szkolenie online

Dotacje ze środków publicznych – udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania.

ID szkolenia: 2858

Region

Cała Polska

Tagi

#budżet, #dotacje, #dyscyplina finansowa, #online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #środki unijne, #szkolenie online, #webinar
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 13. października cena szkolenia to jedyne 429 zł/os!

Przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej instytucji cena szkolenia to jedyne 410 zł/os!

Program szkolenia

1. Prawne podstawy udzielania i rozliczania dotacji:
• definicja i rodzaje dotacji określone w ustawie o finansach publicznych,
• charakter prawny dotacji udzielonej z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z państwowego funduszu celowego,
• dotacje udzielane na podstawie poszczególnych ustaw – przegląd rozwiązań i zmian dotyczących m.in. dotacji dla organizacji pozarządowych, uczelni publicznych itd.
• dotacja jako zaliczka a dopuszczalność refundacji,
• rozporządzenia wykonawcze dotyczące m.in. dotacji podmiotowych, przedmiotowych, finansowania inwestycji,
• specyfika wieloletnich programów rządowych,
• dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych,
• dotacje celowe na zadania zlecone.
2. Zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji:
• podmioty uprawnione i ich reprezentacja zgodna z prawem i właściwym rejestrem a dotacje pobrane nienależnie,
• wyłączenia z możliwości otrzymania dotacji – prawne podstawy a praktyka,
• zakres czasowy i merytoryczny dofinansowywanych działań (przeznaczenie dotacji),
• terminy i formy wykorzystania dotacji,
• planowane produkty i rezultaty dotowanych działań,
• wkład własny dotacjobiorców (finansowy, osobowy i rzeczowy) oraz pozostałe źródła finansowania,
• limity dofinansowania a dotacja pobrana w nadmiernej wysokości,
• kwota dotacji a harmonogram realizacji zadania,
• kryteria oceny wniosków.
3. Rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym:
• termin i forma złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego,
• zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji sprawozdań z realizacji zadania publicznego,
• obowiązki dysponentów środków w stosunku do udzielonych dotacji,
• obowiązek zatwierdzenia przez dysponenta środków publicznych przedstawionego rozliczenia w zakresie rzeczowym i finansowym – termin i forma,
• kontrola realizacji zadania publicznego zgodnie z zasadami kontroli w administracji rządowej.
4. Dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi:
• rozróżnienie dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
• termin i forma ustalenia kwot dotacji podlegających zwrotowi oraz zasady naliczania odsetek, w tym najnowsze orzecznictwo dotyczące „dnia stwierdzenia okoliczności” obowiązku zwrotu dotacji,
• możliwość i zasady stosowania ulg w spłacie dotacji podlegających zwrotowi,
• dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Ordynacji podatkowej,
• przymusowa egzekucja kwot dotacji podlegających zwrotowi.
5. Najczęstsze błędy przy udzielaniu, przekazywaniu i rozliczaniu dotacji – analiza orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wystąpień pokontrolnych NIK i RIO:
• przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji,
• niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji,
• nieustalenie kwoty dotacji do zwrotu w prawidłowej wysokości,
• nieustalenie kwoty odsetek w prawidłowej wysokości,
• wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację,
• nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji,
• niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości,
• naruszenia dotyczące dotacji celowych na współfinansowanie krajowe projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Prowadzący

Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Przebył liczne kursy doszkalające, w tym kursy przeznaczone dla trenerów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach oraz urzędach. Szkoli pracowników jednostek samorządowych, właścicieli przedsiębiorstw, kadrę zarządzającą i menadżerską.

Specjalizuje się w szkoleniach związanych z księgowością i rozliczaniem projektów unijnych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

09 listopad 2023 09:00

Data do:

09 listopad 2023 00:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

450 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE

Zobacz więcej

Warsztaty praktyczne: układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.

Zobacz więcej

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia