Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych

ID szkolenia: 953

Region

Dolnośląskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#nieruchomości, #nieruchomości niezamieszkałe, #online, #RES, #res edukacja, #system odpadowy, #szkolenie, #szkolenieonline, #szkolimy, kontrola, odpady, opłata, śmieci, wywóz
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 5. sierpnia 2021 r. Miejsce: online Cena: 355zł (+VAT)


Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail:sburak@res.edu.pl

Opis szkolenia

CAŁKOWICIE NOWE, PIERWSZE TEGO RODZAJU SZKOLENIE NA RYNKU ZORGANIZOWANE W WYNIKU LICZNYCH GŁOSÓW PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN/MIAST I JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODPADAMI KOMUNALNYMI I KONTROLĄ OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH BĘDĄCYCH W GMINNYM SYSTEMIE ODPADOWYM JAK I POZOSTAJĄCYCH POZA SYSTEMEM GMINNYM.


Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli oraz weryfikacji prowadzonej przez pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi i funkcjonariuszy straży gminnych danych zawartych w składanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych deklaracjach o wysokości opłaty oraz procedury i zasady kontroli a także weryfikacji wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym.

Program szkolenia

– Obowiązki właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotyczące wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych
– Czy nieruchomość wyłączona z gminnego systemu odpadowego musi mieć komplet pojemników i worków
– Deklaracja o wysokości opłaty z nieruchomości niezamieszkałej – jaka wysokość opłaty
– Czy w przypadku oddawania przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej objętej systemem gminnym odpadów komunalnych do punktu skupu surowców wtórnych wykazuje w deklaracji tylko worki bądź pojemniki faktycznie oddane do systemu gminnego czy też wszystkie odpady komunalne powstające na terenie danej nieruchomości
– Jaka ilość pojemników bądź/i worków musi być ujawniona w deklaracji o wysokości opłaty
– Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zadeklarować, że będzie oddawał tylko określone frakcje odpadów bądź tylko odpady zmieszane
– Postępowanie organu w przypadku złożenia deklaracji na jeden pojemnik lub worek
– Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej musi płacić za wszystkie odpady komunalne powstające na jego nieruchomości, czy tylko za oddane do systemu gminnego
– Decyzja o wysokości opłaty w przypadku niezłożenia deklaracji z nieruchomości niezamieszkałej
– Szacowanie ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych będących w systemie gminnym a także pozostających poza systemem gminnym
– Gdzie szukać informacji o ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych
– Decyzja o opłacie podwyższonej w przypadku oddawania przez właściciel nieruchomości pozostającej w systemie gminnym odpadów niesegregowanych, jak wysokość opłaty w treści decyzji
– Minimalne pojemności worków i pojemników do zbierania odpadów komunalnych określone w regulaminie a treść decyzji określającej wysokość opłaty dla właściciela nieruchomości niezamieszkałej będącej w systemie gminnym jak i pozostającej poza gminnym systemem odpadowym
– Jaka ilość worków bądź/i pojemników będzie określona w decyzji wydanej przez organ
– Czy deklaracja zawiera dane o ilości pojemników bądź/i worków czy informację o ilości faktycznie powstających odpadów na terenie nieruchomości niezamieszkałej
– Czy gmina może odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli deklarację a nie złożyli pisemnej zgody na przystąpienie do systemu gminnego
– Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może w każdej chwili wystąpić z systemu gminnego
– Jaki dokument ma złożyć właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który zamierza wystąpić z systemu gminnego, od którego miesiąca dokonać odpisu w przypadku wystąpienia z systemu w trakcie miesiąca
– Czy właściciel nieruchomości mieszanej musi być w systemie gminnym
– Nieruchomość niezamieszkała a kilka deklaracji od firm prowadzących działalność na terenie tej nieruchomości
– Kilka deklaracji z budynku bądź budynków wielolokalowych
– Kto ma złożyć deklarację w przypadku, gdy jest kilka podmiotów gospodarczych na terenie jednej nierucvhomości
– Czy właściciele nieruchomości wyłączonych z gminnego systemu muszą segregować odpady komunalne
– Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu gminnego
– Czy właściciel nieruchomości musi mieć umowę czy także dowód uiszczania opłaty za oddawanie odpadów komunalnych
– Co w sytuacji, gdy właściciel nie ma umowy a ma dowody uiszczenia opłaty
– Kontrola segregacji odpadów komunalnych na nieruchomościach wyłączonych z systemu gminnego
– Gdzie szukać informacji o terminach odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości wyłączonych z systemu gminnego
– Co może zrobić organ gminy w przypadku ujawnienia braku umowy i dowodów uiszczania opłat za oddawanie odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości pozostającej poza gminnym systemem odpadowym
– Decyzja o tzw. wykonaniu zastępczym
– Elementy decyzji, wysokość opłaty, wyposażenie w pojemniki bądź/i worki do zbierania odpadów komunalnych, wysokość opłaty, terminy płatności oraz terminy odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałej wyłączonej z gminnego systemu odpadowego,
– Na jaki okres wydać decyzję na właściciela nieruchomości niezamieszkałej wyłączonej z systemu gminnego
– Co w sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania decyzji właściciel nieruchomości wyłączonej z gminnego systemu odpadowego zawrze umowę na odbiór odpadów komunalnych
– Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który jest strona decyzji ma obowiązek płacić za odbiór odpadów przedsiębiorcy czy też gminie
– Jak określić w treści decyzji wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości pozostającej poza gminnym systemem odpadowym
– Czy wydawać od razu decyzję czy też najpierw wezwać właściciela nieruchomości wyłączonej z systemu gminnego do wykonania obowiązku
– Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej pozostający poza gminnym systemem odpadowym może wnieść o umorzenie opłaty
– Egzekwowanie obowiązków wynikających z decyzji o tzw. wykonaniu zastępczym wydanej na właściciela nieruchomości pozostającej poza gminnym systemem odpadowym
– Kontrola wyposażenia nieruchomości w worki bądź pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
– Procedury kontroli – czy należy je opracować
– Kontrola osób fizycznych a podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obowiązków ustawowych
– Upoważnienie do prowadzenia czynności kontrolnych w stosunku do właścicieli nieruchomości wyłączonych z systemu gminnego
– Upoważnienie do kontrolowania przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
– Czy należy zawiadamiać o kontroli osoby fizyczne objęte jak i wyłączone z gminnego systemu odpadowego
– Czy należy zawiadamiać o kontroli podmioty prowadzące działalność objęte jak i wyłączone z gminnego systemu odpadowego
– Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
– Kiedy gmina musi rozpocząć kontrolę – terminy kontrolne w przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza
– Protokoły kontroli osoby fizycznej jak i przedsiębiorcy objętych jak i wyłączonych z gminnego systemu odpadowego
– Czy kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie gminy
– Czy wymagana jest zgoda kontrolowanego na przeprowadzenie kontroli posiadania umowy i dowodów uiszczenia opłaty w siedzibie gminy – osoby fizyczne i przedsiębiorcy
– Czy kontrolę może prowadzić Straż Miejska/Gminna
– Czy właściciel nieruchomości wyłączonej z systemu gminnego może oddawać odpady do PSZOK-u
– Oddawanie niesegregowanych odpadów powstających na nieruchomościach niezamieszkałych gminnej jednostce organizacyjnej bądź przedsiębiorcy wpisanemu do RDR-u
– Czy właściciel nieruchomości wyłączonej z systemu gminnego może oddawać odpady z pominięciem przedsiębiorcy wpisanego do RDR-u lub gminnej jednostki organizacyjnej
– Uchwała o górnych stawkach opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za oddawanie odpadów komunalnych – jak określić wysokość stawek
– Rozróżnienie stawek za odpady selektywne i oddawane w sposób niesegregowany w uchwale o górnych stawkach opłat
– Dane w rachunku wystawianego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym
– Elektroniczna ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy
– Kary grzywny nakładane na właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym za niewykonywanie obowiązków wynikających z ustawy, kto nakłada, w jakiej wysokości

oraz inne ciekawe przypadki dotyczące odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych będących w systemie gminnym jak i właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym.

Prowadzący

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; Robert Litwinek przeprowadził najwięcej w Polsce – kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 19. lipca cena to jedyne 330 zł/os!!

 

Możliwość zadawania pytań, ponieważ to jest istotą prowadzonego szkolenia. Ważne jest podejście praktyczne do problemów pojawiających się w związku ze składanymi deklaracjami.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ – dotyczących problematyki szkolenia oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Szczegóły i rejestracja

Data od:

05 sierpień 2021 09:00

Data do:

05 sierpień 2021 13:00

Miejsce:

Brak danych

Koszt:

355 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości – kompendium wiedzy urzędnika i nieruchomisty

Zobacz więcej

Klasyfikacja gleboznawcza od strony postępowań administracyjnych – zasady procedowania oraz ocena operatów klasyfikacyjnych.

Zobacz więcej

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Analiza obszarowa i wyznaczenie parametrów zabudowy

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia