szkolenie online

Elektroniczne tytuły wykonawcze oraz elektroniczne zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym – aktualne wzory, poprawne wypełnianie i przekazywanie e-tw i e-zw do organów egzekucyjnych

ID szkolenia: 2917

Kategorie

Kadry i płace

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #postępowanie egzekucyjne, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #szkolimy, #webinar, e-tw, e-zw, edukacja, egzekucja, elektoniczne tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, wzory
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 10. listopada cena szkolenia to jedyne 379 zł/os!

ZMIANY W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OD 25 MARCA 2024r.

Wybrane zagadnienia:

1) Na które elementy przy wypełnianiu elektronicznego TW zwrócić szczególną uwagę i jakie konsekwencje dla wierzyciela spowodować może niepoprawne wypełnienie TW?
2) Jakie zmiany zostały wprowadzone w treści tytułu wykonawczego (m.in. obowiązek podawania danych dot. małżonka zobowiązanego odpowiadającego majątkiem wspólnym)?
3) Czy można wystawić tytuł wykonawczy nie znając aktualnego adresu zamieszkania zobowiązanego?
4) Gdzie i na podstawie jakich przepisów wierzyciel może uzyskać informacje nt. nr PESEL i adresu zamieszkania zobowiązanego?
5) Kiedy wierzyciel musi poszukiwać majątku zobowiązanego?
6) Jak postąpić w sytuacji gdy dany organ/instytucja posiada informacje o majątku zobowiązanego lub inne dane niezbędne do wystawienia e-TW a jednak odmawia udzielenia informacji?
7) Czy należy doręczyć upomnienie małżonkowi zobowiązanego odpowiedzialnemu tylko majątkiem wspólnym, który nie jest ujęty w części A tytułu wykonawczego?
8) O jakich zdarzeniach wierzyciel musi zawiadomić organ egzekucyjny na formularzu e-ZW?
9) Czy jednym e-ZW można zawiadomić o zmianach w kilku e-TW dotyczących tego samego zobowiązanego?
10) Czy informacje o zmianach w TW wystawionych przed 1 lipca 2021r. wierzyciel przekazuje do organu egzekucyjnego na formularzu e-ZW czy można np. w wersji papierowej?
11) Kiedy – przy wypełnianiu e-ZW wierzyciel zaznacza część oznaczoną „zawiadomienie dotyczące tytułu/zarządzenia zabezpieczenia”?
12) Jakie zmiany w postępowaniu egzekucyjnym wprowadził ustawodawca odnośnie m.in. danych w tytule wykonawczym i od kiedy zaczną obowiązywać?
13) Czy na zobowiązanego mogą być nałożone sankcji za niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym?

Szczegółowy program szkolenia

1. Obowiązki wierzyciela jako podmiotu inicjującego postępowanie egzekucyjne .
1.1. Obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych (kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek, czy od wszystkich należności publicznoprawnych należą się odsetki?).
1.2. Wymagalność publicznoprawnego świadczenia pieniężnego jako moment podjęcia działań o charakterze przedegzekucyjnym przez wierzyciela (czy kierować do egzekucji administracyjnej można tylko należności wynikające z ostatecznych decyzji?, kiedy można wystawić tytuł wykonawczy na należność, która nie wynika z decyzji ostatecznej?)
2. Działania przedegzekucyjne podejmowane przez wierzycieli należności z podlegających egzekucji administracyjnej.
2.1. Aktualnie obowiązujące przepisy dot. postepowania wierzycieli należności pieniężnych.
2.2. Działania informacyjne wierzyciela wobec zobowiązanego (formy, terminy, dokumentowanie, cel dokumentowania działań informacyjnych).
2.3. Wystawianie upomnień na zaległości publicznoprawne (doręczenie upomnienia, terminy, kwoty – obligatoryjne elementy upomnienia, omówienie istoty i treści pouczeń, czy upomnienie musi być podpisane? Aktualne rozporządzenie dot. upomnień, kolejna zmiana w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia ).
2.4. Obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia (np. zapłata zaległości po wysłaniu upomnienia ale przed jego doręczeniem, czy do małżonka zobowiązanego należy wysyłać upomnienie? Czy małżonek zobowiązanego, który nie jest podatnikiem powinien otrzymać upomnienie i co z kosztami upomnienia?).
2.5. Czy i na podstawie jakich przepisów koszty upomnienia można umorzyć?
2.6. Przedawnienie kosztów upomnienia (czy koszty upomnienia mogą być egzekwowane po wygaśnięciu zobowiązania, którego te koszty dotyczyły? Praktyczne przykłady liczenia terminów przedawnienia aktualnych i ”starych” kosztów upomnienia.).Kolejne zmiany w przedawnieniu kosztów upomnienia.
2.7. Kiedy upomnienie na zaległości publicznoprawne nie musi być wysyłane?(przykłady należności na które nie ma obowiązku wysyłania upomnienia przed wystawieniem TW).
2.8. Czy upomnienie należy wystawić i doręczyć małżonkowi zobowiązanego odpowiedzialnego tylko majątkiem wspólnym, który nie jest ujęty w części A tytułu wykonawczego?
3. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej elektronicznego tytułu wykonawczego – sposoby elektronicznego przekazywania TW, aktualne wzory.
3.1.Omówienie aktualnych wzorów TW i prawidłowego ich wypełnienia -wybrane elementy, m.in. pouczenie dla małżonka zobowiązanego o prawie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, sposób przesłania do organu egzekucyjnego.
3.2. Kolejny Tytuł wykonawczy ( elementy, postać i cel kolejnego TW)
3.3. Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych (jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym?, jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo?).
3.4. Czy i kiedy wierzyciel powinien załączyć do przekazywanego tytułu wykonawczego informację dodatkową?
3.5. Podpis elektroniczny – kto może podpisywać TW podpisem elektronicznym? Upoważnienie do podpisywania TW – podstawa prawna – najnowsze orzeczenie sądu dot. upoważnienia do działania w imieniu wierzyciela)
3.6. Nowe narzędzie do podpisywania i wysyłki dokumentów elektronicznych (e-TW, e-ZW) – aplikacja AK- Signer.
3.7. Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia i podpisania e-TW – zakres weryfikacji tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny.
4. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji.
4.1. Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiana przepisów ( rozróżnienie pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wszczęciem egzekucji).
4.2. Badanie dopuszczalności przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny (przesłanki i konsekwencje dla wierzyciela nie przystąpienia do egzekucji, co wierzyciel może zrobić po otrzymaniu zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzekucji?).
4.3. Obowiązki wierzyciela w zakresie przekazywania zawiadomień i informacji do organu egzekucyjnego – nowy obowiązujący od 1 stycznia 2023r. formularz e-ZW.
4.4. W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego.
4.5. Jak wypełnić e-ZW w zakresie informacji dotyczącej zapłaty należności do wierzyciela, przedawnieniu lub zmianie wysokości należności np. na skutek złożenia korekty deklaracji?
4.6. W jaki sposób poinformować organ egzekucyjny o zastosowanej uldze w spłacie zobowiązania (umorzenie, częściowe umorzenie, raty)?
4.7. Czy wierzyciel musi informować organ egzekucyjny o nienaliczaniu odsetek w związku z przedawnieniem należności?
4.8. Kto podpisuje e-ZW – czy musi to być ta sama osoba, która podpisała wcześniej e-TW?
4.9. Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
4.10. Czy wyegzekwowaną przez organ egzekucyjny należność po uprzedniej wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela uznać można za nadpłatę?
4.11. W jaki sposób księgować wpłaty otrzymane z organu egzekucyjnego (np. inna kwota odsetek niż naliczona w systemie księgowym)?
4.12. Nowe sposoby płatności egzekwowanych należności (czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?).
5. Zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
5.1. Czy i w jaki sposób można ponownie wszcząć egzekucję administracyjną po uprzednim umorzeniu postępowania?
5.2. Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego).
5.3. Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela lub organ egzekucyjny do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku (forma wyjawienia majątku). Jak postąpić w przypadku gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku? Zmiany przepisów w zakresie sankcji za niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym.
5.4. Dalszy lub dotychczasowy tytuł wykonawczy jako podstawa ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
5.5. Zmiany dotyczące dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego.
5.6. Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej (dochodzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej egzekucji).
6. Indywidualne pytania i konsultacje.

 

Prowadzący

Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju , w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

01 grudzień 2023 09:00

Data do:

01 grudzień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

409 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Ewakuacja osób z niepełnosprawnością

Zobacz więcej

Geodezyjne podziały nieruchomości

Zobacz więcej

Procedury kontroli zarządczej , sposoby tworzenia procedur wewnętrznych, regulamin i jego elementy, planowanie i bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia