Szkolenia

Szkolenia RES Edukacja - dostosowane do Ciebie!

Szkolenia organizowane przez RES Edukacja s.c. zawsze dostosowane są do potrzeb i oczekiwań Uczestników oraz charakteryzują się najwyższym poziomem jakości. Szkolenia otwarte organizowane są w odpowiednio wyposażonych salach szkoleniowych. RES Edukacja s.c. zapewnia Uczestnikom przerwę kawową oraz obiadową. Obiekty w których realizowane są szkolenia są sprawdzone i cechują się wysokim standardem.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, zawierające kwintesencję przekazywanej przez Trenera wiedzy, a także notes i długopis. Podsumowaniem zdobytej wiedzy jest certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wręczany każdemu Uczestnikowi przez Trenera. Szkolenia dla administracji publicznej.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do zapisów na szkolenia i kursy organizowane przez RES Edukacja s.c.

Zespół RES Edukacja.

Skorzystaj z wyszukiwarki lub poniższego terminarza szkoleń

Terminarz szkoleń


MINIONE WYDARZENIA

STYCZEŃ 2021

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
07.01.2021 Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych online 345 więcej
11-13.01.2021 KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – 3-dniowe warsztaty online 699 więcej
11.01.2021 Egzekucja podatków, opłat i niepodatkowych należności publicznoprawnych w gminach i związkach międzygminnych po nowelizacji od dnia 30 lipca 2020 rok online 345 więcej
11.01.2021 Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych online 345 więcej
11.01.2021 ARCHIWIZACJA- Zarządzanie dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego . Ze szczególnym uwzględnieniem roli koordynatora czynności kancelaryjnych online 259 więcej
12.01.2021 BHP – obowiązki pracodawcy i pracownika w dobie COVID 19 online 259 więcej
12.01.2021 Jak prawidłowo skonstruować Regulamin ZFŚS – warsztat online 259 więcej
13.01.2021 Zarządzanie dokumentacją w instytucjach kultury online 269 więcej
13.01.2021 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 online 249 więcej
13.01.2021 Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe – od decyzji do tytułu wykonawczego Ulgi w spłacie opłaty – procedura postępowania Od wniosku do decyzji online 345 więcej
13.01.2021 Archiwizacja dokumentacji od podstaw online 259 więcej
14.01.2021 Księgowość projektów UE online 315 więcej
14.01.2021 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu online 269 więcej
14.01.2021 Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli online 315 więcej
15.01.2021 Nowelizacja prawa o ruchu drogowym online 299 więcej
15.01.2021 PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2020 R.PO „DUŻEJ” NOWELIZACJI USTAWY z 24.09.2019 oraz zmian z 23.11.2019. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, PROBLEMY PRAKTYKI, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. NOWE ROZPORZĄDZENIE RM DOT. PRZEDSIĘWZIĘĆ online 299 więcej
15.01.2021 Pozwolenia zintegrowane – procedura wydawania, dostosowywanie pozwoleń do konkluzji BAT online 349 więcej
15.01.2021 Warsztaty z wynagrodzeń dla zaawansowanych – zmiany w 2020 i 2021 r. oraz szczególne przypadki w rozliczeniu wynagrodzeń. online 299 więcej
18.01.2021 Warsztaty z dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków w 2021 roku. online 299 więcej
18.01.2021 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych online 249 więcej
18.01.2021 Profesjonalny sekretariat w dobie pracy zdalnej online online 259 więcej
19.01.2021 Ocena ryzyka zawodowego (aktualizacja pod względem COVID -19) online 259 więcej
19.01.2021 Zarządzanie dokumentacją w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych w świetle znowelizowanych przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Jak prawidłowo opracować instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcję składnicy akt. online 259 więcej
19.01.2021 Organizacja pracy zdalnej dla menedżerów – warsztaty online 299 więcej
20.01.2021 Windykacja należności Gminy z tytułu umów cywilnoprawnych online 289 więcej
19.01.2021 ZUS w praktyce – czyli jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne online 259 więcej
20.01.2021 Biuletyn Informacji Publicznej – wymagania ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami online 269 więcej
20.01.2021 Najtrudniejsze przypadki gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi online 345 więcej
20.01.2021 Środki UE dla polski w nowym okresie programowania 2021-2027 online 329 więcej
20.01.2021 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców- szkolenie online online 299 więcej
21.01.2021 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego online 299 więcej
21.01.2021 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 269 więcej
21.01.2021 Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów w jednostce online 259 więcej
22.01.2021 Instrukcja: jak przekazać materiały kategorii A do Archiwów Państwowych? online 219 więcej
22.01.2021 Specjalista ds. realizacji projektów UE online 339 więcej
25.01.2021 Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych online 345 więcej
25.01.2021 Obowiązki sekretarza szkoły online 259 więcej
25.01.2021 Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym online 269 więcej
25-26.01.2021 Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa online 559 więcej
26-27.01.2021 Koordynator ds. dostępności cyfrowej w urzędzie – 2 dniowy KURS online 559 więcej
26-27.01.2021 Dwudniowy kurs Kadry i płace w dobie COVID 19 – czyli jak praktycznie zorganizować stosunek pracy w czasie epidemii? – omówienie aspektów prawnych na podstawie dostępnych rozwiązań online 549 więcej
26.01.2021 Archiwum zakładowe 2020 obowiązki – aktualny stan prawny – nowe zadania archiwistów online 259 więcej
26.01.2021 Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej. online 319 więcej
26.01.2021 PROBLEMATYKA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY I POWIATU WRAZ Z OMÓWIENIEM PLANOWANEJ NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT I IN.USTAW online 299 więcej
26.01.2021 Magazynowanie odpadów – nowe obowiązki od 01.01.2021 r. online 329 więcej
27.01.2021 Podstawy prawne kontroli zarządczej online 299 więcej
27.01.2021 Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji szkoły online 349 więcej
28.01.2021 Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość za 2020 r. W jednostkach sektora finansów publicznych online 319 więcej
28.01.2021 Udostępnianie informacji publicznej w praktyce online 299 więcej
29.01.2021 Uchwały i inne akty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminie online 319 więcej
29.01.2021 Zajęcie pasa drogowego online 259 więcej
29.01.2021 Umowy w obrocie gospodarczym związane z nieruchomościami – zmiana zakresu zobowiązań wynikających z umów na skutek stanu pandemii obowiązującego na terytorium R.P. online 269 więcej
29.01.2021 Obowiązki przedsiębiorcy na gruncie przepisów prawa ochrony środowiska online 349 więcej
29.01.2021 Profesjonalny doradca zawodowy w świetle zmian 2020 roku online 345 więcej

AKTUALNE WYDARZENIA

MAJ 2021
DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
04.05.2021 Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – TERMIN POTWIERDZONY online 259 więcej
04.05.2021 Instrukcja: jak przekazać materiały kategorii A do Archiwów Państwowych? – szkolenie online online 279 więcej
05.05.2021 Projekt budowlany, zasady przenoszenia pozwoleń, legalizacja samowoli budowlanej – warsztat online online 299 więcej
05.05.2021 Dodatkowe zatrudnienie w administracji publicznej online 299 więcej
05-07.05.2021 3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online TERMIN POTWIERDZONY online 729 więcej
05.05.2021 Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Planowane zmiany, omówienie projektu ustawy TERMIN POTWIERDZONY online 369 więcej
05.05.2021 Zarządzanie projektem – Pomoc publiczna w projektach unijnych online 359 więcej
06.05.2021 Gospodarka nieruchomościami gruntowymi- „Przewody i rury na cudzym gruncie – problemy praktyczne i ich rozwiązania” online 299 więcej
06.05.2021 Kompendium wiedzy o prawie energetycznym i regulacji w energetyce dla pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii online 359 więcej
06-07.05.2021 Kadry i płace w dobie COVID-19- czyli jak praktycznie zorganizować stosunek pracy w czasie epidemii? Omówienie aspektów prawnych na podstawie dostępnych rozwiązań- 2 dniowy KURS online 549 więcej
07.05.2021 Przebieg mediacji sądowej krok po kroku – standardy i zalety mediacji online 249 więcej
07.05.2021 Formy pomocy dla osób bezrobotnych – kompendium wiedzy online 299 więcej
07.05.2021 Rady Pracownicze w 2021 r. online 365 więcej
07.05.2021 Środki trwałe w instytucjach kultury – zasady ewidencji, wyceny, gospodarowania i inwentaryzacji online 299 więcej
07.05.2021 Zasiłki z ubezpieczenia społecznego – Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem ostatnich zmian. online 399 więcej
07.05.2021 Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z 10.2020 r. – realizacja w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży online 219 więcej
10.05.2021 Kontrola firm asenizacyjnych i właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych online 345 więcej
10.05.2021 Przygotowanie raportu dostępności w 2021 r. online 349 więcej
10.05.2021 Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z października 2020 r. i ich realizacja w żywieniu zbiorowym osób dorosłych. online 219 więcej
10.05.2021 Tryb podstawowy- jak zacząć i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia- TERMIN POTWIERDZONY online 399 więcej
10.05.2021 Dyscyplina finansów publicznych. online 399 więcej
10.05.2021 Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej. online 319 więcej
10.05.2021 Zarządzanie Dokumentami Prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w związkach międzygminnych. online 259 więcej
11.05.2021 Nabór na stanowiska urzędnicze w administracji publicznej online 299 szczegóły wkrótce
11-13.05.2021 DIETETYKA Z ELEMENTAMI SYSTEMU HACCP I ZASADAMI PROWADZENIA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI – kurs online DLA INTENDENTÓW. online 600 więcej
11-13.05.2021 Specjalista VAT w administracji publicznej -poziom II z uwzględnieniem najnowszych zmian w VAT online 749 więcej
11.05.2021 Umowy w obrocie gospodarczym w dobie Covid 19 – zabezpieczenie roszczeń stron umów oraz renegocjacja treści umów online 289 więcej
11.05.2021 Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie online 349 więcej
11.05.2021 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z uwzględnieniem najnowszych przepisów online 349 więcej
11.05.2021 VAT i PIT w oświacie – wybrane aspekty i nowości. online 369 więcej
11.05.2021 Kontrole prowadzone przez Archiwa Państwowe online 279 więcej
11.05.2021 RUCH KADROWY W SZKOLE I PRZEDSZKOLU. online 299 więcej
12.05.2021 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych – szkolenie on-line online 279 więcej
12.05.2021 Likwidacja lub reorganizacja jednostki – postępowanie z dokumentacją . online 279 więcej
12.05.2021 Nadzór i kontrola starostw nad prawidłowym stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) przez fundacje i stowarzyszenia online 329 więcej
12.05.2021 Zmiany w zgłoszeniach ZUS obowiązujące od 16 maja 2021 – 1-godzinne szkolenie online 99 więcej
12.05.2021 BHP-obowiązki pracodawcy i pracownika w dobie COVID-19 online 259 więcej
12.05.2021 KONTRAKTY CYWILNOPRAWNE W 2021 ROKU: NOWE PRZEPISY, REJESTRACJA UMÓW online 299 więcej
12.05.2021 Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach UE online 289 więcej
12-13.05.2021 Akademia Fakturowania, w tym nowy system E-faktur online 629 więcej
13.05.2021 Ustawa prawo wodne w 2021 r– praktyczne stosowanie przepisów, najczęściej występujące problemy, orzecznictwo online 329 więcej
13-14.05.2021 Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa online 559 więcej
13.05.2021 Duże zmiany w ustawie śmieciowej w 2021 r. online 345 więcej
13.05.2021 OBSŁUGA TRUDNEGO, PROBLEMATYCZNEGO KLIENTA/PETENTA- PROFESJONALNA KOMUNIKACJA online 279 więcej
13.05.2021 PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI, W TYM OCENA I DYSCYPLINA PRACY ORAZ INNE ZAGADNIENIA Z PRAGMATYKI ZAWODOWEJ. online 349 więcej
14.05.2021 Warsztaty z pomocy PFRON na zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, refundacje kosztów zatrudnienia, jak utworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON online 289 więcej
14.05.2021 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w praktyce – jak zniszczyć dokumenty szybko i zgodnie z przepisami. online 279 więcej
14.05.2021 Rekompensata za koszty odzyskiwania należności i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w działalności JST – TERMIN POTWIERDZONY online 399 więcej
14.05.2021 Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych jako postępowanie administracyjne online 319 więcej
17-18.05.2021 Zasady udostępniania, odmowy udostępniania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. online 529 więcej
17-18.05.2021 Jak założyć, prowadzić fanpage i być obecnym w Social Mediach- KURS DWUDNIOWY online 739 więcej
17.05.2021 ZUS w praktyce- czyli jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne- TERMIN POTWIERDZONY online 269 więcej
17.05.2021 Ocena ryzyka zawodowego (aktualizacja pod względem COVID-19) online 289 więcej
17.05.2021 Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – praktyczne różnice pomiędzy przedawnieniem należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji określającej opłatę (przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia, egzekucja, odpis przedawnionych należności). online 329 więcej
17.05.2021 Operat szacunkowy jako dowód w sprawie w postępowaniu administracyjnym i cywilnym online 319 więcej
17.05.2021 Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dokonane ustawą z 30 marca 2021 roku online 329 więcej
17.05.2021 Jak wdrożyć w jednostce budżetowej Slim Vat 1 i 2? Zmiany w JPK oraz KRAJOWY SYSTEM e – FAKTUR. online 339 więcej
17.05.2021 Podstawy prawne i cele wprowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych online 329 więcej
17.05.2021 Warsztaty z dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków w 2021 roku. online 299 więcej
17.05.2021 Nowa perspektywa finansowa UE 2021 – 2027 online 359 więcej
18.05.2021 Ustawa o dostępności cyfrowej a BIP. Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami online 299 więcej
18.05.2021 Vademecum pracownika oświaty gminnej – zadania wynikające z ustaw oświatowych i ich terminy online 349 więcej
18.05.2021 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Zadania i odpowiedzialność opiekunów, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 online 359 więcej
