Nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych 2021 ze zmianami. online 329 więcej
29.04.2021 Spis z natury środków trwałych w jsfp – zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie online 299 więcej
29.04.2021 WSPÓŁPRACA ARCHIWISTY ZAKŁADOWEGO Z INSPEKTOREM ODO online 269 więcej
29.04.2021 Brakowanie dokumentacji projektów unijnych online 279 więcej
29.04.2021 Zatrudnianie personelu w projektach UE online 289 więcej
29.04.2021 Kancelaryjno-archiwalne ABC – kluczowe zagadnienia w zakresie postępowania z dokumentacją podmiotu online 339 więcej
29.04.2021 Ustawa o petycjach . online 329 więcej
29.04.2021 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH. online 269 więcej
29-30.04.2021 Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2 dni – TERMIN POTWIERDZONY online 599 więcej
30.04.2021 Polskie uregulowania prawne dotyczące przemocy w Rodzinie / Procedura NIEBIESKIEJ KARTY online 219 więcej
30.04.2021 Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie online 269 więcej
30.04.2021 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie TERMIN POTWIERDZONY online 289 więcej
30.04.2021 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty” online 269 więcej
30.04.2021 KONTROLA ŚMIECI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH online 345 więcej
30.04.2021 OD INSTRUKCJI DO KARTY KONTROLI czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi. online 219 więcej
30.04.2021 Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – najnowsze orzecznictwo online 319 więcej
30.04.2021 KPA w jednostkach pomocy społecznej TERMIN POTWIERDZONY online 359 więcej
30.04.2021 Realizacja i rozliczanie dotacji online 359 więcej


MAJ 2021

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
04.05.2021 Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – TERMIN POTWIERDZONY online 259 więcej
04.05.2021 Instrukcja: jak przekazać materiały kategorii A do Archiwów Państwowych? – szkolenie online online 279 więcej
05.05.2021 Projekt budowlany, zasady przenoszenia pozwoleń, legalizacja samowoli budowlanej – warsztat online online 299 więcej
05.05.2021 Dodatkowe zatrudnienie w administracji publicznej online 299 więcej
05-07.05.2021 3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online TERMIN POTWIERDZONY online 729 więcej
05.05.2021 Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Planowane zmiany, omówienie projektu ustawy TERMIN POTWIERDZONY online 369 więcej
05.05.2021 Zarządzanie projektem – Pomoc publiczna w projektach unijnych online 359 więcej
06.05.2021 Gospodarka nieruchomościami gruntowymi- „Przewody i rury na cudzym gruncie – problemy praktyczne i ich rozwiązania” online 299 więcej
06.05.2021 Kompendium wiedzy o prawie energetycznym i regulacji w energetyce dla pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii online 359 więcej
06-07.05.2021 Kadry i płace w dobie COVID-19- czyli jak praktycznie zorganizować stosunek pracy w czasie epidemii? Omówienie aspektów prawnych na podstawie dostępnych rozwiązań- 2 dniowy KURS online 549 więcej
07.05.2021 Przebieg mediacji sądowej krok po kroku – standardy i zalety mediacji online 249 więcej
07.05.2021 Formy pomocy dla osób bezrobotnych – kompendium wiedzy online 299 więcej
07.05.2021 Rady Pracownicze w 2021 r. online 365 więcej
07.05.2021 Środki trwałe w instytucjach kultury – zasady ewidencji, wyceny, gospodarowania i inwentaryzacji online 299 więcej
07.05.2021 Zasiłki z ubezpieczenia społecznego – Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem ostatnich zmian. online 399 więcej
07.05.2021 Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z 10.2020 r. – realizacja w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży online 219 więcej
10.05.2021 Kontrola firm asenizacyjnych i właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych online 345 więcej
10.05.2021 Przygotowanie raportu dostępności w 2021 r. online 349 więcej
10.05.2021 Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z października 2020 r. i ich realizacja w żywieniu zbiorowym osób dorosłych. online 219 więcej
10.05.2021 Tryb podstawowy- jak zacząć i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia- TERMIN POTWIERDZONY online 399 więcej
10.05.2021 Dyscyplina finansów publicznych. online 399 więcej
10.05.2021 Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej. online 319 więcej
