Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników inwentaryzacji ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach budżetowych w tym w placówkach oświaty i kultury, OPS, DPS w dobie COVID- 19 – warsztaty

16 grudnia 2021_09:00 - 13:00

369zł (+VAT)

Termin: 16. grudnia Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail: sburak@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących m.in. obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji, zakresu rzeczowego składników podlegających inwentaryzacji, metod, terminów i częstotliwości przeprowadzania spisu z natury, weryfikacji i potwierdzenia sald, ustalenie podziału kompetencji pomiędzy osoby biorące udział w pracach inwentaryzacyjnych po nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Dzięki uzyskanym informacjom uczestnicy szkolenia będą mogli w sposób rzetelny  i sprawny przeprowadzić inwentaryzację oraz rozliczyć majątek trwały. Dowiedzą się również w jakim celu i w jaki sposób sporządzić protokoły i wnioski poinwentaryzacyjne.

Szkolenie kierowane jest do Dyrektorów, Kierowników, Głównych Księgowych, pracowników działów księgowości, działów organizacyjno – administracyjnych zajmujących się środkami trwałymi, właścicieli biur rachunkowych, przedsiębiorców oraz wszystkich innych osób, które są zainteresowane zagadnieniami  z zakresu inwentaryzacji środków trwałych.

Program szkolenia:

CEL I METODY INWENTARYZACJI
1. Znaczenie i inwentaryzacji, efekty jej przeprowadzania i skutki zaniechania,
2. Podstawy prawne – nowelizacja ustawy dotycząca przeprowadzania inwentaryzacji w świetle ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) ,
3. Polityka rachunkowości, a ewidencja pozabilansowa pozostałych środków trwałych – nieprawidłowości,
4. Ewidencja środków trwałych – nieprawidłowości ujawniane przez organy kontrolujące,
5. Wartość początkowa środków trwałych po odłączeniu części peryferyjnej zespołu komputerowego – nieprawidłowości,
6. Wartość początkowa ujawnionego środka trwałego, a amortyzacja – nieprawidłowości,
7. Wartość początkowa środka trwałego nabytego w darowiźnie – nieprawidłowości,
8. Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
9. Istota i rodzaje inwentaryzacji, oraz terminy ich przeprowadzania – nieprawidłowości,
10. Których pracowników nie należy powoływać do prac inwentaryzacyjnych?,
11. Kto przeprowadza inwentaryzacje w jednostkach oświatowych obsługiwanych przez CUW, ZUW, gminę?,
12. Inwentaryzacja i jej rola w rachunkowości w świetle nowych zasad wynikających z art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń dotyczących szczególnych zasad rachunkowości i planów kont,
13. Organizacja i dokumentowanie przebiegu inwentaryzacji,
14. Czynności poprzedzające przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej:
a. zarządzenie kierownika,
b. powołanie komisji inwentaryzacyjnej,
c. powołanie zespołów spisowych,
d. harmonogram prac poszczególnych komisji.
15. Zasady i terminy inwentaryzowania składników majątku:
a. Inwentaryzacja gotówki w kasie,
b. Inwentaryzacja środków trwałych,
c. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych,
d. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych – kiedy skontrum?.
16. Składniki majątkowe, które podlegają inwentaryzacji metodą weryfikacji sald,
17. Cel i zasady weryfikacji sald,
18. Osoby odpowiedzialne za weryfikację sald,
19. Przebieg weryfikacji sald (konta – przykłady),
20. Dokumentacja świadcząca o przeprowadzeniu i rozliczeniu inwentaryzacji poprzez weryfikację sald,
21. W jakim terminie dokonać weryfikacji sald?,
22. Udokumentowanie faktu przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji metodą uzgodnienia sald,
23. Co zrobić, gdy dokumenty dotyczące potwierdzenia sald nie wpłyną do jednostki?
24. Inwentaryzacja rzeczowych składników majątku trwałego,
25. Inwentaryzacja zapasów – zmiany,
26. Inwentaryzacja rozrachunków,
27. Problemy związane z inwentaryzacją gruntów, dróg, chodników, placów zabaw, zestawów komputerowych, pozostałych środków trwałych ujmowanych pozabilansowo,
28. Dokumentacja inwentaryzacyjna:
a. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury,
b. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji,
c. Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald,
d. Protokoły poinwentaryzacyjne.
29. Rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie różnic,
30. Wyjaśnienie przyczyn powstałych różnic – nadwyżki i niedobory,
31. Ujawnienie środka trwałego w trakcie inwentaryzacji, a amortyzacja,
32. Decyzja kierownika jednostki w sprawie ujawnionych niedoborów i nadwyżek,
33. Odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie,
34. Jakie są granice odpowiedzialności majątkowej pracowników?,
35. Odpowiedzialność członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w przypadku popełnionych błędów,
36. Czy można scedować odpowiedzialność za inwentaryzację na pracownika?,
37. Czy zawsze kierownik będzie odpowiedzialny za inwentaryzację?,
38. Wójt wydaje zarządzenie z zapisem – „wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi..”- czy w tym przypadku kierownik już nie odpowiada za wyniki inwentaryzacji?, Czy to oznacza, że tym zarządzeniem cała odpowiedzialność za inwentaryzację została scedowana na skarbnika?,
39. Jakie czynności mogą naruszyć dyscyplinę finansów publicznych,
40. Błędy i nieprawidłowości popełniane w trakcie inwentaryzacji,
41. Najczęściej występujące błędy ujawniane przez organy kontrolujące,
42. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji w świetle dyscypliny finansów publicznych,
43. Jak przygotować się do kontroli RIO, na co organy kontrolujące najczęściej zwracają uwagę?,
44. W jaki sposób przeprowadzić inwentaryzacje w dobie COVID-19?,
45. Wzór „Instrukcji Inwentaryzacyjnej”,
46. Wykaz druków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i zakończenia procesu inwentaryzacji.
47. Pytania i dyskusja.

 

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym,  ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy – otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla sektora finansów publicznych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz jednostkami  samorządowymi.

Autorka licznych opracowań i prezentacji miedzy innymi na temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja, Rachunkowość budżetowa dla początkujących  i zaawansowanych, Kontrola zarządcza,  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ich klasyfikacja i inwentaryzacja, Zbywanie poprzez nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, darowiznę zbędnych środków trwałych w jsfp,  Majątek trwały w jsfp – gospodarowanie i ewidencja w sytuacji pandemii, Bilans – czynności poprzedzające sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i inne.

Przeprowadziła szkolenia dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstwa, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, szpitali, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 18. listopada cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

Przy zgłoszeniu do 2. grudnia cena szkolenia to jedyne 329 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.