18-19.05.2021 Audyt zamówień publicznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych (elektronizacja, nowa ustawa,) również dofinansowanych z UE online 599 więcej
18.05.2021 Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020 online 359 więcej
19.05.2021 Zamówienia publiczne do 130 tys. zł online 399 więcej
19.05.2021 Przygotowanie projektów UE do kontroli, w tym do kontroli trwałości online 289 więcej
19.05.2021 KONTROLA ŚMIECI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH online 345 więcej
19.05.2021 Mobbing i dyskryminacja w urzędzie online 349 więcej
19.05.2021 Wszystko o Pracowniczych Planach Kapitałowych online 319 więcej
19.05.2021 Przygotowanie projektów UE do kontroli, w tym do kontroli trwałości online 289 więcej
19.05.2021 Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w rachunkowości budżetowej jednostek oświatowych online 349 więcej
20.05.2021 Szkolenie dotyczące ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami online 365 więcej
20-21.05.2021 VAT w nieruchomościach – specyfika sektora finansów publicznych w świetle najnowszego orzecznictwa i planowanych zmian w przepisach. online 449 więcej
20.05.2021 Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej. online 299 więcej
20.05.2021 RODO – Teka czyli dopasowany Podstawowy Pakiet RODO dla organizacji pozarządowej. online 239 więcej
20.05.2021 Archiwizacja dokumentacji na poszczególnych stanowiskach pracy oraz w archiwum zakładowym/składnicy akt po zmianach przepisów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym w 2020 r. online 249 więcej
21.05.2021 Uchwały i inne akty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminie online 349 więcej
21.05.2021 DROGI PUBLICZNE OD A DO Z – zarząd dróg. TERMIN POTWIERDZONY !! online 299 więcej
21.05.2021 Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ online 339 więcej
21.05.2021 OPŁATA ADIACENCKA I OPŁATA/RENTA PLANISTYCZNA – DANINY PUBLICZNE online 279 więcej
21.05.2021 Granice udostępniania informacji publicznej w praktyce ARIMR z uwzględnieniem regulacji ustawy ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego online 339 więcej
21.05.2021 KPA W OCHRONIE ŚRODOWISKA online 329 więcej
21.05.2021 Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych online 345 więcej
21.05.2021 Jak poprawne zredagować pismo urzędowe? Czego unikać, a co stosować w tekstach urzędowych? online 299 więcej
21.05.2021 Polityka rachunkowości i jej wpływ na sprawozdawczość online 359 więcej
21.05.2021 ŻYWIENIE DZIECI W WIEKU ŻŁOBKOWYM. online 219 więcej
21.05.2021 Jak zbudować skuteczny system Whistleblowing`u i system zarządzania zgodnością (Compliance) online 299 więcej
21.05.2021 czas pracy w pragmatykach urzędniczych online 299 szczegóły wkrótce
24.05.2021 Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach z uwzględnieniem przepisów o tarczy antykryzysowej oraz nowych terminów raportowania schematów transgranicznych online 325 więcej
24.05.2021 GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM na podstawie ustawy: O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKU CYWILNEGO oraz UCHWAŁ RAD GMIN. online 299 więcej
24.05.2021 Realizacja inwestycji drogowych w trybie specustawy oraz ustawy o drogach publicznych – warsztaty praktyczne. online 289 więcej
24.05.2021 Jak przygotować dokumentację do elektronicznego obiegu. online 279 więcej
24.05.2021 Obowiązki prawne Nauczyciela / Dyrektora w szkole. Nauczyciel w świetle prawa karnego online 319 więcej
24.05.2021 Nowe zasady przygotowania i realizacji inwestycji- od pomysłu do zgody budowlanej online 319 więcej
25.05.2021 Przekazywanie akt w systemie Archiwum Dokumentacji Elektronicznej 2021 online 299 więcej
25.05.2021 Zasady ochrony danych w postępowaniu administracyjnym online 259 więcej
25.05.2021 ZADANIA GMIN ZWIĄZANE Z USUWANIEM NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH – KARY FINANSOWE ZA BRAK KONTROLI online 345 więcej
25.05.2021 Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego online 279 więcej
25.05.2021 Optymalizacja kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2021 r., wpłaty i ulgi we wpłatach na PFRON, dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacje kosztów zatrudnienia online 289 więcej
25.05.2021 Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska – TERMIN POTWIERDZONY online 339 więcej
25.05.2021 DIETA TO NIE WSZYSTKO -zaburzenia odżywiania i ich przyczyny, sposoby przełamywania niechęci dzieci do zjadania produktów zdrowych. Prawidłowe komponowanie jadłospisu w oparciu o aktualną piramidę żywieniową, przepisy kulinarne: smaczne, zdrowe i lubiane przez dzieci. online 219 więcej
25.05.2021 Zasady ochrony danych w postępowaniu administracyjnym online 249 więcej
26.05.2021 Zarządzanie zespołem w Administracji Publicznej online 349 więcej
26.05.2021 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 online 289 więcej
26.05.2021 Usuwanie drzew w pasach dróg publicznych – dobre praktyki online 259 więcej
26.05.2021 Ogólne zasady wystawiania umów: kary, klauzule, zadatki. online 289 więcej
26.05.2021 Specyfika tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo- warsztaty. online 299 więcej
26.05.2021 Zarządzanie ryzykiem – proces zarządzania ryzykiem w dobie COVID. online 359 więcej
26.05.2021 Uchwała krajobrazowa – praktyka i problemy online 289 więcej
27.05.2021 Instrukcja kancelaryjna – praktyczne warsztaty z zakresu przygotowania i wdrożenia instrukcji kancelaryjnej – TERMIN POTWIERDZONY online 279 więcej
27.05.2021 RODO – szkolenie uaktualniające wiedzę pracowników online 159 więcej
27.05.2021 Ograniczenia wolności związkowych pracowników służby publicznej online 299 szczegóły wkrótce
27.05.2021 Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach państwowych i samorządowych online 339 więcej
27.05.2021 Profilaktyka zakażeń SARS – Cov-2 w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach stałego pobytu osób dorosłych. online 219 więcej
27.05.2021 Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej- warsztaty. TERMIN POTWIERDZONY!! online 299 więcej
28.05.2021 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty” online 299 więcej
28.05.2021 Aktualne problemy w pomocy społecznej online 359 więcej
28.05.2021 E-Usługi Publiczne TERMIN POTWIERDZONY online 299 więcej
28.05.2021 PRAWO BUDOWLANE W 2021 R. W ŚWIETLE AKTUALNYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH, W TYM PRZEPISÓW SPECUSTAW DOT. COVID-19, NOWELIZACJI Z LIPCA 2020 R. ORAZ DUŻEJ NOWELIZACJI Z 19 WRZEŚNIA 2020R. WRAZ Z OMÓWIENIEM PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH online 319 więcej
28.05.2021 Zadania JST jako jednostki współpracującej na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) – zawartość i wdrożenie obowiązkowej instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa (art. 83 Ustawy). online 329 więcej
28.05.2021 Decyzje o warunkach zabudowy i gospodarowania terenu online 329 więcej
28.05.2021 Zamówienia publiczne na środki spożywcze okiem INTENDENTA. Stosowanie prawa zamówień publicznych przy zamówieniach na środki spożywcze – WARSZTATY PRAKTYCZNE online 219 więcej
28.05.2021 Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania publiczne w świetle nowych regulacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji online 339 więcej
31.05.2021 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy – praktyczny warsztat online online 299 więcej
31.05.2021 Radzenie sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym i negatywnymi emocjami online 349 więcej
31.05.2021 Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł w 2021 r. online 299 więcej
31.05.2021 Kontrola podatkowa w gminie – rodzaje kontroli oraz metodyka ich wykonywania online 339 więcej
31.05.2021 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 299 więcej


CZERWIE 2021

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
01.06.2021 Środki trwałe w instytucjach kultury – zasady ewidencji, wyceny, gospodarowania i inwentaryzacji online 299 więcej
01.06.2021 Przygotowanie projektów UE do kontroli, w tym do kontroli trwałości online 289 więcej
01.06.2021 Zarządzenie podatkami w jednostce sektora finansów publicznych. online 329 więcej
02.06.2021 W jaki sposób wdrożyć procedury zgłaszania nieprawidłowości w organizacji w myśl dyrektywy o ochronie sygnalistów? online 299 więcej
02.06.2021 Zmiany w JPK od 1 lipca 2021 roku i ich zastosowanie w JST – SZKOLENIE GODZINNE online 99 więcej
02.06.2021 Krajowy System e – Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur od 1.10.2021 – jak będą go wdrażać jednostki budżetowe? SZKOLENIE GODZINNE online 99 więcej
02.06.2021 Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego w praktyce podmiotów zarządzających nieruchomościami online 299 więcej
07.06.2021 ETAPY WDROŻENIA SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EZD) – TERMIN POTWIERDZONY online 299 więcej
07.06.2021 „Kontrole prowadzone przez Archiwa Państwowe” online 289 więcej
07.06.2021 Naliczanie wynagrodzeń oraz ZUS online 399 więcej
07.06.2021 Planowanie i organizacja czasu pracy – zarządzanie sobą w czasie online 349 więcej
08.06.2021 Podziały nieruchomości online 299 więcej
08.06.2021 Funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowej oraz jej organów w dobie Covid-19-przygotowanie do Walnego Zgromadzenia krok po kroku (aspekty praktyczne) online 389 więcej
08.06.2021 SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW W TEORII I PRAKTYCE SZKOLNEJ- POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA. online 420 więcej
08.06.2021 OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ SYSTEMU DYDAKTYCZNEGO SZKOŁY I REALIZOWANEGO PRZEZ NAUCZYCIELA PROCESU DYDAKTYCZNEGO. MOTYWACYJNA FUNKCJA OCENY. online 100 więcej
08.06.2021 Reprezentacja i reklama, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. online 325 więcej
09.06.2021 Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem online 349 więcej
09.06.2021 Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej online 359 więcej
09.06.2021 Faktura i kasy rejestrujące w jednostkach samorządu terytorialnego online 339 więcej
09.06.2021 Rozliczenie podatku VAT w projektach – kwalifikowalność podatku VAT online 339 więcej
09-10.06.2021 Wytyczne CBA (compliance, antykorupcja), kontrola zarządcza, dyrektywa o sygnalistach – od teorii do praktyki. online 399 więcej
09.06.2021 Opłaty za usługi wodne – reklamacje, skargi, status wód opadowych i roztopowych – definicja ścieków online 339 więcej
10.06.2021 Zamówienia publiczne do 130 000 zł w oświacie. online 279 więcej
10-11.06.2021 Biuletyn Informacji Publicznej od A do Z – 2 dniowe kompendium – TERMIN POTWIERDZONY online 519 więcej
10.06.2021 DIETY, ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE -w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole – WARSZTATY PRAKTYCZNE online 219 więcej
10.06.2021 e-Doręczenia – rewolucja w doręczeniach i „ostatnie dni” listu poleconego ZPO (KPA, OP) online 369 więcej
10.06.2021 Rozliczanie nadgodzin od podstaw – praktyczne warsztaty online 350 więcej
10.06.2021 Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie- TERMIN POTWIERDZONY online 345 więcej
10.06.2021 PROBLEMATYKA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY I POWIATU WRAZ Z OMÓWIENIEM PLANOWANEJ NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT I IN.USTAW online 299 więcej
10.06.2021 KONTROLE DOTACJI W SIEDZIBIE JEDNOSTKI NIESAMORZĄDOWEJ. online 299 więcej
10.06.2021 Zarządzanie środkami publicznymi w jednostkach oświatowych, w tym umiejętność analizy danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S o wydatkach budżetowych online 329 więcej
10.06.2021 Podatek VAT – zmiany od 1 stycznia 2021 dla samorządów i instytucji publicznych online 325 więcej
11.06.2021 Jak zrealizować obowiązki wobec osób ze szczególnymi potrzebami w szpitalach i placówkach medycznych- zagadnienia praktyczne. Pierwszy raport o stanie zapewnienia dostępności – 31.03.2021 online 339 więcej
11.06.2021 Praktyczne aspekty stosowania przepisów o gruntach rolnych i leśnych online 339 więcej
11.06.2021 Petycja a wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. online 329 więcej
11.06.2021 Zamówienia publiczne na środki spożywcze okiem INTENDENTA. Stosowanie prawa zamówień publicznych przy zamówieniach na środki spożywcze – WARSZTATY PRAKTYCZNE online 219 więcej
14.06.2021 Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia w Gminie, w tym pozyskiwanie funduszy na odnawialne źródła energii online 319 więcej
14.06.2021 „Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenie UE (RODO)”. online 279 więcej
14.06.2021 Problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu online 299 więcej
14.06.2021 JAK PRZYGOTOWAĆ ZAKŁAD ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DO KONTROLI SANITARNEJ po zmianach przepisów prawnych, norm żywienia i zaleceń żywieniowych z 2020 r. Procedury w obszarze profilaktyki zakażeń SARS CoV2 przy pracach z żywnością. online 219 więcej
14.06.2021 Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w praktyce obrotu nieruchomościami rolnymi po zmianach w 2019 r. online 299 więcej
15-16.06.2021 PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH CMJ DLA POZ. online 470 więcej
15.06.2021 Dokument elektroniczny: procedury administracyjne, postępowanie z e- dokumentem – szkolenie online online 299 więcej
15.06.2021 Sprzedaż nieruchomości gminnych online 319 więcej
15.06.2021 Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – zasady zmiany postaci dokumentacji na elektroniczną online 350 więcej
16.06.2021 Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe a struktura XML – warsztat online online 319 więcej
16.06.2021 Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – najnowsze orzecznictwo online 329 więcej
16.06.2021 Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych online 354 więcej
16.06.2021 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego – praktyczny warsztat online online 329 więcej
16.06.2021 Jak wdrożyć w jednostce budżetowej Krajowy System e-Faktur, SLIM VAT 1 i 2, zmiany w JPK? online 399 więcej
16.06.2021 Egzekucja należności z tytułu umów cywilnoprawnych. Zobowiązanie cywilnoprawne a należność cywilnoprawna. online 319 więcej
16.06.2021 Akademia Fakturowania, w tym nowy system E-faktur online 355 więcej
17.06.2021 Wypełnianie formularzy ewidencji Archiwum Zakładowego/ Składnicy Akt – warsztaty archiwistyczne dla początkujących online 299 więcej
17.06.2021 Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego i nowe obowiązki zarządcy drogi, jednostki samorządu i straży gminnej (miejskiej), po nowelizacji ustawy o drogach publicznych. online 339 więcej
17.06.2021 Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego? online 359 więcej
17.06.2021 Archiwizacja dokumentacji od podstaw. online 279 więcej
17.06.2021 Obowiązki gminy w zakresie organizacji i finansowania dowozu uczniów, w tym dowóz uczniów niepełnosprawnych online 299/349 więcej
17.06.2021 Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. online 280 więcej
18.06.2021 Jak zrealizować obowiązki wobec osób ze szczególnymi potrzebami w OPS online 339 więcej
18.06.2021 PROSTY JĘZYK W URZĘDZIE – Jak poprawne zredagować pismo urzędowe? Czego unikać, a co stosować w tekstach urzędowych? online 299 więcej
18.06.2021 Przewóz dzieci do szkół i przedszkoli – stosowanie w praktyce aktualnych przepisów przez samorząd. online 339 więcej
18.06.2021 Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji online 299 więcej
18.06.2021 ŻYWIENIE DZIECI W WIEKU ŻŁOBKOWYM. online 559 więcej
18.06.2021 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych online 329 więcej
21.06.2021 Instrukcja przygotowania raportu dostępności w 2021 r. na podstawie art. 11 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – TERMIN POTWIERDZONY online 349 więcej
21.06.2021 Zamówienia publiczne do 130 000 zł online 279 więcej
21.06.2021 INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W JEDNOSTCE. online 279 więcej
21.06.2021 Dostęp do informacji publicznej- zagadnienia praktyczne online 329 więcej
21,22,24.06.2021 KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online. online 600 więcej
21.06.2021 Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej. online 279 więcej
21.06.2021 Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego- czyli jak przeprowadzić i udokumentować postępowanie, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych?- TERMIN POTWIERDZONY online 329 więcej
22.06.2021 Żywienie zbiorowe osób dorosłych w najczęściej występujących jednostkach chorobowych. online 219 więcej
22.06.2021 GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM na podstawie ustawy: O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKU CYWILNEGO oraz UCHWAŁ RAD GMIN. online 329 więcej
22.06.2021 Spis z natury środków trwałych w jsfp- zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie –TERMIN POTWIERDZONY online 299 więcej
22.06.2021 Specjalista ds. realizacji projektów UE online 359 więcej
23.06.2021 Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2021 r. Problemy praktyki, wymiana doświadczeń, orzecznictwo online 319 więcej
23.06.2021 Odmowa udostępnienia informacji publicznej. online 299 więcej
23.06.2021 Skargi, wnioski i petycje w postępowaniu administracyjnym online 299 więcej
23.06.2021 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 online 289 więcej
23.06.2021 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH JAKO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE online 319 więcej
23.06.2021 NARUSZENIE STANU WÓD NA GRUNCIE- PRAWIDŁOWE PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W TYM ZAKRESIE, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO online 329 więcej
24.06.2021 E – doręczenia w świetle ustawy z 1 lipca 2021 roku – TERMIN POTWIERDZONY online 369 więcej
24.06.2021 Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości online 319 więcej
24.06.2021 Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie online 289 więcej
24.06.2021 Poprawne tworzenie pism urzędowych – Jak właściwie przygotować i zredagować pismo?. online 259 więcej
24.06.2021 Promocja miast i regionów. Tworzenie wizerunku, pozyskiwanie inwestorów, turystów i gości. online 349 więcej
24.06.2021 Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych online 345 więcej
24.06.2021 Księgowość projektów UE online 359 więcej
25.06.2021 Prawa i obowiązki Radnego w Gminie – warsztat praktyczny online 299 więcej
25.06.2021 RODO- Teka czyli dopasowany Podstawowy Pakiet RODO dla organizacji pozarządowej online 239 więcej
25.06.2021 Prawne i finansowe aspekty rozliczania wspólnot mieszkaniowych online 369 więcej
25.06.2021 Pracownik on-line i off-line. Ograniczenia pracy zdalnej. online 299 więcej
25.06.2021 KONFERENCJA – Drogi od A do Z . online 449 więcej
28.06.2021 Instrukcja krok po kroku – jak poprawnie stworzyć DEKLARACJĘ DOSTĘPNOŚCI – praktyczny warsztat online online 199 więcej
28.06.2021 Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego online 279 więcej
28.06.2021 Nowe zasady doręczeń w KPA- zmiany od 1 lipca 2021r. online 315 więcej
28-30.06.2021 KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – 3-dniowe warsztaty ONLINE – TERMIN POTWIERDZONY online 729 więcej
28.06.2021 Instrukcja: jak przekazać materiały kategorii A do Archiwów Państwowych? – szkolenie online online 279 więcej
28.06.2021 Etykieta i zasady dyplomacji dla Urzędników. Savoir vivre, czyli dobre zwyczaje, obyczaje w różnych życiowych i zawodowych sytuacjach dla Urzędników online 349 więcej
29.06.2021 Kontrole wykorzystania środków w ramach tarcz pomocowych – ryzyka odpowiedzialności. online 299 więcej
29.06.2021 Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście funduszy europejskich online 329 więcej
29.06.2021 Konferencja: Prawo Energetyczne w jednostkach samorządu terytorialnego online 339 więcej
29.06.2021 Nowe zasady doręczeń elektronicznych w postępowaniu administracyjnym od 1 lipca 2021 r.-TERMIN POTWIERDZONY online 325 więcej
30.06.2021 Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego. online 299 więcej
30.06.2021 Zarzadzanie zespołem w Administracji Publicznej online 349 więcej
30.06.2021 Usuwanie drzew w pasie dróg publicznych a formy ochrony przyrody – TERMIN POTWIERDZONY online 289 więcej


LIPIEC 2021

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
01.07.2021 Zasiłki z ubezpieczenia społecznego – zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem ostatnich zmian online 399 więcej
02.07.2021 Budżet obywatelski – uchwały i inne akty związane z jego przeprowadzeniem (na przykładzie gminy) – szkolenie on-line- TERMIN POTWIERDZONY online 319 więcej
02.07.2021 Zasady formułowania decyzji administracyjnych. Aspekty teoretyczne i praktyczne. online 325 więcej
02.07.2021 PROBLEMATYKA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY I POWIATU WRAZ Z OMÓWIENIEM PLANOWANEJ NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT I IN.USTAW- TERMIN POTWIERDZONY online 299 więcej
02.07.2021 SPECJALISTA DS ŻYWIENIA ZBIOROWEGO. online 600 więcej
02.07.2021 Rozliczenie podatku VAT w projektach – kwalifikowalność podatku VAT, w tym kontrola wewnętrzna możliwości odliczania VAT w projekcie online 339 więcej
02.07.2021 Zarządzanie zespołem w Administracji Publicznej- TERMIN POTWIERDZONY online 349 więcej
02.07.2021 Aktualne problemy podatkowe – odliczenie i korekta podatku VAT online 219 więcej
02.07.2021 NOWE UPRAWNIENIA ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH ORAZ STRON POSTĘPOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH W PROCEDURACH INWESTYCYJNYCH online 199 więcej
02.07.2021 PPK – podsumowanie wdrożenia- webinar. online 199 więcej
05.07.2021 INWENTARYZACJA od A do Z – 8 godzin online 539 więcej
05.07.2021 Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ online 339 więcej
05.07.2021 Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w szkole i placówce oświatowej. online 269 więcej
05.07.2021 E- doręczenia w świetle ustawy z 1 lipca 2021 roku – TERMIN POTWIERDZONY online 369 więcej
05.07.2021 Dotacje oświatowe dla placówek wychowania przedszkolnego w 2021 roku i zasady wykorzystania dotacji, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na kształcenie specjalne online 329 więcej
06.07.2021 Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie online 345 więcej
06.07.2021 System tradycyjny, wspierający, elektroniczny czyli jak wdrożyć system EZD. online 299 więcej
06.07.2021 Zamykanie projektów UE online 359 więcej
06.07.2021 Ustawa o doręczeniach elektronicznych a KPA. online 329 więcej
07.07.2021 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego – praktyczny warsztat online online 329 więcej
07.07.2021 Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji. online 329 więcej
08.07.2021 ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA 2020 R. W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Sprawozdawczość po I półroczu. online 329 więcej
08.07.2021 Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej- warsztaty. online 299 więcej
08.07.2021 Bieżące problemy w rachunkowości oraz sprawozdawczość za I półrocze 2021 roku w jednostkach sektora finansów publicznych. online 369 więcej
09.07.2021 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy – praktyczny warsztat online online 299 więcej
09.07.2021 Organizacja archiwum w firmie i analiza SWOT dla działalności archiwalnej – szkolenie archiwalne dla samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych online 339 więcej
09.07.2021 Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z października 2020 r. i ich realizacja w żywieniu zbiorowym osób dorosłych. online 219 więcej
09.07.2021 Ochrona danych osobowych w przepisach k.p.a., kodeksu pracy, ustawy o ZFŚS oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. online 299 więcej
12.07.2021 RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD – instrukcja złożenia wniosku do 30 lipca 2021 roku. online 339 więcej
12.07.2021 Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych.- TERMIN POTWIERDZONY online 299 więcej
12.07.2021 Kontrola firm asenizacyjnych i właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych online 345 więcej
12.07.2021 OCHRONA PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKU CYWILNEGO oraz UCHWAŁ RAD GMIN. online 329 więcej
12.07.2021 Opłata retencyjna- webinar . online 99 więcej
12.07.2021 Nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych przy tworzeniu spółek. online 359 więcej
12-13.07.2021 EPUAP2 – platforma w praktyce. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne, operacje – 2 dniowy warsztat online 499 więcej
12.07.2021 Zmiana prawa wodnego w zakresie opłaty retencyjnej. online 299 więcej
12-13.07.2021 Gospodarka odpadami-2-dniowe szkolenie online 519 więcej
13.07.2021 Faktura i kasy rejestrujące w jednostkach samorządu terytorialnego online 339 więcej
13.07.2021 Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur od 1.10.2021 r. Jak będą go wdrażać jednostki budżetowe? – SZKOLENIE GODZINNE online 99 więcej
13.07.2021 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w praktyce – jak zniszczyć dokumenty szybko i zgodnie z przepisami. online 259 więcej
13.07.2021 Amortyzacja środków trwałych online 359 więcej
13.07.2021 Zmiany w JPK od 1 lipca 2021 i ich zastosowanie w JST – SZKOLENIE GODZINNE online 99 więcej
13.07.2021 Zmiany dla spółdzielni mieszkaniowych i ich członków związane z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych online 299 więcej
13.07.2021 Windykacja opłat za korzystanie z lokali w spółdzielni mieszkaniowej online 299 więcej
14.07.2021 Ocena ryzyka zawodowego (aktualizacja pod względem COVID -19) online 289 więcej
14.07.2021 Przechowywanie danych osobowych w jednostkach administracji publicznej – nieoczywistości . online 299 więcej
15.07.2021 Nadawanie, likwidacja i zmiana nazw miejscowości, ulic oraz numeracja porządkowa nieruchomości z uwzględnieniem nowelizowanych przepisów wykonawczych- TERMIN POTWIERDZONY online 329 więcej
15.07.2021 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 299 więcej
15.07.2021 RODO- szkolenie uaktualniające wiedzę pracowników- TERMIN POTWIERDZONY online 159 więcej
15.07.2021 Sprzedaż nieruchomości gminnych- TERMIN POTWIERDZONY online 319 więcej
15.07.2021 Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego i nowe obowiązki zarządcy drogi, jednostki samorządu i straży gminnej (miejskiej), po nowelizacji ustawy o drogach publicznych. online 339 więcej
16.07.2021 Uchwały i inne akty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminie- TERMIN POTWIERDZONY online 349 więcej
16.07.2021 Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie funduszy na odnawialne źródła energii online 319 więcej
16.07.2021 OD INSTRUKCJI DO KARTY KONTROLI czyli zasady prowadzenia systemu HACCP; Profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pomieszczeniach żywnościowych. online 219 więcej
16.07.2021 Aktualne warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego, licencji i zaświadczenia na potrzeby własne oraz kontrola przewoźników przez samorząd. online 339 więcej
16.07.2021 Zamówienia publiczne do 130tys. w oświacie online 279  więcej
19.07.2021 Najważniejsze zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /AML/ dokonane ustawą z dnia 30.03.2021 r .- TERMIN POTWIERDZONY  online 129 więcej
19.07.2021 RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD – instrukcja złożenia wniosku do 30 lipca 2021 roku

TERMIN POTWIERDZONY

online 339 więcej
19.07.2021 Jak przygotować i wdrożyć instrukcję kancelaryjną? Warsztat krok po kroku online 279 więcej
19.07.2021 Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym online 299 więcej
19.07.2021 Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola online 299 więcej
19.07.2021 Utrzymanie obiektów budowlanych – Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy/administratora obiektu budowlanego online 369 więcej
19.07.2021 Ustawa o doręczeniach elektronicznych a KPA. online 329 więcej
19.07.2021 PRZEKAZYWANIE AKT W SYSTEMIE ARCHIWUM DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ 2021. online 299 więcej
19.07.2021 Urzędnik samorządowy a kontrola zarządcza. Różnice pomiędzy kontrolą a audytem wewnętrznym online 169 więcej
19.07.2021 KONFERENCJA – Grunty rolne i leśne w pigułce – ochrona, ewidencja, obrót nieruchomościami online 519 więcej
20.07.2021 Prawo geodezyjne i kartograficzne po nowemu – podsumowanie zmian wynikających z Ustawy i wprowadzonych przepisów wykonawczych. online 299 więcej
20.07.2021 KPA w ochronie środowiska online 329 więcej
20.07.2021 W jaki sposób wdrożyć procedury zgłaszania nieprawidłowości w organizacji w myśl dyrektywy o ochronie sygnalistów? online 299 więcej
20.07.2021 PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ, ZASKARŻANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIĄ DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI – NAJNOWSZE ZMIANY online 329 więcej
20.07.2021 Duże zmiany w ustawie śmieciowej w 2021 r.- TERMIN POTWIERDZONY  online 345 więcej
20-22.07.2021 Specjalista VAT w administracji publicznej -poziom II z uwzględnieniem najnowszych zmian w VAT online 749 więcej
21.07.2021 Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska

TERMIN POTWIERDZONY

online 339 więcej
21-22.07.2021 PŁACE OD PODSTAW 2021/2022 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian – 2 DNI online 499 więcej
22.07.2021 Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Planowane zmiany, omówienie projektu ustawy- TERMIN POTWIERDZONY online 369 więcej
22.07.2021 Dyrektywa o sygnalistach, jak ją wdrożyć w podmiotach publicznych, obowiązki, procedury, wewnętrzne kanały zgłoszeń a termin wdrożenia do 17 grudnia 2021r. online 369 więcej
22.07.2021 Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty gospodarowania online 349 więcej
22.07.2021 Przekształcenie prawa użytkowania. Wieczyste prawo własności online 249 więcej
22.07.2021 Przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem regulacji szczególnych dotyczących pandemii online 249 więcej
23.07.2021 Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD – instrukcja złożenia 

TERMIN POTWIERDZONY

online 339 więcej
23.07.2021 Archiwizacja dokumentacji od podstaw – warsztat dla początkującychTERMIN POTWIERDZONY online 249 więcej
23.07.2021 Postępowanie administracyjne w pigułce online 299 więcej
23.07.2021 Wzorcowe archiwum zakładowe/składnica akt i bezpieczny archiwista. online 259 więcej
26.07.2021 Umowy IT w sektorze prywatnym i publicznym wybrane zagadnienia . online 299 więcej
26.07.2021 Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych online 279 więcej
26.07.2021 Przygotowanie projektów UE do kontroli, w tym do kontroli trwałości- TERMIN POTWIERDZONY online 289 więcej
26.07.2021 Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej- TERMIN POTWIERDZONY online 319 więcej
27.07.2021 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty” online 299 więcej
27-28.07.2021 Kurs 2-dniowy – Inspektor Ochrony Danych Osobowych online 599 więcej
27.07.2021 Kodeks postępowania administracyjnego – po zmianach w 2021r. online 299 więcej
27.07.2021 Usuwanie drzew i krzewów w pasie dróg publicznych online 289 więcej
27.07.2021 Podatek akcyzowy – znowelizowane przepisy ustawy online 359 więcej
28.07.2021 Podmioty gospodarujące odpadami – najważniejsze regulacje obowiązujące od 2021 r dla pierwotnego wytwórcy, zbierającego, przetwarzającego odpady online 339 więcej
28.07.2021 Warsztaty z pomocy PFRON na zatrudnienia osób z niepełnosprawnością- dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON online 315 więcej
29.07.2021 Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z 10.2020 r. – realizacja w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży online 200 więcej
30.07.2021 Zasady obiegu i archiwizacji dokumentów papierowych i elektronicznych. online 299 więcej
30.07.2021 Ustawa o doręczeniach elektronicznych i zmiany w kpa online 369 więcej
30.07.2021 Deklaracja dostępności – jak ją poprawnie stworzyć? Praktyczny warsztat online online 199 więcej


SIERPIEŃ 2021
DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
02.08.2021
ZMIANY W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ 2021 online
369 więcej
02.08.2021 Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji fotowoltaicznych – procedura krok po kroku, z naciskiem na problemy praktyczne. online
369 więcej
02.08.2021
VAT na 2021 r. – zmiany i nowości w sektorze publicznym. online
329
więcej
03.08.2021
LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2021 –COVID 19 – Z uwzględnieniem proponowanych zmian od 2022 roku online
329
więcej
04.08.2021
Podatek VAT 2021 – planowane zmiany i aktualne problemy online 219
więcej
04.08.2021
Warsztaty z pomocy PFRON na zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON online 315 więcej
05.08.2021
KONTROLA ŚMIECI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH online 399 więcej
05.08.2021 Zaległości z najmu i dzierżawy JST – zasady i instrukcja dochodzenia należności, ochrona budżetu JST, dyscyplina finansów publicznych a Covid-19 online 349
więcej
06.08.2021 Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta. online 219 więcej
06.08.2021
Prosty język w urzędzie – Poprawność językowa tekstów urzędowych – SZKOLENIE W FORMIE STACJONARNEJ Warszawa
459
więcej
09.08.2021 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy – praktyczny warsztat online online 299
więcej
09-11.08.2021
3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

TERMIN POTWIERDZONY

online 729 więcej
09.08.2021 Administrowanie budynkami użyteczności publicznej – Odpowiedzialność oraz obowiązki właściciela i zarządcy obiektu użyteczności publicznej w świetle przepisów prawa budowlanego online 369
więcej
09.08.2021 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 online 289 więcej
09.08.2021 E- doręczenia w świetle ustawy z 1 lipca 2021 roku – SZKOLENIE STACJONARNE Warszawa 499
więcej
10.08.2021 Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w rachunkowości budżetowej jednostek oświatowych online 349 więcej
10.08.2021 Prawa autorskie w instytucjach kultury online 279
więcej
11.08.2021 Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji. online 329
więcej
11.08.2021 Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych online 345 więcej
11.08.2021
Nowelizacja JPK VAT i pakiet e-commerce już od 1 lipca 2021 i kolejne planowane zmiany w VAT online 325
więcej
12.08.2021 Audyt KRI w administracji publicznej – praktycznie: plan, obszary, wzory dokumentów . online 259 więcej
13.08.2021 Podziały nieruchomości online 299 więcej
13.08.2021 Fundusz Sołecki. Współpraca Gmin z Sołectwami. online 259 więcej
13.08.2021
JAK ZREDAGOWAĆ PROJEKT UCHWAŁY? online 219 więcej
13.08.2021 RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG (dawniej FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH) - instrukcja złożenia wniosku online 399 więcej
16.08.2021 RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG (dawniej FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH) - instrukcja złożenia wniosku online 399
16.08.2021 Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości online 319 więcej
16.08.2021 Ustawa o e-doręczeniach elektronicznych i EZD. online 299
więcej
16.08.2021 BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW ORGANÓW KONTROLI: NIK, MF, RIO online 349 więcej
16.08.2021 Specjalista ds. realizacji projektów UE Białystok 549 więcej
16.08.2021
Specjalista ds. realizacji projektów UE online 359 więcej
16.08.2021 Zasady rozliczania mediów- Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych online 369 więcej
16.08.2021 Pomoc publiczna w praktyce organów podatkowych online 419 więcej
16.08.2021 ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – WARSZTATY Warszawa 499 więcej
17.08.2021 Dostępność administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnością w świetle ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami . Likwidacja barier w komunikacji. Respektowanie praw osób z niepełnosprawnością. online 250 więcej
18.08.2021 Jak przygotować i wdrożyć instrukcję kancelaryjną? Warsztat krok po kroku

TERMIN POTWIERDZONY

online 279 więcej
18.08.2021
Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r. online 339
więcej
19.08.2021 Zmiana prawa wodnego w zakresie opłaty retencyjnej. online 299
więcej
20.08.2021 Świat zmysłów przedszkolaka online 355 więcej
20.08.2021 Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki i zakłady budżetowe a struktura XML – warsztat online online 299 więcej
20.08.2021 Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur od 1.10.2021 r. Jak będą go wdrażać jednostki budżetowe? – SZKOLENIE GODZINNE online 99 więcej
20.08.2021 Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli online 345 więcej
20.08.2021 Wzorcowe archiwum zakładowe/składnica akt i bezpieczny archiwista. online 259 więcej
20.08.2021 Zmiany w JPK od 1 lipca 2021 i ich zastosowanie w JST – SZKOLENIE GODZINNE online 99 więcej
23.08.2021 Obsługa platformy ePUAP2 – problemy, podpis kwalifikowany, profil zaufany. online 329 więcej
23.08.2021 Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie i częściowym zawieszeniu wytycznych w 2020 roku i wprowadzeniu funduszowego pakietu antywirusowego online 289 więcej
23.08.2021 Księgowość projektów UE online 359 więcej
23.08.2021 Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach z uwzględnieniem przepisów o tarczy antykryzysowej oraz nowych terminów raportowania schematów transgranicznych online 325 więcej
23.08.2021 Ochrona danych dla ośrodków pomocy społecznej – aktualne przepisy i wymogi ustawowe online 200 więcej
23.08.2021 Proces budowlany w praktyce w świetle znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego online 369 więcej
23.08.2021 Podstawy prawa pomocy publicznej online 419 więcej
24.08.2021 Kontrola zarządcza w praktyce- warsztaty dotyczące dokumentacji online 299 więcej
25.08.2021 NARUSZENIE STANU WÓD NA GRUNCIE- PRAWIDŁOWE PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W TYM ZAKRESIE, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO online 329 więcej
25.08.2021 Sporządzanie Raportów o stanie dostępności oraz planów działania na rzecz zapewnienia dostępności online 369 więcej
25.08.2021
Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego. online 299 więcej
25-27.08.2021 3dniowy kurs online dla Intendentów. -DIETETYKA Z ELEMENTAMI SYSTEMU HACCP I ZASADAMI PROWADZENIA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI
online 599 więcej
26.08.2021 Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie online 289 więcej
26.08.2021 NOWE UPRAWNIENIA ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH ORAZ STRON POSTĘPOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH W PROCEDURACH INWESTYCYJNYCH online 199 więcej
26.08.2021 Administracyjne kary pieniężne. online 299 więcej
26.08.2021 Prawo pracy- zmiany online 319 więcej
26.08.2021 OPTYMALIZACJA WYDATKÓW W SAMORZĄDOWEJ OŚWIACIE. online 450 więcej
26-27.08.2021 Kadry i płace w dobie COVID 19 – czyli jak praktycznie zorganizować stosunek pracy w czasie epidemii? – omówienie aspektów prawnych na podstawie dostępnych rozwiązań-DWUDNIOWY KURS online 549 więcej
27.08.2021 Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola online 299 więcej
27.08.2021 UMOWY W SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJACH KULTURY online 259 więcej
27.08.2021 CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH I JEGO DOKUMENTOWANIE W 2021 ROKU. online 299 więcej
30.08.2021 Usuwanie drzew w pasie dróg publicznych z uwzględnieniem form ochrony przyrody. Procedura wydawania decyzji (również milczącej zgody) na usunięcie drzew i krzewów. online 289 więcej
30-31.08.2021 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ – od A do Z – 2 dniowe kompendium online 599 więcej
30.08.2021 Naliczanie wynagrodzeń oraz ZUS online 399 więcej
30.08.2021 Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta. online 219 więcej
30.08.2021 Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego- czyli jak przeprowadzić i udokumentować postępowanie aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych online 329 więcej
30.08.2021 Zasiłki z ubezpieczenia społecznego – zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem ostatnich zmian online 399 więcej
30.08.2021 BDO – gospodarka odpadami dla początkujących, kompendium wiedzy online 339 więcej
30.08.2021 Amortyzacja środków trwałych online 359 więcej
30.08.2021 Opłaty za śmieci – najtrudniejsze problemy gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi Białystok 529 więcej
30-31.2021 PŁACE OD PODSTAW 2021/2022 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian – 2 DNI online 499 więcej
31.08.2021 Sprzedaż nieruchomości gminnych online 319 więcej
31.08.2021 Nowelizacja JPK VATi pakiet e-commerce- planowane zmiany w VAT online 325 więcej
31.08.2021 Opłaty za śmieci – najtrudniejsze problemy gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi Warszawa 529 więcej

Nie znalazłeś odpowiedniego szkolenia? Skontaktuj się z Nami!

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt, 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.