10.05.2021 Zarządzanie Dokumentami Prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w związkach międzygminnych. online 259 więcej
11.05.2021 Nabór na stanowiska urzędnicze w administracji publicznej online 299 szczegóły wkrótce
11-13.05.2021 DIETETYKA Z ELEMENTAMI SYSTEMU HACCP I ZASADAMI PROWADZENIA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI – kurs online DLA INTENDENTÓW. online 600 więcej
11-13.05.2021 Specjalista VAT w administracji publicznej -poziom II z uwzględnieniem najnowszych zmian w VAT online 749 więcej
11.05.2021 Umowy w obrocie gospodarczym w dobie Covid 19 – zabezpieczenie roszczeń stron umów oraz renegocjacja treści umów online 289 więcej
11.05.2021 Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie online 349 więcej
11.05.2021 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z uwzględnieniem najnowszych przepisów online 349 więcej
11.05.2021 VAT i PIT w oświacie – wybrane aspekty i nowości. online 369 więcej
11.05.2021 Kontrole prowadzone przez Archiwa Państwowe online 279 więcej
11.05.2021 RUCH KADROWY W SZKOLE I PRZEDSZKOLU. online 299 więcej
12.05.2021 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych – szkolenie on-line online 279 więcej
12.05.2021 Likwidacja lub reorganizacja jednostki – postępowanie z dokumentacją . online 279 więcej
12.05.2021 Nadzór i kontrola starostw nad prawidłowym stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) przez fundacje i stowarzyszenia online 329 więcej
12.05.2021 Zmiany w zgłoszeniach ZUS obowiązujące od 16 maja 2021 – 1-godzinne szkolenie online 99 więcej
12.05.2021 BHP-obowiązki pracodawcy i pracownika w dobie COVID-19 online 259 więcej
12.05.2021 KONTRAKTY CYWILNOPRAWNE W 2021 ROKU: NOWE PRZEPISY, REJESTRACJA UMÓW online 299 więcej
12.05.2021 Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach UE online 289 więcej
12-13.05.2021 Akademia Fakturowania, w tym nowy system E-faktur online 629 więcej
13.05.2021 Ustawa prawo wodne w 2021 r– praktyczne stosowanie przepisów, najczęściej występujące problemy, orzecznictwo online 329 więcej
13-14.05.2021 Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa online 559 więcej
13.05.2021 Duże zmiany w ustawie śmieciowej w 2021 r. online 345 więcej
13.05.2021 OBSŁUGA TRUDNEGO, PROBLEMATYCZNEGO KLIENTA/PETENTA- PROFESJONALNA KOMUNIKACJA online 279 więcej
13.05.2021 PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI, W TYM OCENA I DYSCYPLINA PRACY ORAZ INNE ZAGADNIENIA Z PRAGMATYKI ZAWODOWEJ. online 349 więcej
14.05.2021 Warsztaty z pomocy PFRON na zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, refundacje kosztów zatrudnienia, jak utworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON online 289 więcej
14.05.2021 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w praktyce – jak zniszczyć dokumenty szybko i zgodnie z przepisami. online 279 więcej
14.05.2021 Rekompensata za koszty odzyskiwania należności i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w działalności JST – TERMIN POTWIERDZONY online 399 więcej
14.05.2021 Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych jako postępowanie administracyjne online 319 więcej
17-18.05.2021 Zasady udostępniania, odmowy udostępniania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. online 529 więcej
17-18.05.2021 Jak założyć, prowadzić fanpage i być obecnym w Social Mediach- KURS DWUDNIOWY online 739 więcej
17.05.2021 ZUS w praktyce- czyli jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne- TERMIN POTWIERDZONY online 269 więcej
17.05.2021 Ocena ryzyka zawodowego (aktualizacja pod względem COVID-19) online 289 więcej
17.05.2021 Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – praktyczne różnice pomiędzy przedawnieniem należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji określającej opłatę (przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia, egzekucja, odpis przedawnionych należności). online 329 więcej
17.05.2021 Operat szacunkowy jako dowód w sprawie w postępowaniu administracyjnym i cywilnym online 319 więcej
17.05.2021 Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dokonane ustawą z 30 marca 2021 roku online 329 więcej
17.05.2021 Jak wdrożyć w jednostce budżetowej Slim Vat 1 i 2? Zmiany w JPK oraz KRAJOWY SYSTEM e – FAKTUR. online 339 więcej
17.05.2021 Podstawy prawne i cele wprowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych online 329 więcej
17.05.2021 Warsztaty z dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków w 2021 roku. online 299 więcej
17.05.2021 Nowa perspektywa finansowa UE 2021 – 2027 online 359 więcej
18.05.2021 Ustawa o dostępności cyfrowej a BIP. Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami online 299 więcej
18.05.2021 Vademecum pracownika oświaty gminnej – zadania wynikające z ustaw oświatowych i ich terminy online 349 więcej
18.05.2021 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Zadania i odpowiedzialność opiekunów, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 online 359 więcej
18-19.05.2021 Audyt zamówień publicznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych (elektronizacja, nowa ustawa,) również dofinansowanych z UE online 599 więcej
18.05.2021 Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020 online 359 więcej
19.05.2021 Zamówienia publiczne do 130 tys. zł online 399 więcej
19.05.2021 Przygotowanie projektów UE do kontroli, w tym do kontroli trwałości online 289 więcej
19.05.2021 KONTROLA ŚMIECI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH online 345 więcej
19.05.2021 Mobbing i dyskryminacja w urzędzie online 349 więcej
19.05.2021 Wszystko o Pracowniczych Planach Kapitałowych online 319 więcej
19.05.2021 Przygotowanie projektów UE do kontroli, w tym do kontroli trwałości online 289 więcej
19.05.2021 Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w rachunkowości budżetowej jednostek oświatowych online 349 więcej
20.05.2021 Szkolenie dotyczące ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami online 365 więcej
20-21.05.2021 VAT w nieruchomościach – specyfika sektora finansów publicznych w świetle najnowszego orzecznictwa i planowanych zmian w przepisach. online 449 więcej
20.05.2021 Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej. online 299 więcej
20.05.2021 RODO – Teka czyli dopasowany Podstawowy Pakiet RODO dla organizacji pozarządowej. online 239 więcej
20.05.2021 Archiwizacja dokumentacji na poszczególnych stanowiskach pracy oraz w archiwum zakładowym/składnicy akt po zmianach przepisów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym w 2020 r. online 249 więcej
21.05.2021 Uchwały i inne akty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminie online 349 więcej
21.05.2021 DROGI PUBLICZNE OD A DO Z – zarząd dróg. online 299 więcej
21.05.2021 Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ online 339 więcej
21.05.2021 OPŁATA ADIACENCKA I OPŁATA/RENTA PLANISTYCZNA – DANINY PUBLICZNE online 279 więcej
21.05.2021 Granice udostępniania informacji publicznej w praktyce ARIMR z uwzględnieniem regulacji ustawy ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego online 339 więcej
21.05.2021 KPA W OCHRONIE ŚRODOWISKA online 329 więcej
21.05.2021 Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych online 345 więcej
21.05.2021 Jak poprawne zredagować pismo urzędowe? Czego unikać, a co stosować w tekstach urzędowych? online 299 więcej
21.05.2021 Polityka rachunkowości i jej wpływ na sprawozdawczość online 359 więcej
21.05.2021 ŻYWIENIE DZIECI W WIEKU ŻŁOBKOWYM. online 219 więcej
21.05.2021 Jak zbudować skuteczny system Whistleblowing`u i system zarządzania zgodnością (Compliance) online 299 więcej
21.05.2021 czas pracy w pragmatykach urzędniczych online 299 szczegóły wkrótce
24.05.2021 Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach z uwzględnieniem przepisów o tarczy antykryzysowej oraz nowych terminów raportowania schematów transgranicznych online 325 więcej
24.05.2021 GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM na podstawie ustawy: O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKU CYWILNEGO oraz UCHWAŁ RAD GMIN. online 299 więcej
24.05.2021 Realizacja inwestycji drogowych w trybie specustawy oraz ustawy o drogach publicznych – warsztaty praktyczne. online 289 więcej
24.05.2021 Jak przygotować dokumentację do elektronicznego obiegu. online 279 więcej
24.05.2021 Obowiązki prawne Nauczyciela / Dyrektora w szkole. Nauczyciel w świetle prawa karnego online 319 więcej
24.05.2021 Nowe zasady przygotowania i realizacji inwestycji- od pomysłu do zgody budowlanej online 319 więcej
25.05.2021 Przekazywanie akt w systemie Archiwum Dokumentacji Elektronicznej 2021 online 299 więcej
25.05.2021 Zasady ochrony danych w postępowaniu administracyjnym online 259 więcej
25.05.2021 ZADANIA GMIN ZWIĄZANE Z USUWANIEM NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH – KARY FINANSOWE ZA BRAK KONTROLI online 345 więcej
