szkolenie online

Geodezyjne podziały nieruchomości

ID szkolenia: 360

Region

Cała Polska

Tagi

#nieruchomości, #podział, decyzje administracyjne, jst, plan miejscowy, podział nieruchomości, postępowaniee, tryb rolny, tryby podziału, zabudowa
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji 359 zł/os.

Cel i korzyści

Celem szkolenia jest  przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, przekazanie wiedzy w zakresie procedur, sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, zebranie zmian prawnych dotyczących tematu, omówienie różnych aspektów związanych ze zmianami prawnymi w dziedzinach związanych z tematem.

Wszystko na konkretnych przykładach podziałów w formie zagadnień, zadań rozwiązywanych wspólnie z uczestnikami szkolenia, stąd szkolenie ma aspekt bardzo praktyczny i pożądany w jst.

Adresaci

Przede wszystkim pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, a także pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności pracownicy starostw powiatowych, wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem wodami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie .

Program szkolenia

 1. Pojęcie podziału nieruchomości , podziały nieruchomości w trybie rolnym a podziały zatwierdzane decyzjami administracyjnymi, kompetencje organów administracji, podział administracyjny a podział sądowy;
 2. Kto może wystąpić o podział nieruchomości, jak prawidłowo powinien być sporządzony wniosek o podział, opiniowanie (postanowienie administracyjne) podziału, treść decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału, jakie elementy powinna zawierać mapa z projektem podziału?
 3. W jaki sposób i jakim trybem podzielić nieruchomość położoną na terenach objętych różnymi funkcjami w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?
 4. Limit powierzchniowy 0,3000 ha ograniczający podziały nieruchomości ujęty w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami; warunek przeniesienia własności nieruchomości w ciągu 6 miesięcy.
 5. Tryb postępowania przy wydzielaniu działek pod drogi publiczne w oparciu o art. 98 Ustawy.
 6. Jak przygotować decyzję warunkową i co oznacza termin „dostęp do drogi publicznej”?
 7. Podziały nieruchomości niezależnie od planu miejscowego w trybie art. 95 Ustawy;
 8. Podziały nieruchomości zabudowanych;
 9. Podziały w przypadku braku planu miejscowego i decyzji o warunkach zabudowy.
 10. Wydzielenia nieruchomości pod tzw. cel publiczny, co jest celem publicznym?
 11. Podział a opłata adiacencka.
 12. Przyjęcie granic w trakcie podziału nieruchomości na podstawie ustawy z 1997r.
 13. Podział nieruchomości a warunki usytuowania obiektów budowlanych, jakie są dopuszczalne odległości obiektów budowlanych od granic projektowanych?
 14. Podziały nieruchomości a Prawo Wodne. Ustalenia granic wód a podziały działek ewidencyjnych.
 15. Ograniczenia obrotu gruntami rolnymi, nowe regulacje ustawowe a tzw. podziały rolne nieruchomości.
 16. Wpływ znowelizowanej Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego na procedowanie w sprawach o podział nieruchomości.
 17. Różne przykłady praktyczne podziałów nieruchomości, omówienie przykładów własnych, praktyczne rozwiązania.

Prowadzący

Trener jest czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia, praktyki i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpraca z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów.  Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Przeprowadzone szkolenia dla administracji samorządowej w różnych lokalizacjach. Szereg ukończonych szkoleń i kursów (np. związanych z inwestycjami japońskimi w Polsce, na temat parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów innowacyjnych i platform technologicznych, zarządzanie przez jakość – TQM ,Total Quality Managment). Obecnie również Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

13 maj 2024 09:00

Data do:

13 maj 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

429 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji

Zobacz więcej

Książka obiektu budowlanego w nowych przepisach Prawa budowlanego i rozporządzenia wykonawczego

Zobacz więcej

Drogi publiczne i wewnętrzne oraz zjazdy z dróg – najnowsze uregulowania prawne.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia