szkolenie online

Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych.

ID szkolenia: 344

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#egib, #ewidencja, #ewidencja budynków, #ewidencja gruntów, #ewidencja gruntów i budynków, #nieruchomości, #podmiot ewidencyjny, #przedmiot ewidencyjny, #rejest, #rejestr cen, #rejestr publiczny, #wymiar podatków

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem tego szkolenia jest przedstawienie aktualnej wiedzy w zakresie ewidencjonowania gruntów budynków i lokali oraz ewidencjonowania cen transakcyjnych nieruchomości. 2020 i 2021 rok to lata dużych zmian w przepisach geodezyjnych – nowelizacja ustawy i nowe przepisy wykonawcze. Szkolenie więc ma charakter teoretyczny i praktyczny, gdyż omawiane jest zastosowanie regulacji prawnych w praktyce. Omówione też będą różne stanowiska  w sprawach związanych z interpretacją znowelizowanych przepisów prawnych.

 

Adresaci

Szkolenie dedykowane jest administracji publicznej, pracownikom gmin i powiatów, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich oraz innym, którzy wykorzystują rejestry ewidencji gruntów i budynków oraz rejestr cen nieruchomości w praktyce zawodowej. Ponadto ze szkolenia skorzystają wykonawcy prac geodezyjnych i kierownicy tych prac, geodeci uprawnieni, geodeci, projektanci, architekci, rzeczoznawcy majątkowi, komornicy, urbaniści, planiści, rzeczoznawcy budowlani, deweloperzy na rynku nieruchomości , inwestujący w nieruchomości, klasyfikatorzy gleb, zarządcy nieruchomości, pośrednicy nieruchomości.