25.05.2021 Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego online 279 więcej
25.05.2021 Optymalizacja kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2021 r., wpłaty i ulgi we wpłatach na PFRON, dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacje kosztów zatrudnienia online 289 więcej
25.05.2021 Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska – TERMIN POTWIERDZONY online 339 więcej
25.05.2021 DIETA TO NIE WSZYSTKO -zaburzenia odżywiania i ich przyczyny, sposoby przełamywania niechęci dzieci do zjadania produktów zdrowych. Prawidłowe komponowanie jadłospisu w oparciu o aktualną piramidę żywieniową, przepisy kulinarne: smaczne, zdrowe i lubiane przez dzieci. online 219 więcej
25.05.2021 Zasady ochrony danych w postępowaniu administracyjnym online 249 więcej
26.05.2021 Zarządzanie zespołem w Administracji Publicznej online 349 więcej
26.05.2021 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 online 289 więcej
26.05.2021 Usuwanie drzew w pasach dróg publicznych – dobre praktyki online 259 więcej
26.05.2021 Ogólne zasady wystawiania umów: kary, klauzule, zadatki. online 289 więcej
26.05.2021 Specyfika tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo- warsztaty. online 299 więcej
26.05.2021 Zarządzanie ryzykiem – proces zarządzania ryzykiem w dobie COVID. online 359 więcej
26.05.2021 Uchwała krajobrazowa – praktyka i problemy online 289 więcej
27.05.2021 Instrukcja kancelaryjna – praktyczne warsztaty z zakresu przygotowania i wdrożenia instrukcji kancelaryjnej – TERMIN POTWIERDZONY online 279 więcej
27.05.2021 RODO – szkolenie uaktualniające wiedzę pracowników online 159 więcej
27.05.2021 Ograniczenia wolności związkowych pracowników służby publicznej online 299 szczegóły wkrótce
27.05.2021 Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach państwowych i samorządowych online 339 więcej
27.05.2021 Profilaktyka zakażeń SARS – Cov-2 w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach stałego pobytu osób dorosłych. online 219 więcej
27.05.2021 Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej- warsztaty. TERMIN POTWIERDZONY!! online 299 więcej
28.05.2021 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty online 315 więcej
28.05.2021 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty” online 299 więcej
28.05.2021 Aktualne problemy w pomocy społecznej online 359 więcej
28.05.2021 E-Usługi Publiczne online 299 więcej
28.05.2021 PRAWO BUDOWLANE W 2021 R. W ŚWIETLE AKTUALNYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH, W TYM PRZEPISÓW SPECUSTAW DOT. COVID-19, NOWELIZACJI Z LIPCA 2020 R. ORAZ DUŻEJ NOWELIZACJI Z 19 WRZEŚNIA 2020R. WRAZ Z OMÓWIENIEM PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH online 319 więcej
28.05.2021 Zadania JST jako jednostki współpracującej na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) – zawartość i wdrożenie obowiązkowej instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa (art. 83 Ustawy). online 329 więcej
28.05.2021 Decyzje o warunkach zabudowy i gospodarowania terenu online 329 więcej
28.05.2021 Zamówienia publiczne na środki spożywcze okiem INTENDENTA. Stosowanie prawa zamówień publicznych przy zamówieniach na środki spożywcze – WARSZTATY PRAKTYCZNE online 219 więcej
28.05.2021 Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania publiczne w świetle nowych regulacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji online 339 więcej
31.05.2021 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy – praktyczny warsztat online online 299 więcej
31.05.2021 Radzenie sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym i negatywnymi emocjami online 349 więcej
31.05.2021 Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł w 2021 r. online 299 więcej
31.05.2021 Kontrola podatkowa w gminie – rodzaje kontroli oraz metodyka ich wykonywania online 339 więcej
31.05.2021 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 299 więcej


CZERWIE 2021

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
01.06.2021 Środki trwałe w instytucjach kultury – zasady ewidencji, wyceny, gospodarowania i inwentaryzacji online 299 więcej
01.06.2021 Zarządzenie podatkami w jednostce sektora finansów publicznych. online 329 więcej
02.06.2021 W jaki sposób wdrożyć procedury zgłaszania nieprawidłowości w organizacji w myśl dyrektywy o ochronie sygnalistów? online 299 więcej
02.06.2021 Zmiany w JPK od 1 lipca 2021 roku i ich zastosowanie w JST – SZKOLENIE GODZINNE online 99 więcej
02.06.2021 Krajowy System e – Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur od 1.10.2021 – jak będą go wdrażać jednostki budżetowe? SZKOLENIE GODZINNE online 99 więcej
02.06.2021 Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego w praktyce podmiotów zarządzających nieruchomościami online 299 więcej
07.06.2021 ETAPY WDROŻENIA SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EZD) online 299 więcej
07.06.2021 „Kontrole prowadzone przez Archiwa Państwowe” online 289 więcej
07.06.2021 Naliczanie wynagrodzeń oraz ZUS online 399 więcej
07.06.2021 Planowanie i organizacja czasu pracy – zarządzanie sobą w czasie online 349 więcej
07-09.06.2021 KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online. online 600 więcej
08.06.2021 Podziały nieruchomości online 299 więcej
08.06.2021 Funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowej oraz jej organów w dobie Covid-19-przygotowanie do Walnego Zgromadzenia krok po kroku (aspekty praktyczne) online 389 więcej
08.06.2021 SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW W TEORII I PRAKTYCE SZKOLNEJ- POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA. online 420 więcej
08.06.2021 OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ SYSTEMU DYDAKTYCZNEGO SZKOŁY I REALIZOWANEGO PRZEZ NAUCZYCIELA PROCESU DYDAKTYCZNEGO. MOTYWACYJNA FUNKCJA OCENY. online 100 więcej
08.06.2021 Reprezentacja i reklama, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. online 325 więcej
09.06.2021 Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem online 349 więcej
09.06.2021 Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej online 359 więcej
09.06.2021 Faktura i kasy rejestrujące w jednostkach samorządu terytorialnego online 339 więcej
09.06.2021 Rozliczenie podatku VAT w projektach – kwalifikowalność podatku VAT online 339 więcej
09-10.06.2021 Wytyczne CBA (compliance, antykorupcja), kontrola zarządcza, dyrektywa o sygnalistach – od teorii do praktyki. online 399 więcej
09.06.2021 Opłaty za usługi wodne – reklamacje, skargi, status wód opadowych i roztopowych – definicja ścieków online 339 więcej
10.06.2021 Zamówienia publiczne do 130 000 zł w oświacie. online 279 więcej
10-11.06.2021 Biuletyn Informacji Publicznej od A do Z – 2 dniowe komepndium online 519 więcej
10.06.2021 DIETY, ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE -w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole – WARSZTATY PRAKTYCZNE online 219 więcej
10.06.2021 e-Doręczenia – rewolucja w doręczeniach i „ostatnie dni” listu poleconego ZPO (KPA, OP) online 369 więcej
10.06.2021 Rozliczanie nadgodzin od podstaw – praktyczne warsztaty online 350 więcej
10.06.2021 Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie online 345 więcej
10.06.2021 PROBLEMATYKA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY I POWIATU WRAZ Z OMÓWIENIEM PLANOWANEJ NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT I IN.USTAW online 299 więcej
10.06.2021 KONTROLE DOTACJI W SIEDZIBIE JEDNOSTKI NIESAMORZĄDOWEJ. online 299 więcej
10.06.2021 Zarządzanie środkami publicznymi w jednostkach oświatowych, w tym umiejętność analizy danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S o wydatkach budżetowych online 329 więcej
10.06.2021 Podatek VAT – zmiany od 1 stycznia 2021 dla samorządów i instytucji publicznych online 325 więcej
11.06.2021 Jak zrealizować obowiązki wobec osób ze szczególnymi potrzebami w szpitalach i placówkach medycznych- zagadnienia praktyczne. Pierwszy raport o stanie zapewnienia dostępności – 31.03.2021 online 339 więcej
11.06.2021 Praktyczne aspekty stosowania przepisów o gruntach rolnych i leśnych online 339 więcej
11.06.2021 Petycja a wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. online 329 więcej
11.06.2021 Zamówienia publiczne na środki spożywcze okiem INTENDENTA. Stosowanie prawa zamówień publicznych przy zamówieniach na środki spożywcze – WARSZTATY PRAKTYCZNE online 219 więcej
14.06.2021 Pozyskiwanie funduszy na odnawialne źródła energii, czyli jak zoptymalizować koszty utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie online 319 więcej
14.06.2021 „Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenie UE (RODO)”. online 279 więcej
14.06.2021 Problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu online 299 więcej
14.06.2021 JAK PRZYGOTOWAĆ ZAKŁAD ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DO KONTROLI SANITARNEJ po zmianach przepisów prawnych, norm żywienia i zaleceń żywieniowych z 2020 r. Procedury w obszarze profilaktyki zakażeń SARS CoV2 przy pracach z żywnością. online 219 więcej
14.06.2021 Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w praktyce obrotu nieruchomościami rolnymi po zmianach w 2019 r. online 299 więcej
15-16.06.2021 PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH CMJ DLA POZ. online 470 więcej
15.06.2021 Dokument elektroniczny: procedury administracyjne, postępowanie z e- dokumentem – szkolenie online online 299 więcej
15.06.2021 Sprzedaż nieruchomości gminnych online 319 więcej
15.06.2021 Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – zasady zmiany postaci dokumentacji na elektroniczną online 350 więcej
16.06.2021 Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe a struktura XML – warsztat online online 319 więcej
16.06.2021 Jak zbudować skuteczny system Whistleblowing`u i system zarządzania zgodnością (Compliance) online 299 więcej
16.06.2021 Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych online 354 więcej
16.06.2021 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego – praktyczny warsztat online online 329 więcej
16.06.2021 Jak wdrożyć w jednostce budżetowej Krajowy System e-Faktur, SLIM VAT 1 i 2, zmiany w JPK? online 399 więcej
16.06.2021 Egzekucja należności z tytułu umów cywilnoprawnych. Zobowiązanie cywilnoprawne a należność cywilnoprawna. online 319 więcej
16.06.2021 Akademia Fakturowania, w tym nowy system E-faktur online 355 więcej
17.06.2021 Wypełnianie formularzy ewidencji Archiwum Zakładowego/ Składnicy Akt – warsztaty archiwistyczne dla początkujących online 299 więcej
17.06.2021 Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego? online 359 więcej
17.06.2021 Archiwizacja dokumentacji od podstaw. online 279 więcej
17.06.2021 Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. online 280 więcej
18.06.2021 Jak zrealizować obowiązki wobec osób ze szczególnymi potrzebami w OPS online 339 więcej
18.06.2021 PROSTY JĘZYK W URZĘDZIE – Jak poprawne zredagować pismo urzędowe? Czego unikać, a co stosować w tekstach urzędowych? ZAMKNIĘTE online 269 więcej
18.06.2021 Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji online 299 więcej
18.06.2021 ŻYWIENIE DZIECI W WIEKU ŻŁOBKOWYM. online 559 więcej
21.06.2021 Instrukcja przygotowania raportu dostępności w 2021 r. na podstawie art. 11 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami online 349 więcej
21.06.2021 Zamówienia publiczne do 130 000 zł online 279 więcej
21.06.2021 INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W JEDNOSTCE. online 279 więcej
22.06.2021 Żywienie zbiorowe osób dorosłych w najczęściej występujących jednostkach chorobowych. online 219 więcej
22.06.2021 Specjalista ds. realizacji projektów UE online 359 więcej
23.06.2021 Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2021 r. Problemy praktyki, wymiana doświadczeń, orzecznictwo online 319 więcej
22.06.2021 Spis z natury środków trwałych w jsfp – zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie online 299 więcej
24.06.2021 Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości online 319 więcej
24.06.2021 Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie online 289 więcej
24.06.2021 Poprawne tworzenie pism urzędowych – Jak właściwie przygotować i zredagować pismo?. online 259 więcej
24.06.2021 Promocja miast i regionów. Tworzenie wizerunku, pozyskiwanie inwestorów, turystów i gości. online 349 więcej
24.06.2021 Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych online 345 więcej
24.06.2021 Księgowość projektów UE online 359 więcej
25.06.2021 Prawne i finansowe aspekty rozliczania wspólnot mieszkaniowych online 369 więcej
28-30.06.2021 KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – 3-dniowe warsztaty ONLINE online 729 więcej
28.06.2021 Instrukcja: jak przekazać materiały kategorii A do Archiwów Państwowych? – szkolenie online online 279 więcej
29.06.2021 Kontrole wykorzystania środków w ramach tarcz pomocowych – ryzyka odpowiedzialności. online 299 więcej
29.06.2021 Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście funduszy europejskich online 329 więcej

Nie znalazłeś odpowiedniego szkolenia? Skontaktuj się z Nami!

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt, 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.