Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Jak zrealizować obowiązki wobec osób ze szczególnymi potrzebami w szpitalach i placówkach medycznych- zagadnienia praktyczne. Pierwszy raport o stanie zapewnienia dostępności – 31.03.2021

11 czerwca_09:00 - 15:00

339zł (+VAT)

Termin: 11. czerwca  Miejsce: online Cena: 339 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail:sburak@res.edu.pl
Opis szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przedmiot i cel szkolenia: szkolenie dotyczy konieczności zrealizowania obowiązku zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami przez szpitale i placówki POZ. Szkolenie ma na celu szczegółowe i praktyczne wyjaśnienie zagadnienia dostępności oraz pokazania zasad, metod praktycznego wdrażania dostępności w obszarach: architektonicznych, komunikacyjno-informacyjnych oraz cyfrowych.

Grupa docelowa: przedstawiciele ww. placówek zobowiązanych lub chcących wdrożyć rozwiązania w obszarze zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

1. Podstawy prawne- ustawy o zapewnieniu dostępności i regulacje sektorowe.
1.1. ustawa z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
1.2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z 17.04.2019r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług,
1.3. ustawa z 4.04.2019r. o odstępności cyfrowej, stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
1.4. Standard dostępności szpitali opracowany w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nr. POWR.05.02.00-00-0044/18)-Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020,
1.5.Standardy zaakceptowane przez Komitet Dostępności Plus w ochronie zdrowia.
2. Zakres podmiotowy regulacji – kto jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań z zakresu dostępności.
3. Zakres przedmiotowy regulacji, czyli zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny poprzez uniwersalne projektowanie, racjonalne usprawnienie i dostęp alternatywny.
4. Dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa, organizacyjna i szkoleniowa- omówienie zagadnień
5. Uniwersalne projektowanie- minimalne wymagania -kwestie praktyczne
6. Racjonalne usprawnienia- minimalne wymagania -kwestie praktyczne.
7. Alternatywny dostęp- wyjaśnienia i kwestie praktyczne.
8. Koordynator ds. dostępności:
o kto jest zobowiązany do wyznaczenia Koordynatora
o powołanie zespołu ds. dostępności,
o zarządzenia – przykłady,
o zadania koordynatora,
o jak opracować i wykonać plan zapewnienia dostępności- omówienie czynności na każdym etapie opracowania, realizacji i wdrażania Planu.
o monitorowanie zapewnienia dostępności- sposób realizacji-zagadnienia praktyczne
9. Audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej., cyfrowej- program zadania audytowego (przykład), pytania audytowe (przykład), sprawozdanie z audytu (omówienie), omówienie poszczególnych etapów audytu realizowanego w ramach zadania zapewniającego i zadania doradczego.
10. Raporty o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami- pierwszy raport do 31.03.2021r.
11. Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
12. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej.
13. Skarga na brak dostępności.
14. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności.

Prawnik, wieloletni pracownik i współpracownik organów administracji rządowej i samorządowej, specjalista w zakresie procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, dostępu do informacji publicznej, zarzadzania jednostką organizacyjną administracji publicznej, audytor wewnętrzny, wieloletni wykładowca uczelni publicznych i niepublicznych (WSB Wrocław, WSB Gorzów Wielkopolski, SAS Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław).

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 24. maja cena to jedyne 309 zł/os!!

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.