szkolenie online

Drogi publiczne i wewnętrzne oraz zjazdy z dróg – najnowsze uregulowania prawne.

ID szkolenia: 2490

Region

Nie określono

Tagi

#droga, #drogawewnętrzna, #drogi, #drogi publiczne, #infrastruktura, #nadawanie nazw ulicom, #służebność, #szkolenieonline, #zarządca drogi, #zjazdy
Opiekun szkolenia

Adresaci

Zarządcy dróg publicznych gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, zarządcy dróg niepublicznych, pracownicy administracji samorządowej i rządowej oraz państwowe osoby prawne gospodarujące, zarządzające i administrujące nieruchomościami, projektanci, geodeci, urbaniści, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, notariusze, architekci, inwestujący na rynku nieruchomości, deweloperzy rynku nieruchomości, wykonawcy robót budowlanych, kosztorysanci robót budowlanych.

Program szkolenia

1. Pojęcie drogi publicznej i wewnętrznej.
2. Droga publiczna –
czyli jaka to droga?
3. Droga wewnętrzna – odczytywanie pojęcia w aspekcie różnych aktów prawnych.
4. Oznaczanie dróg publicznych i wewnętrznych w różnych ewidencjach i dokumentach oraz na mapach.
5. Różnice między drogami wewnętrznymi a publicznymi.
6. Przesłanki zaliczania dróg do różnych kategorii.
7. Dostęp do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne.
8. Regulowanie stanu prawnego dróg, w tym dróg wewnętrznych.
9. Własność nieruchomości stanowiących drogi publiczne i drogi wewnętrzne.
10. Parametry techniczne i warunki użytkowania dróg publicznych i wewnętrznych .
11. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg publicznych i wewnętrznych.
12. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych.
Sporządzanie projektu organizacji ruchu.
13. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych.
14. Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej.
Pojęcia przyłączy, sieci, urządzeń.
15. Cywilnoprawne formy udostępniania nieruchomości innym podmiotom: umowa dzierżawy, umowa najmu, użyczenie, użytkowanie, służebność (gruntowa, osobista, przesyłu).
16. Tzw. służebność publiczna.
17. Zajęcie nieruchomości gminnych pod drogami wewnętrznymi
– realizacja inwestycji celu publicznego.
18. Nadawanie nazw ulicom stanowiącym drogi wewnętrzne.
19. Zakres regulacji Ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych odnośnie zjazdów (
wyjazdów i wjazdów) dot. dróg publicznych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
20. Definicja zjazdu, wjazdu i wyjazdu.
21. Rodzaje zjazdów, wjazdów i wyjazdów.
22. Budowa lub przebudowa zjazdu.
Zjazdy istniejące a nowobudowane.
23. Lokalizacja zjazdu.
24. Zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Warunki wydania zezwolenia lub jego odmowy.
25. Strony postępowań.
26. Charakter i trwałość prawna zezwolenia.
27. Forma zezwolenia.
28. Skutki prawne zezwolenia.
29. Miejsce i parametry techniczne zjazdu w treści zezwolenia.
30. Inne elementy treści zezwolenia.
31. Przeniesienie decyzji.
Uzgodnienia z zarządcą drogi projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu.
32. Sankcje ustawowe.

Prowadzący

Trener jest czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia, praktyki i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpraca z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów.  Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Przeprowadzone szkolenia dla administracji samorządowej w różnych lokalizacjach. Szereg ukończonych szkoleń i kursów (np. związanych z inwestycjami japońskimi w Polsce, na temat parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów innowacyjnych i platform technologicznych, zarządzanie przez jakość – TQM ,Total Quality Managment). Obecnie również Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

28 maj 2024 09:00

Data do:

28 maj 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

459 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Regulowanie stanu prawnego różnych rodzajów nieruchomości – gdzie znaleźć źródła tytułów prawnych do nieruchomości?

Zobacz więcej

Regulowanie stanu prawnego różnych rodzajów nieruchomości – gdzie znaleźć źródła tytułów prawnych do nieruchomości?

Zobacz więcej

Odczytywanie treści map geodezyjnych

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia