Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Prowadzenie ksiąg podatkowych/rachunkowych oraz innych pokrewnych usług a obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)

6 lipca_09:00 - 13:00

279zł (+VAT)

Termin: 6 lipca Miejsce: ONLINE Cena: 279 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
 Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciCelProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie kierowane jest do takich instytucji jak:

– banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe,

– spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK,

– instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze,

– spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet),

– pośredników nieruchomości, BIURA NIERUCHOMOŚCI

– w ograniczonym zakresie: notariuszy, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych,

– przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych, pełnienia funkcji lub umożliwienia pełnienia funkcji członka zarządu spółki, prowadzenia biura wirtualnego,

Omówienie zmian w związku z ustawą z 30 marca 2021 roku.

Ustawą z dnia  30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (….) rozszerzono  –  poprzez dodanie do art.  2  ust . 1  punktu 15 a  –   katalog instytucji obowiązanych  o przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług polegających na sporządzeniu deklaracji , prowadzeniu ksiąg podatkowych ,udzielania porad  , opinii lub wyjaśnień  z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, jeżeli nie działają już w tym zakresie jako podmioty prowadzący usługowo księgi rachunkowe  czy doradcy podatkowi .

Bezspornie zatem nawet jednoosobowa działalność gospodarcza polegająca na usługowym prowadzeniu  podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów   i /lub innych czynności wymienionych wyżej podlega pod polski AML .

Oznacza to dla takiego przedsiębiorcy spełnienie kilku warunków  polegających m.in. na :

1/  wdrożeniu  na podstawie  art. 50  ustawy wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej

2/  wdrożeniu na  podstawie  art. 53 ustawy  wewnętrznej .procedury tzw.  sygnalisty umożliwiającej  anonimowe zgłaszanie  nieprawidłowości  mogących występować  w praktyce funkcjonowania przedsiębiorcy

3/  przeszkolenia właściciela i pracowników  , co wynika z art.  52 ustawy

4/  zarządzaniu ryzykiem związanym z praniem pieniędzy (…)  , do czego zobowiązuje art. 27 ustawy

5/ raportować  wpłaty i wypłaty gotówkowe powyżej 15 000 euro

W ramach procedury biuro rachunkowe musi rozpoznawać ryzyko , identyfikować  klienta i jego beneficjenta rzeczywistego i na tej podstawie  dopiero może podpisać  umowę  , w trakcie której  musi klienta monitorować .

Brak spełnienia tych obowiązków grozi surowymi karami administracyjnymi nakładanymi na podstawie art. 113 ustawy .

Obowiązki powyższe od 13 lipca 2018 r . musiały realizować podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe , które status instytucji obowiązanej uzyskały na podstawie art . 2 ust . 1 pkt .17 ustawy jak i doradcy podatkowi  na podstawie art. 2 ust . 1  pkt .15  ustawy .

Profesjonalny przedsiębiorca świadczący usługi  zdefiniowane w art . 2 ust .1 pkt. pkt. 15 , 15a  ,17  ustawy powinien w ramach  dobrych praktyk  przeanalizować dokumentację swoich klientów , pod kątem ich ew. podporządkowania pod ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) .W przypadku kiedy  klient kancelarii  , ze względu na przedmiot działalności lub obrót gotówkowy  ( jednorazowa wpłata lub wypłata 10 000 euro )  nabył status instytucji obowiązanej   ( katalog zawiera art . 2 ust .1 pkt. pkt . od 1 do 25 ustawy) , w ramach powołanych dobrych praktyk  powinien być  o tym poinformowany  ,  bowiem musi on niezależnie spełnić te same warunki co obsługująca go kancelaria  (biuro ).

Szkolenie poprowadzi praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków  jednostek współpracujących (administracji) jak i  doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

                                                      SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.