szkolenie online

Wierzyciel publicznoprawny w postępowaniu egzekucyjnym – III nowelizacja ustawy egzekucyjnej

ID szkolenia: 2793

Kategorie

Kadry i płace

Region

Cała Polska, Online

Tagi

czas kontroli, egzekucja, gmina, kontrola, kontrola podatkowa, metodyka, obowiązki kontrolującego, postepowanie egzekucyjne, rodzaje kontroli
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 4. października cena szkolenia to 375 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Podczas szkolenia zostanie przekazana uczestnikom najbardziej aktualna wiedza dotycząca egzekucji administracyjnej w oparciu o najnowsze przepisy, a to ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw – zmiany zaczną obowiązywać od 25 marca 2024 roku. Omówione zostaną szczegółowe zmiany w znowelizowanej ustawie istotne dla wierzyciela, w tym m.in. nowe czynności przedegzekucyjne, nowe obligatoryjne elementy upomnień. Zwrócona zostanie uwaga na stosowanie przepisów KPA do czynności przedegzekucyjnych wierzyciela.
Podczas szkolenia zostanie zwrócona uwaga na procedowane obecnie zmiany w ustawie egzekucyjnej odnoszące się do takich kwestii jak:
1) Nowa definicja wynagrodzenia;
2) Stosowanie przepisów KPA do czynności przedegzekucyjnych wierzyciela;
3) Zmiana kwoty bagatelnej do podejmowania działania egzekucyjnych;
4) Nowe zasady „wyszukiwania” w Rejestrze Należności Publicznoprawnych;
5) Nowe zasady przedawnienia kosztów upomnienia;
6) Nowe elementy tytułu wykonawczego;
7) Likwidacja klauzuli skierowania TW do egzekucji;
8) Nowe zasady wystawiania dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego;
9) Egzekucja z do przedsiębiorstwa w spadku;
10) Nowy zakres informacji wierzyciela dla organu egzekucyjnego;
11) Nowe zasady zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego;
12) Zmodyfikowane zasady ustalania kosztów egzekucyjnych.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, a także pracowników działów wierzycielskich starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich oraz pracowników administracji rządowej, straży i inspekcji, którym powierzono obowiązki w zakresie  wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

 

Program szkolenia

I. Zmiany w zakresie praw i obowiązków wierzyciela publicznoprawnego – czynności podejmowane przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego:
1. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do czynności wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego – w związku z nowelizacja ustawy egzekucyjnej oraz planowanymi zmianami w KPA.
2. Nowe zasady obliczania kwoty bagatelnej dla wszczęcia postepowania egzekucyjnego.
3. Nowe elementy wezwania i oświadczenia zobowiązanego w postępowaniu o wyjawienie majątku i źródeł dochodu zobowiązanego.
4. Odpowiedzialność porządkowa zobowiązanego za odmowę złożenia oświadczenia.
5. Formy poszukiwania majątku i źródeł dochodu zobowiązanego i jego współmałżonka.
6. Upomnienia – koszty upomnienia – nowe zasady w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia.
7. Przepisy przejściowe w zakresie stosowania „starych” i „nowych” zasad przedawnienia kosztów upomnienia.

II. Wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego – zadania wykonywane przez wierzyciela po nowelizacji ustawy.
1. Nowe wzory tytułów wykonawczych – powrót do informacji uchylonych w 2020 roku.
2. Likwidacja klauzuli o skierowaniu tytułu do egzekucji.
3. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela nie będącego jednocześnie organem egzekucyjnym.
4. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela będącego jednocześnie organem egzekucyjnym.
5. Informacja dodatkowa do TW (eDI) – nowe, istotne dla egzekucji administracyjnej dane dotyczące:
a) małżonka zobowiązanego;
b) podmiotu niebędącego zobowiązanym, na który zostało przeniesione prawo własności obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką
c) podmiotu niebędącego zobowiązanym, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela.
6. Poszerzone zasady współpracy wierzyciela z organem egzekucyjnym – nowy zakres danych przekazywanych w trakcie postępowania egzekucyjnego – nowy większy zakres e-ZW.
7. Egzekucja z nieruchomości podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową z pokrzywdzeniem wierzyciela.
8. Nowe, dodatkowe sposoby wszczęcia egzekucji administracyjnej przez administracyjny organ egzekucyjny.

III. Umorzenie postępowania egzekucyjnego – nowy katalog przesłanek.

IV. Tytuły wykonawcze w postępowaniu egzekucyjnym.
1. Likwidacja klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji.
2. Likwidacja obowiązku wierzyciela o uzyskanie informacji o nadaniu klauzuli.
3. Nowe wzory pierwotnego i kolejnego TW.
4. Zmiana danych i informacji zawartych w TW.
5. Nowa ilość przesłanek do sporządzenia kolejnego tytułu wykonawczego.
6. Wyłączenie osób / podmiotów, którym nie doręcza się odpisu / wydruku TW.
7. Nowa / dodatkowa przesłanka do wystawienia zmienionego TW.

V. Nowelizacja w zakresie kosztów egzekucyjnych.
1. Zmiany w zakresie obliczania opłaty manipulacyjnej.
2. Przesłanki wyłączające naliczenie opłaty manipulacyjnej.
3. Nowe przesłanki do pobrania opłaty za czynności egzekucyjne.

VI. Zbieg egzekucji.
1. Nowe zasady współpracy w związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej.

VII. Przepisy przejściowe w zakresie poszczególnych zmian – jak stosować przepisy w zakresie wszczętych i niezakończonych postępowań do dnia 24 marca 2024 roku.

VIII. Wpływ nowelizacji KPA wynikającej z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków i uprawnień wierzyciela publicznoprawnego.
1. Sposób doręczeń pism w sytuacji, gdy adres nie istnieje i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności.
2. Jak doręczać pisma, jeśli nie można ustalić adresu osoby fizycznej.
3. Nowa formuła wezwań administracyjnych.
4. Definicja trwałego nośnika informacji.
5. Zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległej administracyjnej kary pieniężnej.

IX. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadzący

prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

08 listopad 2023 09:00

Data do:

08 listopad 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

415 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1.

Zobacz więcej

Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac w 2023 r.

Zobacz więcej

Szacowanie wartości zamówienia publicznego. Omówienie przepisów oraz praktycznych wskazówek

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia