szkolenie online

ZARZĄDZANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY na podstawie przepisów ustawy oraz aktów prawa miejscowego.

ID szkolenia: 2364

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#Kodeks_Cywilny, #najemcy, #prawa i obowiązki, #prawa_lokatorów, #zasoby_mieszkaniowe, egzekucja, lokal, orzecznictwo, zarządzanie
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 05. maja cena szkolenia to 329 zł/os.

Adresaci

Gminy, zakłady komunalne i inne jednostki samorządu terytorialnego zajmujące się problematyką mieszkaniową – ew. TBS-y zarządzający zasobem mieszkaniowym.

Program szkolenia

1. Omówienie spraw związanych z USTAWĄ O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO w tym w szczególności:
a) Zadania własne gminy.
b) Kto ma prawo ubiegać się o lokal z zasobów gminy: na czas nieoznaczony i na czas oznaczony ( wymogi oraz wyjaśnienie pojęcia: „zamieszkiwanie”).
c) Najemcy: z umowy lub z ustawy.
d) Korespondencja: odebrana i nieodebrana.
e) Tytuł prawny do lokalu,
f) Inne.

2. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w tym:
– warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,
– kwestie dotyczące wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu,,
– kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu,
– inne kwestie związane z wynajmowaniem lokali mieszkalnych przez gminę w tym: sprawa cudzoziemców.

3. Umowa najmu lokalu zamiennego jako zadanie własne gminy w tym też:
umowa najmu lokalu zamiennego, umowa najmu w wyniku zamiany oraz w zwiazku ze wstąpieniem w stosunek najmu po śmierci najemcy zawarta od dnia 21.04. 2019 r. z najemcami używającymi lokal na podstawie umowy najmu zawartej przed tą datą – dot. noweli z dnia 13 czerwca 2019 r.
3. Oferta jako propozycja zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z osobami uprawnionymi do ich zawarcia na podstawie prawomocnego wyroku sądowego nakazującego opróżnienie lokalu – jej skuteczność, sytuacja prawna osób zamieszkałych w innym lokalu niż lokal wierzyciela w oczekiwaniu na złożenie oferty przez gminę itp.,

4. Umowy najmu na pomieszczenie tymczasowe – komu przysługuje, przedłużanie takich umów itp.
4. Prawa i obowiązki stron stosunku najmu w okresie trwania najmu i po jego zakończeniu.

5. Zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu (w tym: sposób rozliczania w zależności od okresu czasu w jakim zostało wpłacone zabezpieczenie), ulepszenia itp.

6. Zasady polityki czynszowej.
– ustalanie stawek czynszu,
– obniżki czynszu przy umowach najmu i podnajmu lokalu mieszkalnego,
– określenie wysokości dochodu gospodarstwa domowego przy oddaniu w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu .
– sprawa podwyżek czynszu, weryfikacja dochodów itp.

7. Pozbawienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego: wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku prawnego poprzez negocjacje lub orzeczenie sądu.

8. Bezumowne zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym
• odszkodowanie z tytułu zamieszkiwania w lokalu bez tytułu prawnego przy uprawnieniu do lokalu socjalnego, zamiennego oraz pomieszczenia tymczasowego,
• roszczenia odszkodowawcze od gminy z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego – udowodnienie szkody, przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody, regres, odpowiedzialność in solidum,

Przy omawianiu poszczególnych zagadnień zwrócona będzie uwaga na uchwały:
– rad gmin w sprawie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem,
– oraz w sprawie zasad wynajmowania lokali.
Ponadto omówione zostanie orzecznictwo sądów w tym: sądów administracyjnych dot. aktów prawa miejscowego

9. Kodeks cywilny – najem lokali mieszkalnych.
a) zbycie rzeczy najętej w czasie trwania najmu (zbycie budynku lub lokali w budynku – sytuacja prawna m.in. najemców, obowiązki obecnego wynajmującego),
a. omówienie art. 691 K.c ( zamieszkiwanie jako jedna z ważnych przesłanek uprawniających do wejścia w prawa po byłym najemcy)
b. prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: szczegółowe omówienie tej problematyki począwszy od przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 r. – Kodeks zobowiązań do obecnej chwili – prawa nabyte),
c. odpowiedzialność za zapłatę czynszu,
d. przedawnienie roszczeń majątkowych,
e. inne sprawy, które nie zostały objęte ustawą o ochronie praw lokatorów a mające odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego.

10. Sprawy uregulowane przepisami KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO oraz przepisami wykonawczymi w tym:
a. sprawa pomieszczeń tymczasowych,
b. tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wszczęciu egzekucji, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów i po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.,
c. problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego czy też prawa,
d. prawo do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.

Prowadzący

HB – prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa. Praktyk,  były wieloletni Naczelnik  Wydziału Mieszkalnictwa w  Ministerstwie  – legislator, uczestnik prac Komisji sejmowych.  Znany i ceniony szkoleniowiec.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

19 maj 2023 09:00

Data do:

19 maj 2023 14:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

349 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Książka obiektu budowlanego w nowych przepisach Prawa budowlanego i rozporządzenia wykonawczego

Zobacz więcej

MANDATY KARNE, KARY PORZĄDKOWE ORAZ ZRYCZAŁTOWANE WYDATKI POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO – EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA 2024 PO ZMIANACH WCHODZĄCYCH W ŻYCIE OD 25 MARCA 2024. OBOWIĄZKI STRAŻY MIEJSKICH I GMINNYCH ORAZ URZĘDÓW GMIN W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI, ULG W SPŁACIE I EGZEKUCJI. PRZEDAWNIENIE MANDATÓW KARNYCH I KAR PORZĄDKOWYCH. ELEKTRONICZNE TYTUŁY WYKONAWCZE NA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU MANDATÓW I KAR PORZĄDKOWYCH (e-TW) ORAZ ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZAWIADOMIENIA WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO (e-ZW).

Zobacz więcej

Organizacja imprez na drogach publicznych.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia