Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH CMJ DLA POZ.

18 października 2021_08:30 - 19 października 2021_15:30

470(+VAT)

Termin:18-19 październik Miejsce: online  Cena: 470zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciCELProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie kierowane jest do personelu jednostek ochrony zdrowia realizujących zadania w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny posiadać wiedzę dotyczącą funkcjonowania POZ a także przepisów mających zastosowanie w tym obszarze.

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają lub pobiorą z internetu:

 • Standardy akredytacyjne dla POZ
 • Podstawowe przepisy prawne mające zastosowanie w obszarze POZ
 • Plan godzinowy szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań systemu akredytacyjnego dla POZ i ich realizacji.  W trakcie szkolenia przedstawimy, autorskie propozycje rozwiązań i liczne przykłady spełniania standardów akredytacyjnych możliwych do zastosowania w praktyce po dostosowaniu do specyfiki danej firmy.

Uczestnicy zostaną zapoznani z trybem wdrożenia standardów CMJ, proponowanym harmonogramem wdrożenia, a także uzyskają wiedzę na temat przebiegu procesu wizytacji, podczas którego decyduje się czy certyfikat CMJ zostanie przyznany. Na zakończenie szkolenia przedstawimy propozycje działań zmierzających do utrzymania systemu akredytacyjnego przez kolejne trzy lata po pierwszej wizytacji.

Po szkoleniu przewidujemy przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych, w tym formularzy i wzorów dokumentów.

PLAN SZKOLENIA

DZIEŃ I

8.30 – 9.00 – Przywitanie uczestników, sprawy organizacyjne

WSZECHSTRONNOŚC OPIEKI

9.00 – 10.00

1.Przekazywanie pacjentów
2.Wizyty domowe
3.Porady przez telefon
4.Opieka środowiskowa
5.Przypadki szczególne

10.00 – 10.10 Przerwa10.10 – 11.40

Opieka dyspanseryjna
Opieka terminalna
Programy edukacyjne
Promocja zdrowia
Opieka okołoporodowa
Szczepienia ochronne
Profilaktyka pierwotna

PRAWA PACJENTA

11.40 – 11.50 Przerwa11.50 – 12.30

Informowanie o prawach pacjenta
Prawa pacjenta w standardach CMJ
Samoocena spełnienia praw pacjenta przez firmę – ankieta
Udostępnianie dokumentacji medycznej
Procedura składania skarg, analiza skarg

12.30 – 12.50 Przerwa obiadowa POPRAWA JAKOŚCI12.50 – 14.00

Programy poprawy jakości
Wytyczne postępowania klinicznego
Ocena personelu
Ocena jednostki – ocena pracodawcy
Ankiety
Szkolenia

BEZPIECZEŃSTWO OPIEKI

14.00 – 14.10 Przerwa14.10 – 15.10

Stany zagrożenia życia
Gospodarka lekami, w tym stosowanie antybiotyków i torby medyczne|
Postepowanie z ofiarami przemocy i zaniedbania
Standardy sanitarno higieniczne

KONIEC I DNIA SZKOLENIA

DZIEŃ II

8.30 – 10.00

ZESPÓŁ WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Wymagania dla personelu – kompetencje
Zakresy obowiązków i uprawnień
Zakresy samodzielnych decyzji personelu
Szkolenia – punkty edukacyjne lekarzy
Szkolenia i spotkania personelu
Zachowanie personelu podczas wizytacji

10.00 – 10.10 Przerwa

DOKUMENTACJA MEDYCZNA 10.10 – 11.00

Określenie dokumentacji medycznej
Wymagania dla dokumentacji medycznej
Ocena dokumentacji medycznej lekarskiej i pielęgniarskiej
Dokumentacja medyczna elektroniczna – zabezpieczenie dokumentacji

ORGANIZACJA JEDNOSTKi 11.00 – 11.30

Misja
Strategia – Plan strategiczny
Cele firmy

11.30 – 11.40 Przerwa
11.40 – 13.00

Schemat organizacyjny
Określenie struktury
Partnerzy zewnętrzni
Analizy epidemiologiczne, demograficzne, czynniki ryzyka
Terminarz, zasady rejestracji pacjenta
Pisemne informacje
Diagnostyka zewnętrzna
Identyfikacja personelu

13.00 – 13.20 Przerwa obiadowa INFRASTRUKTURA 13.20 – 14.30

Harmonogramy przeglądów infrastruktury
Harmonogramy przeglądów sprzętu, w tym nadzorowanie infrastruktury we własnym zakresie
Przyjazna, optymalna infrastruktura
Postępowanie w zagrożeniach życia
Transport wewnętrzny

14.30 – 15.00

Pytania i odpowiedzi

15.00 – 15.10

Zakończenie szkolenia

Lekarz Andrzej Peńsko

* Akademia Medyczna w Warszawie, wydział lekarski

* Specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych

* Podyplomowe studia zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w SGH

* Podyplomowe studia marketingowe zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu

* Uczestnik wielu kursów w zakresie zarządzania placówkami ochrony zdrowia i zarządzania jakością w medycynie

* Lloyd – uprawnienia pełnomocnika ds. jakości systemów zgodnych z ISO

9001:2000

* ISOQAR – uprawnienia IRCA auditora systemów jakości zgodnych z ISO

9001:2000

* TUV NORD – auditor wg. normy 27001 – normy bezpieczeństwa informacji

* IODO w 25 firmach medycznych – aktualnie

* IOR w 120 firmach medycznych – aktualnie

* Pełnomocnik ds jakości w 6 firmach medycznych – aktualnie

Praca zawodowa:

* 1983 – 1989 – lekarz, kierownik Pododdziału Dializ I Oddz. Wew.

CSK Międzylesie

* 1989 – 1999 – Ordynator Oddziału Dializ w Sokołowie Podlaskim

* 1997 – 2002 – Dyrektor ZOZ Sokołów Podlaski

* 2002 – 2008 – Dyrektor, pełnomocnik ds. jakości w Centrum

Nowoczesnej Laryngologii KRAJMED, Warszawa

* 2004 – 2006 – Wykładowca Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie w

temacie „Koszty jakości”> * 2005 – 2007 – Wykładowca Centrum Edukacji Menagerów Promotor

* od 2004 – Konsultant ds. wdrożeń systemów jakości zgodnych z ISO 9001:2000 i restrukturyzacji firm medycznych

* od 2006 – Właściciel firmy ISOMED SYSTEMS

* od 2007 – auditor branży medycznej TUV NORD

* od 2008 – Wykładowca TUV NORD

* od 2014 – Administrator bezpieczeństwa informacji w placówkachochrony zdrowia
* od 2016 – Wykładowca Polskiego Centrum Edukacji

* od 2018 – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

* od 2018 – konsultant ds wdrożeń systemu zapewnienia jakości -akredytacja wg. CMJ

Przy zgłoszeniu dwóch  osób z jednej instytucji –cena za 380zł/os

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.