Regulamin szkoleń

 1. Organizatorem szkoleń jest firma RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. (Organizator) z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego faksem bądź pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 4. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
 5. Ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku firm lub instytucji dla których koszt uczestnictwa w szkoleniu jest zwolniony z VAT niezbędna jest akceptacja oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.
 6. Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące tego, czy szkolenie odbędzie się w wyznaczonym terminie. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne. W przypadku braku jakichkolwiek informacji dotyczących szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 798 301 329.
 7. Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
 8. Po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie firma RES Edukacja s.c. przesyła na adres mailowy zawarty w formularzu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W przypadku nie otrzymania wiadomości potwierdzającej zgłoszenie zalecamy kontakt telefoniczny 792 210 125, lub mailowy biuro@res.edu.pl.
 9. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
 10. Wpłaty należy dokonać na konto RES Edukacja, w terminie 7 dni od otrzymania faktury.W tytule przelewu prosimy umieścić kod szkolenia podany w potwierdzeniu oraz na fakturze.
 11. Istnieje możliwość zmiany zgłoszonego uczestnika z tej samej instytucji, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem szkolenia.
 12. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia lub zmiany wykładowcy. Uczestnicy szkolenia o wszystkich zmianach zostaną powiadomieni niezwłocznie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni przed jego planowanym terminem z powodu siły wyższej.
 14. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom są objęte prawem autorskim. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych jest zabronione.
 15. Procedura reklamacji: (hiperłącze)
 16. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. z siedzibą w Białymstoku (15-869), ul. Białostoczek 15/35. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

Procedura reklamacji

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji usługi szkoleniowej w przypadku, gdy średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3 punkty w skali 5-cio punktowej na podstawie ankiety ewaluacyjnej oceniającej szkolenie (pod uwagę brane będą oceny wszystkich uczestników szkolenia).
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie listem poleconym na adres: RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń, ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, lub w formie elektronicznej na adres: biuro@res.edu.pl.
 3. Pismo reklamacyjne powinno zawierać nazwę instytucji, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, dane dotyczące szkolenia (nazwa, termin i miejsce jego realizacji), uzasadnienie reklamacji oraz oczekiwania względem firmy szkoleniowej.
 4. Reklamację należy złożyć najpóźniej 7 dni od daty szkolenia.
 5. Firma szkoleniowa odpowie na złożoną reklamację w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma reklamacyjnego w formie pisemnej listem na adres instytucji lub mailowo.
 6. Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia