Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz istotne problemy związane z konstrukcją projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.

28 października 2021_09:00 - 14:00

259zł

Termin: 28. października Miejsce: Online Cena: 259 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska 
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest: podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie poprawnego stosowania klasyfikacji budżetowej, w tym zinterpretowania wprowadzonych do niej zmian oraz przyswojenie  zasad prawnych i praktycznych obowiązujących przy sporządzaniu projektów planów finansowych jednostek budżetowych.

Adresatami szkolenia są: skarbnicy, główni księgowi, w tym CUW, pracownicy komórek finansowo – księgowych oraz  kierownicy jednostek budżetowych.

Tezy:

 1. Znaczenie klasyfikacji budżetowej w prognozowaniu dochodów i planowaniu wydatków na każdy rok budżetowy. Plan finansowy jako instrument realizacji zadań publicznych (z uwzględnieniem szczególnych warunków pandemii) oraz w konstruowaniu „Planu zamówień publicznych na 2022 rok”.
 2. Omówienie zmian w klasyfikacji budżetowej wprowadzonych nowym rozporządzeniem Ministra Finansów… z dnia 26 lipca 2021 r. wraz z uszczegółowieniem terminów ich wprowadzenia do planów finansowych (lub projektu na rok następny).
 3. Istotne nieprawidłowości w klasyfikacji budżetowej, głównie w planie wydatków, stwierdzane w jednostkach budżetowych  przez kontrole zewnętrzne (NIK, RIO).
 4. Znaczenie wykazywania w  zakresie planowanych  wydatków  przedsięwzięć rzeczowych do  poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym rozgraniczenie wydatków bieżących (usług remontowych) od majątkowych (dotyczących ulepszeń składników majątkowych).  Wpływ na kształtowanie się płynności finansowej budżetu.
 5. Przepisy prawa mające zastosowanie podczas sporządzania projektów planów finansowych. Omówienie kluczowych zasad obowiązujących w gospodarce finansowej jednostek budżetowych mających zastawanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu.
 6. Czynności związanych z przygotowaniem projektu planu finansowego w jednostkach budżetowych ze wskazaniem dokumentacji oraz szczegółowości  uzasadniania wielkości planowanych. Znaczenie przyjętej przez organy stanowiące j.s.t. procedury w sprawę trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz konieczność wydania przez organ wykonawczy założeń do projektu budżetu na każdy następny rok budżetowy. Wdrażanie wskazanych założeń przy określaniu wielkości planowanych w jednostkach budżetowych.
 7. Prognozowanie środków w formie rezerw celowych, obok wydatków ujętych w planach finansowych, na prawdopodobne (nie pewne) wydatki w jednostkach budżetowych (brak podstaw ujmowanie do planu wydatków jednostki budżetowej).
 8. Szczególne obowiązki przygotowania projektu planu finansowego przez kierowników jednostek, w tym kierowników jednostek obsługiwanych przez Centa Usług Wspólnych.
 9. Zatwierdzanie projektu i planu finansowego jednostki budżetowej (obowiązki innych organów w jednostkach oświatowych).
 10. Zmiany w planach finansowych: uprawnienia kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych oraz obowiązki głównych księgowych w myśl przepisów wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych (kontrola ex-ante).
 11. Zasady wykonywania planów finansowych, w tym omówienie na przykładach możliwości zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy w odniesieniu do planu finansowego.
 12. Półroczna i roczna ocena wykonania planu finansowego: jakie przypadki i wielkości należy szczegółowo uzasadniać.
 13. Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego w wyżej wymienionym zakresie (w tym kierownika i głównego księgowego CUW w stosunku do jednostek obsługiwanych) z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (również na przykładach orzeczeń GKO).
 14. Pytania i odpowiedzi.

Danuta Kubylis: Absolwentka SGH, ukończone Studium Pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Białymstoku, Studium Podyplomowe „Audyt i Kontrola Wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych” w Wyższej Szkole Bankowości,  Finansów i Zarządzania w Warszawie, ukończone Studium Prawa Europejskiego w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Pozytywnie zdany egzamin w Ministerstwie Finansów na audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych (na liście audytorów w MF pod nr 57/2004). Praktyk finansów i rachunkowości, ponad 20 lat członek kolegium RIO, powoływana jako biegły do kontroli prowadzonej przez NIK. Od wielu lat prowadząca szkolenia w różnych formach szkoleniowych i kursach dla kierowników i pracowników służb finansowo – księgowych  jednostek sektora finansów publicznych, także wykładowca na studiach podyplomowych adresowanych dla jednostek sektora finansów publicznych na wyższych uczelniach: Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie. Obecnie audytor wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.