Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej, o systemie ubezpieczeń społecznych i o kasach zapomogowo-pożyczkowych w 2021 i 2022 roku.

7 października 2021_09:00 - 13:00

329(+VAT)

Termin: 07 październik Cena: 329zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Opis szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Opis

W 2021 roku i od 01.01.2022 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące zmian przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy zasiłkowej oraz ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nadchodzącymi zmianami i praktycznym ich stosowaniem. Ponadto przedstawione zostaną nowe wyjaśnienia, interpretacje urzędowe oraz aktualne, istotne wyroki sądowe.

I.Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej
1.nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
2.zmiana długości okresu pobierania zasiłku chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia
3.ujednolicenie zasad ustalania prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego
4.zmiana stopy procentowej podstawy wymiaru zasiłku
5.ujednolicenie zasad postępowania przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego
6.rozszerzenie uprawnień pracownicy w ciąży w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy
7.zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
8.nowy obowiązek płatników, ubezpieczonych i świadczeniobiorców związanych z przekazywaniem do ZUS danych niezbędnych do ustalania uprawnień i wysokości świadczeń

II.Zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
1.oprecyzowanie zasad objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi
2.zgłaszanie do dobrowolnego ubezpieczenia po przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej
3.uchylenie przyczyny przerwania biegu dobrowolnego ubezpieczenia
4.doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń
5.nowe uprawnienia ZUS do potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek i odsetek za zwłokę z wypłacanych przez siebie świadczeń
6.ograniczenia przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych
7.zasady doręczania pism urzędowych przez ZUS – wprowadzenia obowiązku założenia profilu informacyjnego PUE ZUS przez wszystkich płatników składek
8.ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych sp. z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej
9.elektronizacja składania wniosków o wydanie zaświadczenia A1
10.aktywowanie skrzynki doręczeń ZUS
11.nadanie ważności dokumentom wydanym w postaci elektronicznej przez ZUS
12.przepisy przejściowe

III.Zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
1.modyfikacja pojęcia rodzaju działalności według PKD
2.wprowadzenie definicji wypadku przy pracy do ujmowania w deklaracji ZUS IWA na potrzeby różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe
3.nowy sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe do momentu uzyskania zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON z informacją o rodzaju działalności według PKD
4.wprowadzenie braku sukcesji wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
5.wprowadzenie terminu dokonywania korekty informacji ZUS IWA

IV.Zasady tworzenia, organizowania i działania kas zapomogowo-pożyczkowych u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe
1.nowe zasady tworzenia KZP
2.status prawny kas
3.organy kas oraz zasady podejmowania uchwał przez te organy
4.nowe zasady gospodarki finansowej kas, w tym tworzenia funduszy składających się na KZP
5.określenie zakresu pomocy pracodawcy w prowadzeniu KZP
6.nowy zakres informacji w pismach składanych w formie papierowej i elektronicznej
7.uwzględnienie przepisów RODO
8.zmiany w zasadach likwidacja KZP
9.wprowadzenie przepisów karnych pełniących przede wszystkim funkcję prewencyjną
10.przepisy przejściowe

V.Ważne wyjaśnienia, interpretacje oraz orzeczenia sądów

Wieloletni pracownik działów kadr i płac na stanowiskach specjalistycznych i zarządczych. Wykładowca studiów podyplomowych i uzupełniających magisterskich. Absolwentka specjalizacji: zarządzanie zasobami pracy na UMK w Toruniu. Posiada 12 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z dziedziny kadr i płac. Przeprowadziła ponad 5.000 godzin szkoleń. Od 10 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa personalnego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

 Przy zgłoszeniu do 16 września 2021 r. cena za osobę to jedyne 309zł/ os

 

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.