szkolenie online

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ NALICZANIE ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY KPA ORAZ PRZEKAZANIE WIEDZY PRAKTYCZNEJ z uwzględnieniem najczęściej zadawanych pytań

ID szkolenia: 2697

Region

Nie określono

Tagi

#drzewa, #kary_pieniężne, #KPA, #krzewy, #ochrona_przyrody, #postępowanieadministracyjne, #procedury_usuwania, #środowisko, #usuwanie_drzew, #usuwanie_krzewów, #zezwolenia
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 30. kwietnia cena za szkolenie wynosi 339 zł/os.

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Wykładowca udzieli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
– czy decyzja na usunięcie drzewa jest uznaniowa,
– jakie znaczenie dla zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów ma definicja: tereny zieleni, zachowanie żywotności, drzewo, krzew, złom, wywrot,
– co to jest  przyczyną zależna i niezależna od posiadacza nieruchomości w zakresie zachowania lub nie zachowania żywotności drzew,
– w jakiej formie wydawana jest zgoda na usunięcie drzewa  i czy jest wymagana w każdej  sytuacji gdy posiadacz nie jest właścicielem działki,
– kto jest stroną postępowania  usunięcie drzew/krzewów,
– w jakim terminie przeprowadzamy oględziny drzew  i czy możemy „przedłużyć „ termin,
– czy możemy wydać zezwolenie w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego,
– czy możemy wydać zezwolenie na terenie wpisanym do rejestru zabytków,
– czy wydajemy zezwolenie na usunięcie drzew w pasie drogowym  w przypadku nie uzgodnienia projektu decyzji przez RDOŚ,
– co zawiera projekt zagospodarowania terenu i projekt planu nasadzeń,
– kogo obowiązuje nowy elektroniczny wniosek na usunięcie drzew,
– czy nasadzenia zamienne zawsze obowiązują, czy możemy wydać decyzje bez warunku nasadzeń,
– w jaki sposób dokonujemy pomiaru drzewa wielopniowego do wniosku o zezwolenie i do naliczenia opłaty,
– w jaki sposób mierzymy powierzchnię krzewów do usunięcia,
– kiedy wydajemy  lub nie wydajemy zezwolenia na usunięcie drzew owocowych,
– czy w przypadku stanu wyższej konieczności możemy usunąć drzewo suche,
– czy naliczyć opłatę na usunięcie  drzewa  czy zalecić nasadzenia zamienne,
– czy pobieramy opłaty w przypadku braku  drzew w terenie lub gdy nie zachowały  żywotności,
– czy można zmienić decyzję w zakresie  terminu usunięcia, nasadzenia  lokalizacji, gatunku drzewa z uwzględnieniem drzew w pasie drogowym,
– co bierzemy pod uwagę w postepowaniu: interes strony, interes społeczny czy interes ochrony przyrody,
– czy rolnik składa  wniosek czy zgłoszenie,
– czy rolnik prowadzi działalność gospodarczą,
– czy i kiedy osoba fizyczna  musi przywrócić teren do produkcji rolnej  usuwając  drzewa na podstawie art.83f ust. 3b
– czy osobie fizycznej zalecamy nasadzenia  zastępcze,
– czy w przypadku stanu wyższej konieczności  strona może usunąć drzewo ( co to jest wyższa konieczność
– czy naliczamy karę za zniszczenie drzewa na granicy działki stosunki,
– kiedy właściciel sieci może usunąć drzewa,
– czy członkowie spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej są stroną,
– czy możemy wydać decyzje  z naliczeniem opłaty w przypadku braku powodu usunięcia drzewa,
– czy w protokole z osobą fizyczną  uwzględniamy gatunki chronione,
– jak postępujemy w przypadku zgłoszenia  na terenie parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, naturze 2000
– czy rolnik występuje na usunięcie drzew rosnących na uprawianym gruncie rolnym jako osoba fizyczna czy jako prowadzący działalność gospodarcza,
– czy opłatę  za usunięcie drzew można rozłożyć na raty lub odroczyć  termin płatności  i w jakiej sytuacji, czy jest to pomoc de-minimis i dla kogo.
– czy za usunięcie złomów i wywrotów naliczamy kare,
– w jaki sposób  przeliczamy proporcjonalnie  opłatę w przypadku częściowego zachowania żywotności,
– za co naliczamy opłaty lub nie naliczamy opłaty na podstawie z art. 86 ust. 1 pkt 7,
– kiedy wydajemy decyzję  o ponownym nałożeniu warunku nasadzeń,
– w jakiej  odległości sadzimy drzew od granicy działek,
– komu i za co naliczamy administracyjną karę pieniężną z uwzględnieniem osób fizycznych,
– w jaki sposób wyliczamy wysokość kary za usunięcie bez zezwolenia, uszkodzenie lub zniszczenie drzew,
– czy można „legalnie” przyciąć więcej niż 30 %  korony drzewa i w jakiej sytuacji .

Zawartość materiałów szkoleniowych- wzory postepowań, sprzeciw i decyzje
1. Wzór zgłoszenia osoby fizycznej
2. Wzór protokołu z komisji w sprawie zgloszenia
3. Wzór postanowienia o uzupełnienie braków
4. Wzór sprzeciwu na terenie wpisanym do rejestru zabytków
5. Wzór sprzeciwu; zgłoszenie na terenie objetym ochroną w mpzp
6. Wzór sprzeciwu na terenie objetym formą ochrony przyrody
7. Wzór sprzeciwu; drzewo do uznania jako pomnik przyrody; art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody
8. Wzór sprzeciwu; drzewa objęte koniecznością uzyskania zezwolenia
9. Wzór sprzeciwu ponieważ nie uzupełniono braków
10. Wzór zaświadczenia o braku sprzeciwu
11. Wzór oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania
12. Wzór adnotacjj urzędowej
13. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia
14. Wzór powiadomienia mieszkańców o zamiarze złożenia wniosku ( spóldzienie mieszkaniowe, wspólnoty)
15. Wzór oświadczenia o tytule prawnym
16. Wzór oświadczenia, że poinformowano mieszkanców ( spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty)
17. Wzór protokołu z oględzin do zezwolenia na usunięcie
18. Wzór protokołu ze złomów
19. Wzór decyzji negatywnej
20. Wzór decyzji bez warunku
21. Wzór decyzji bez opłat pod warunkiem nasadzeń
22. Wzór decyzji z opłatami odroczonymi
23. Wzór decyzji z opłatami natychmiastowymi
24. Wzór decyzji pasy drogowe
25. Wzór decyzji sieci uzbrojenia terenu
26. Wzór decyzji umarzającej opłatę po 3 latach
27. Wzór decyzji zmiana warunków decyzji z art. 155 kpa
28. Wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania
29. Wzór decyzji o pobraniu opłaty

Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych-  wydziałów lub referatów ochrony środowiska, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód, pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp.

