Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (ZASADY GOSPODAROWANIA I EWIDENCJA KSIĘGOWA)

15 czerwca_09:00 - 14:00

279zł

Termin: 15 czerwca Miejsce: Online Cena: 279 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2021.

Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, główni księgowi, osoby zajmujące się tematyką księgowości budżetowej.

Tezy:
1. Regulacje prawne dotyczące klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji i umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Definiowanie pojęć w myśl obowiązujących przepisów.
2. Szczególne zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć przekraczających rok budżetowy.
3. Znaczenie własnej polityki rachunkowości w zakresie rzetelnej ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz zakupionych rzeczowych składników zaewidencjonowanych bezpośrednio w koszty (ujmowanych w ewidencji ilościowej) – wykorzystanie zasady istotności.
4. Finansowanie nakładów związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji, realizacji inwestycji budowlanych i rozliczanie poniesionych nakładów na efekty ekonomiczne w myśl obowiązujących przepisów prawa. Znaczenie Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 Środki Trwałe. Naliczanie i ewidencja księgowa kar umownych i różnic kursowych.
5. Nakłady bez efektów ekonomicznych – zasady postępowania i ewidencja księgowa.
6. Podział rodzajowy środków trwały wg obowiązującej Klasyfikacji wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów oraz stosowanie właściwych stawek amortyzacji i umorzenia zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
7. Ewidencja księgowa gruntów, w tym użytkowanych wieczyście i będących w trwałym zarządzie. Wycena gruntów przyjmowanych do ewidencji oraz ewidencja zdarzeń skutkujących wyksięgowaniu gruntów z ewidencji. Uzgadnianie stanu ewidencyjnego z gminnymi, powiatowymi i wojewódzkim zasobem nieruchomości .
8. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w jednostce przekształcanej grunty (np. instytucji kultury) oraz w jednostce przekształcającej (urzędzie j.s.t.)
9. Ewidencja analityczna środków trwałych: księga inwentarzowa, kraty środków trwałych, karty wyposażenia pracowników. Konstrukcja tabeli amortyzacji i umorzenia – obowiązkowe elementy.
10. Ewidencja księgowa rzeczowych aktywów trwałych o niskiej wartości – nieprzekraczającej 10 000 zł w jednostkach budżetowych i w jednostkach posiadających osobowość prawną.
11. Ewidencja zbiorów bibliotecznych i pomocy naukowych – szczególne zasady odpowiedzialności za powierzone składniki.
12. Wartości niematerialne i prawne: pojęcie, ujęcie w księgach rachunkowych, szczególne znaczenie zawieranych umów na korzystanie z praw autorskich.
13. Odmienne zasady ewidencji księgowa ponoszonych nakładów w różnych formach organizacyjnych:
– jednostkach budżetowych,
– samorządowych zakładach budżetowych ze środków własnych i z dotacji celowych na inwestycje oraz tworzenie rezerw na inwestycje przyjęte do realizacji w następnym roku,
– finansowych zakupów środków trwałych z dochodów zgromadzonych na odrębnym rachunku dochodów w jednostce oświatowej lub jednostkach budżetowych administracji rządowej,
– jednostkach organizacyjnych z osobowością prawną realizujących przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych, w tym szczególne zasady naliczania amortyzacji,
-zakupy inwestycyjne z funduszy celowych.
14. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich – zasady rozliczania. Trwałość projektu jako istotny element kończący okres realizacji projektu.
15. Realizacja inwestycji w obcych środkach trwałych – szczególne zasady obowiązujące dla jednostek sektora finansów publicznego.
16. Różnice między ulepszeniem a remontem środków trwałych, jakie aspekty winny być uregulowane w polityce rachunkowości i w zakresach czynności pracowników merytorycznych oraz w dokumentacji i w dowodach księgowych.
17. Zasady ujmowania w księgach rachunkowych składników majątkowych przyjętych do użytkowania od innych jednostek oraz przekazanych do użytkowani dla innych jednostek organizacyjnych.
18. Zasady przyjmowania składników majątku trwałego po zlikwidowanych jednostkach.
19. Standardowe dokumenty odzwierciedlające zdarzenia w majątku trwałym oraz ich obieg między komórkami merytorycznymi a wydziałami (referatami) finansowymi.
20. Inwentaryzacja składników majątku trwałego: metody, terminy, dokumentacja. Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych. Wycena składników majątkowych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji.
21. Likwidacja składników majątku ruchomego zbędnych i zużytych – konieczność posiadania procedur wewnętrznych w samorządowych jednostkach organizacyjnych.
22. Co należy wiedzieć w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w formie leasingu, partnerstwie publiczno – prywatnym, umowach dotyczących poprawy efektywności energetycznej oraz umowach nienazwanych w odniesieniu kreowania długu i wykazaniu danych w WPF oraz w sprawozdaniu z operacji finansowych (Rb-Z).
23. Informacja o stanie mienia komunalnego w myśl przepisów ustawy o finansach publicznych – istotne elementy.
24. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości prze kontrole wewnętrzne (audyt) oraz instytucje kontroli zewnętrznej, w tym skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
25. Pytania i odpowiedzi.

Absolwentka SGH, ukończone Studium Pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Białymstoku, Studium Podyplomowe „Audyt i Kontrola Wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych” w Wyższej Szkole Bankowości,  Finansów i Zarządzania w Warszawie, ukończone Studium Prawa Europejskiego w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Pozytywnie zdany egzamin w Ministerstwie Finansów na audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych (na liście audytorów w MF pod nr 57/2004). Praktyk finansów i rachunkowości, ponad 20 lat członek kolegium RIO, powoływana jako biegły do kontroli prowadzonej przez NIK. Od wielu lat prowadząca szkolenia w różnych formach szkoleniowych i kursach dla kierowników i pracowników służb finansowo – księgowych  jednostek sektora finansów publicznych, także wykładowca na studiach podyplomowych adresowanych dla jednostek sektora finansów publicznych na wyższych uczelniach: Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie. Obecnie audytor wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

PRZY ZGŁOSZENIU DO 3 CZERWCA – 259 ZŁ / OSOBĘ

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.