Program szkolenia

1. Krótka geneza ewidencji gruntów i budynków (egib) w Polsce, czyli o tym dlaczego nie ma w Polsce jeszcze katastru nieruchomości?.
2. Definicja ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja a kataster nieruchomości, czyli o tym czym jest ten rejestr i dlaczego jest taki istotny?.
3. Charakter ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków referencyjnym rejestrem publicznym, czyli dlaczego informacje zawarte w tym rejestrze są ważne ale nie rozwiązują wszystkich naszych problemów z nieruchomościami?.
4. Zakres informacji, który obejmuje egib, czyli o bogactwie wiedzy jaką można czerpać z tego rejestru.
• Zmniejszenie ilości ewidencjonowanych informacji o budynkach w nowym rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
• Wyodrębnienie budynków, które nie podlegają ewidencjonowaniu w nowym rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
5. Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja informacji zawartych w egib, czyli o niekończącej się historii, m.in.:
• z wnioskiem czy bez wniosku, aktualizacja danych czynnością materialno – techniczną po nowelizacji Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, interpretacja treści art.24 ust.2b pkt 1 lit h Ustawy Pgik.
• informacje o zawartych umowach dzierżawy po nowelizacji Ustawy Pgik (co z danymi zarejestrowanymi do 30 lipca 2020r.? Jak reagować na wnioski składane po nowelizacji Ustawy Pgik?),
• zmiana zakresu gromadzonych innych informacji w ewidencji,
• obowiązek zawiadamiania organów ewidencyjnych przez właścicieli/władających gruntami, budynkami i lokalami o zmianach danych. Egzekwowanie ww. obowiązków. Interpretacja treści art.22 ust.2 i ust. 3 Ustawy Pgik
6. Podmiot i przedmiot ewidencyjny, czyli o gruntach budynkach lokalach i ich władających i właścicielach.
7. Odpłatne i nieodpłatne wydawanie informacji zawartych w egib, czyli komu informacja należy się „za darmo”, a kto musi znaleźć „parę groszy”?, m.in. :
• ochrona danych osobowych,
• ustawa o informatyzacji (…) i zwolnienia z opłat na jej podstawie;
• interes prawny;
• nr ksiąg wieczystych – jaki to rodzaj danych podmiotowe czy przedmiotowe?
8. Rejestr cen nieruchomości (RCN) – zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli o czymś co rzeczoznawcy majątkowi lubią najbardziej.
• Zmiana nazwy rejestru ale nie tylko.
• Zakres informacji w RCN według nowych przepisów.
• Sposób gromadzenia i udostępniania informcji zgromadzonych w RCN według nowych przepisów.
9. Wymiana informacji między ewidencją gruntów i budynków a księgami wieczystymi, czyli o tym co i gdzie ma priorytet, min.:
• zawiadamianie sądów wieczystoksięgowych o zmianach w egib, dokumenty z tym związane;
• zawiadomienia od sądów wieczystoksięgowych.
10. Wymiana informacji między egib a innymi rejestrami, czyli o harmonizacji baz danych., m.in.:
• ewidencja miejscowości ulic i adresów a egib;
• inne rejestry publiczne.
11. Wymiana informacji między organami służby geodezyjnej i kartograficznej, czyli o pomocy wzajemnej w rozwiązywaniu geodezyjnych problemów.
12. Wykorzystanie egib w gospodarce przestrzennej, czyli czy bez egib mielibyśmy ład przestrzenny?
13. Wykorzystanie egib w gospodarowaniu nieruchomościami, ważne informacje dla gospodarujących nieruchomościami samorządowymi i Skarbu Państwa.
14. Wykorzystanie egib w statystyce publicznej, czyli egib źródłem wiedzy dla tendencji i trendów.
15. Wykorzystanie egib dla wymiaru podatków i świadczeń, czyli „płać i płacz” jeśli posiadasz nieruchomość, w tym m.in.:
• kontury użytków gruntowych wykazywane w ewidencji np. tereny mieszkaniowe, grunty rolne zabudowane, drogi i in., których przebieg i zasięg ma wpływ na wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
• czy zawsze organ podatkowy związany jest treścią ewidencji gruntów i budynków?
16. Informacje egib w planowaniu inwestycyjnym i realizacji inwestycji, czyli o wykorzystaniu informacji ewidencyjnych w projektowaniu i budownictwie.
17. Wykorzystanie egib w ochronie środowiska, czyli z ekologią „za pan brat”.
18. Wykorzystanie egib w gospodarce rolnej, czyli bez informacji z egib nie ma zrównoważonej produkcji rolniczej.
19. Wykorzystanie egib w pracach geodezyjnych i kartograficznych, czyli coś dla geodetów, geomatyków i kartografów, m. in.:
• zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia o standardach wykonywania prac geodezyjnych,
• atrybuty punktów granicznych i obiektów egib.
20. Zasady ustalania przebiegu granic ewidencyjnych w świetle nowych przepisów wykonawczych do Ustawy Pgik.
21. Lasy a egib, czyli o lasach państwowych, prywatnych oraz ich ewidencjonowaniu w relacji z Ustawą o lasach.
22. Relacje między prawem wodnym a egib, czyli nieco o gruntach pod wodami i ich granicach oraz wpływie prawa wodnego.
23. Wykorzystanie informacji zawartych w egib w postępowaniach administracyjnych, czyli o poszukiwaniu dowodów w sprawach administracyjnych.
24. Egib jako baza dla systemów informacji przestrzennej, czyli egib szkieletem informacji przestrzennej.
25. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach oraz Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów, czyli o integracji informacji ewidencyjnych.
26. Modernizacje ewidencji gruntów i budynków, czyli po co tyle zachodu i jakie są z tego efekty? W tym m.in.:
• jak ustrzec się błędów ucząc się na błędach innych?,
• jak skutecznie i zgodnie z prawem poinformować właścicieli/władających nieruchomościami o modernizacji i jej skutkach.
• Modernizacje tylko według art.24a – zmiana przepisów wykonawczych.
• Opiniowanie i uzgadnianie projektów modernizacji po zmianie przepisów wykonawczych do Ustawy Pgik.
27. Problemy z jakością i rzetelnością informacji zawartej w egib, czyli o tym czy faktycznie, że „koń jaki jest, każdy widzi”.
28. Podsumowanie i praktyczne rady dla korzystających z zasobów ewidencji gruntów i budynków.
A zatem odpowiedzi na ww. zagadneinia oraz inne szczególne jak np.

Czy czynnością materialno-techniczną można dokonać aktualizacji bazy egib polegającej na połączeniu działek ewidencyjnych, których podział został zatwierdzony decyzją administracyjną lub prawomocnym postanowieniem sądu?

Czy zawsze potrzebny jest wypis z rejestru gruntów do różnych celów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych i geodezyjnych lub innych? Dopuszczalne formy udostępniania danych i dokumentów egib i szerzej pzgik i opłaty z tym związane.

Udzielanie informacji z pzgik, czy możemy analizować dane zasobu i wydawać opinie czy też udostępniamy informacje wprost?

Co to jest baza „projektowanych danych ewidencyjnych” w świetle nowelizowanych przepisów?

Prowadzący

Trener jest czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia, praktyki i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpraca z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów.  Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Przeprowadzone szkolenia dla administracji samorządowej w różnych lokalizacjach. Szereg ukończonych szkoleń i kursów (np. związanych z inwestycjami japońskimi w Polsce, na temat parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów innowacyjnych i platform technologicznych, zarządzanie przez jakość – TQM ,Total Quality Managment). Obecnie również Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

14 czerwiec 2024 09:00

Data do:

14 czerwiec 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

429 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Obowiązki gmin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz zapewniania lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych.

Zobacz więcej

Książka obiektu budowlanego w nowych przepisach Prawa budowlanego i rozporządzenia wykonawczego

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia