Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 – instruktaż złożenia wniosku

14 stycznia_09:00 - 12:00

339zł

Termin: 14. stycznia Miejsce: Online Cena: 339 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska 
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
OpisAdresaciProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
OGŁOSZENIE NR 2/2021/
o naborze wniosków o dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Edycja Nr 2

Druga, pilotażowa edycja naboru wniosków  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęła się 28 grudnia 2021 roku i potrwa do 15 lutego 2022 r.

INSTRUKTAŻ ZŁOŻENIA WNIOSKU – omówienie regulaminu, procesu składania wniosku. Odpowiedzi na pytania.

 

Przeznaczenie:
Realizacja inwestycji, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zmianami) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

 

Dofinansowanie z Programu przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach następujących obszarów inwestycyjnych:
1) budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;
2) budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni;
3) budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego;
4) budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego;
5) budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja;
6) odnawialne źródła energii;
7) tabor z napędem zeroemisyjnym;
8) budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego;
9) budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej;
10) budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;
11) cyfryzacja usług publicznych i komunalnych;
12) poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych;
13) innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce;
14) rewitalizacja obszarów miejskich;
15) budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej;
16) budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej;
17) budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej;
18) budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;
19) budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni;
20) budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej;
21) budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego;
22) tabor transportu kolejowego;
23) tabor transportu tramwajowego;
24) tabor z napędem niskoemisyjnym;
25) budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej;
26) gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie;
27) budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego;
28) budowa i modernizacja infrastruktury społecznej;
29) budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej;
30) rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych;
31) tabor zbiorowego transportu drogowego;
32) tabor zbiorowego transportu wodnego;
33) budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej;
34) budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości;
35) budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych;
36) rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych.

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie:
– jednostki samorządu terytorialnego („JST”) – gminy, powiaty i województwa,
– związki jednostek samorządu terytorialnego („związki JST”), niezależnie od rodzaju związku.

Prowadzący: Praktyk, Kierownik Referatu Rozwoju i inwestycji. Posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Członek komisji przetargowej w gminie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci.
 • W oparciu o  platformę szkoleniową.
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem.
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
 • Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.