Program szkolenia

1. Zdefiniowanie pojęć: tereny zieleni , drzewo, krzew, złom, wywrot, żywotność drzewa, zadrzewienie także w świetle usuwania drzew przez osoby fizyczne.
2. Usuwanie drzew, krzewów z terenów parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu , parków narodowych , rezerwatów przyrody, z uwzględnieniem osób fizycznych .
3. Usuwanie drzew/krzewów z obszaru Natura 2000 na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem osób fizycznych.
4. Kompetencje organów do wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów
5. Uzgadnianie usuwania drzew z pasów drogowych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (wzór decyzji z pasa drogowego)
6. Odstępstwa od wydawania zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów, czyli wyłączenia na podstawie art. 83f uop, w tym:
• zezwoleń na usuwanie drzew o określonych obwodach oraz krzewów o określonej powierzchni.
• brak zezwolenia dla osób fizycznych oraz w celu przewrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
7. Omówienie procedur usuwania drzew/krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z uwzględnieniem rolników i gospodarstw rolnych (wzory postępowań w materiałach)
• zgłoszenie usunięcia drzewa/krzewu do organu właściwego
• postępowanie organu (wykonanie inwentaryzacji, spisanie protokołu)
• sprzeciw organu w formie decyzji administracyjnej ( kryteria sprzeciwu)
• postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia zgłoszenia
• zaświadczenie o braku sprzeciwu
• wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia
• uwzględnienie ochrony gatunkowej w postępowaniu
8. Konsekwencje usunięcia drzew przez właściciela nieruchomości po 5 –ciu latach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – naliczenie opłat (współpraca z organem budowlanym).
9. Kontrola organu na podstawie 379 i art. 380 ustawy Prawo ochrony środowiska.
10. Prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosku właścicieli sieci, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
11. Ochrona gatunkowa w postępowaniu administracyjnym dot. usuwania drzew i krzewów. (wzór postanowienia w materiałach)
12. Usuwanie drzew/krzewów z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz z nieruchomości niebędących własnością wnioskodawcy.
13. Zakres wniosku (szczegółowe omówienie) – elementy składowe, obwody drzew na wys. 5 i 130 cm, m2 krzewów, rodzaj – gatunek, projekt zagospodarowania terenu, określenie kompensacji przyrodniczej oraz omówienie projektu planu nasadzeń.
14. Usuwanie drzew w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i stanu wyższej konieczności
15. Nasadzenia zamienne lub przesadzenia wg określonej kompensacji przyrodniczej (procedura postępowania, wytyczne do ustalania nasadzeń zamiennych, przekazanie wiedzy praktycznej).
16. Elementy składowe zezwolenia-obligatoryjne oraz z kompensacją przyrodniczą i przesadzeniem ( termin usunięcia, nasadzeń, przekazania informacji, sprawdzenia).
17. Rodzaje oraz kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu administracyjnym,
• zezwolenia bez i z warunkiem nasadzeń zamiennych i bez naliczania opłat – sprawdzenie warunku nasadzeń po 3 latach
• zezwolenia z naliczeniem opłat w procesie inwestycyjnym.
• zezwolenia z uwzględnieniem nowych nasadzeń w zamian za usuwane drzewa lub krzewy lub ich przesadzenie. Zasady naliczania opłat, odraczanie na okres 3 lat – wg kompensacji przyrodniczej, umarzanie/pozostawienie do zapłaty po 3 latach, w procesie inwestycyjnym.(wzory ww decyzji w materiałach.
• jak naliczamy opłaty za usuwanie drzew /krzewów; przykłady
18. Usuwanie złomów, wywrotów wg określonej procedury (protokół w załączeniu).
19. Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie opłaty na raty, ustalanie w zezwoleniu terminu opłaty, odroczenie terminu płatności /pomoc de minimis/.
20. Postępowania dotyczące nie naliczania opłat za usuwanie drzew/krzewów.
21. Nasadzenia zamienne w przypadku nie naliczania opłat za usuwane drzewa/krzewy i postępowanie po 3 latach od nasadzenia; zasady ustalania
22. Uwzględnienie obwodów pni drzew i m2 krzewów do naliczania i nienaliczania opłat .
23. Kiedy możemy wydać odmowe usunięcia drzewa ; wzór decyzji negatywnej w materiałach
24. Zakres zmian decyzji na podstawie art. 155 kpa, także z pasów drogowych
25. Zabiegi pielęgnacyjne wg ustawy o ochronie przyrody ( uszkodzenie, zniszczenie) oraz kodeksu cywilnego.
26. Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – rodzaje kar, strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie, z uwzględnieniem okoliczności mających wpływ na wysokość kary. Kary na terenach wpisanych do rejestru zabytków ( zebranie materiału dowodowego w sprawie)
27. Kary dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
28. Pojęcie zniszczenia i uszkodzenia drzew/krzewów.
29. Naliczanie kar za usuwanie drzew/krzewów bez zezwolenia, zniszczenie oraz uszkodzenie.
30. Zezwolenia na usuwanie drzew oraz kary omawiane są w oparciu o przepisy ustawy kodeks postepowania administracyjnego
30 Drzewa na granicy działek.
31. Bogate orzecznictwo sądowe (Wyroki NSA i WSA) dot. usuwania drzew/krzewów, nasadzeń zamiennych oraz postępowań administracyjnych.
32. Omówienie problemów występujących w praktyce.
33. Odpowiedzi na pytania.
34. Wnioski także z formie dokumentu elektronicznego od 27 stycznia 2023 r. równolegle z tradycyjnymi.

Prowadzący

Doświadczy praktyk i specjalista  w dziedzinie ustawy o ochronie przyrody a szczególnie procedur  na usuwanie drzew/krzewów, naliczania administracyjnych kar pieniężnych, ochrony zieleni. Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Studium Podyplomowego – kierunek Ochrona Przyrody na Wydziale Leśnym  Akademii Rolniczej w Krakowie. Rzeczoznawca NOT-SITO. Posiada bardzo duże doświadczenie w ochronie środowiska a także w terenach zieleni jako nadzór nad wykonawstwem prac dotyczących budowy i konserwacji terenów zieleni. Wykładowca przepisów dot. ochrony zieleni w jednostkach samorządowych i konsultant pracowników samorządowych w tym zakresie. Kilkuletni wykładowca przepisów ochrony zieleni na Akademii Rolniczej. Posiada kompleksową wiedzę z zakresu ochrony zieleni w powiązaniu z innymi przepisami ochrony środowiska i potrafi ją  przekazać oraz duże doświadczenie w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów. Ponieważ posiada także merytoryczne przygotowanie zawodowe oraz b. duże doświadczenie w administracji, szkolenia uwzględniają aspekty praktyczne. Szkolenia te cieszą się dużym powodzeniem z uwagi na sposób prowadzenia zajęć, b. przystępne przekazywanie wiedzy, udzielanie praktycznych  wskazówek. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła  kilkaset godzin szkoleń z zakresu  postępowań  na usuwanie zieleni, naliczania administracyjnych kar pieniężnych, ochrony zieleni.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

20 maj 2024 09:00

Data do:

20 maj 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

369 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Numeracja porządkowa dla nieruchomości/budynków oraz numeracja lokali – studium przypadków.

Zobacz więcej

Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych.

Zobacz więcej

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i oceny oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia