Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Promocja miast i regionów. Tworzenie wizerunku, pozyskiwanie inwestorów, turystów i gości.

24 czerwca_09:00 - 15:00

349zł (+VAT)

Termin: 24. czerwca 2021r.  Cena: 349zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel i korzyści szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

CEL:

 • Określenie mocnych i słabych stron regionu jako wyjście do stworzenia nowej i skutecznej koncepcji promocyjnej,
 • Stworzenie ścieżki promocyjnej i budowania wizerunku od pomysłu do realizacji po sprawdzenie efektów przeprowadzonych działań,
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystania instrumentów promocji w sposób spójny, jasny i selektywny dla poszczególnych grup odbiorców przekazu: turystów, inwestorów i mieszkańców
 • Opracowanie briefu skutecznej strategii promocji regiony, gminy, miasta nakierowanego na poszczególne segmenty: biznes, turystyka, tubylcy
 • Dokonanie analizy posiadanych zasobów finansowych, ludzkich, materiałowych w odniesieniu do zaplanowanej kampanii promocyjnej
 • Wypracowanie adekwatnych do kanału promocyjnego narzędzi promocji stosowanych z sukcesami przez inne miasta, gminy, regiony, kraje – efekt skojarzeń, stereotypów i uprzedzeń.
 • Pilotażowe sprawdzenie funkcjonowania zaplanowanej kampanii promocyjno-wizerunkowej regionu/terenu

KORZYŚCI: 

 • Wypracowanie spójnej strategii promocji miasta/regionu w oparciu atuty miejsca/regionu
 • Stworzenie pomysłu na skuteczną na kampanię promocyjną terytorium
 • Poznanie zasad opracowania briefu marketingowego, segmentów docelowych kampanii marketingowej i kanałów przekazu komunikatów promocyjnych
 • Samodzielna realizacja kampanii reklamowej w oparciu o marketing terytorialny
 • Dokonanie analizy ram czasowych, budżetu promocyjnego, zasobów ludzkich i materiałowych,
 • Zrealizowanie pilotażu opracowanej kampanii marketingu terytorialnego/regionu/miasta

 

Dyrektorzy departamentów promocji miast i regionów, Specjaliści ds. PR, specjaliści ds. Marketingu i Promocji miast i regionów, pracownicy wydziałów promocji w samorządach miast, gmin i regionów, pracownicy administracji publicznej.

1.Wstęp

 •  Przedstawienie trenera prowadzącego, podanie tematu i zagadnień
 •  Określenie celów szkoleniowych,
 •  Przedstawienie uczestników, zapoznanie z oczekiwaniami
 • Logistyka szkolenia: czasokres, przerwy,
 • Ćwiczenie wprowadzające w temat, dyskusja i podsumowanie

2.Rozwinięcie określenia: marketing terytorialny

 • Pojęcie marketingu terytorialnego
 • Miejsce promocji w strukturach regionu
 • Superprodukt, megaprodukt – określenie miasta/regionu/miejsca
 • Do kogo kierujemy przekaz marketingowy, do jakich grup, segmentów – końcowi zainteresowani wizerunkiem i promocją,
 •  Strategia promocji miast i regionów
 • Promocja regionu jako część wchodząca w skład marketingu terytorialnego
 • Konkurencyjność regionów i jego wpływ na efekt końcowy kampanii
  promocyjnej – czynniki konkurencyjności
 • Walory regionu/miejsca
 • Skuteczność działań promocyjnych , a istniejąca misja i strategia
 • Marketing mix w ujęciu budowania promocji i wizerunku
  regionu/powiatu/województwa
 • Aktualny wizerunek regionu/miasta
 • Etapu kształtowania wizerunku regionu/terytorium
 •  Istniejące opinie, poglądy, stereotypy i uprzedzenia na temat regionu i
  jego atrakcyjności
 •  Etapy procesu promocji i budowania wizerunku

3.Kryterium funkcji jaką pełni region wobec otoczenia biznesowo-turystycznego

 •  Narzędzia kształtowania wizerunku w odniesieniu do otoczenia
 •  Elementy materialne i niematerialne regionu/okolicy
 •  Marketing mix, a promocja regionu, elementy marketingu mix
 • Marketing terytorialny, a lokalny system polityczno-gospodarczy

4.Wizerunek jako efekt podejmowanych działań promocyjnych w regionie

 • Istniejący w świadomości odbiorców wizerunek regionu
 • Różnice pomiędzy tożsamością, a wizerunkiem
 • Kształtowanie wizerunku
 • Odbiorcy działań promocyjnych w regionie, a jego wizerunek w ich oczach

5.Charakterystyka grup odbiorców działań promocyjnych

 • Kryteria wyboru adresatów promocji
 •  Działania promocyjne skierowane do mieszkańców regionu
 •  Cele działań promocyjnych nakierowanych na turystów
 •  Cele działań promocyjnych nakierowanych na inwestorów, instytucje, organizacje
 •  Instrumenty promocyjne – kreatywność i innowacyjność w cenie! (hasło, logo, flaga, kolorystyka, idea) – „Dla każdego coś trafnego, potrzebnego i miłego”

6.Budowa kampanii promocyjnej, strategii promocji dla regionu/terenu, sposoby i kanały komunikacyjne

 • Zaprojektowanie założeń
 •  Cele strategiczne – od czego zacząć?
 •  Przygotowanie planu marketingowego
 •  Region jako marka, identyfikator, skojarzenia
 •  Ustalenie harmonogramu pracy i zasobów ludzkich i materiałowych

7.Badania fokusowe, panele, media i inne instrumenty głoszące: „dobra nowinę” o regionie i mieście.

 • Niestandardowe instrumenty, metody i sposoby promocji (nowe usługi, nowe produkty, nowe sposoby
 •  Pomiar rezultatów kampanii promocyjnej regionu/miasta
 •  Monitoring zaplanowanych i realizowanych działań cząstkowych
 •  Przełożenie działań i wykorzystanie instrumentów na korzyści dla mieszkańców, inwestorów i turystów w regionie

6. Część warsztatowa

 • Najlepsze praktyki z regionów, miast i gmin

7.Zakończenie szkolenia

 • Podsumowanie metodą pytań i odpowiedzi – „piłeczka tenisowa”
 • Wnioski poszkoleniowe
 • Zadanie wdrożeniowe dla Uczestników
 • Wręczenie certyfikatów
 • Pożegnanie

Trener biznesu, Wykładowca, Coach, Doradca HR, Menedżer. Autor ponad 100 artykułów o tematyce biznesowej (zarządzanie, motywowanie, sprzedaż, kierowanie zmianą i konfliktem, motywowanie, planowanie i organizacja  czasu). Absolwent podyplomowych studiów MBA ZZL w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, podyplomowych menedżerskich studiów polsko-niemieckich Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Centrum Doskonalenia Zarządzania we Wrocławiu, podyplomowych studiów Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, podyplomowych studiów Komunikacja i Promocja w Biznesie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz  absolwent Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 6H!

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 03 czerwca cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.