Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Dostępność w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert, zleceniu zadania publicznego organizacjom pozarządowym i zamówieniach publicznych

18 lipca_09:00 - 13:00

299zł(+VAT)

Termin: 18. lipca Miejsce: ON-LINE Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

• Zdobycie wiedzy w jaki sposób prawidłowo przygotowywać konkursy ofert, zlecenia zadania publicznego oraz zamówienia publiczne aby dokumenty te zawierały treści dostępnościowe;
• Zdobycie wiedzy w jaki sposób unikać pułapek dostępności.

• Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;
• Działy zamówień publicznych.

I. Czym jest dostępność?
1. Czym jest dostępność ? – definicja
2. Dostępność jako obowiązek i szansa dla podmiotów publicznych
3. Proces planowania zapewnienia dostępności

II. Podstawa prawna dostępności
1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
a) Jakie podmioty są objęte ustawą o dostępności cyfrowej?
b) Art. 3 ust. 1 – jakie podmioty nie są objęte zapisami o dostępności?
c) Art. 3 ust. 2 – do jakich elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych nie stosujemy ustawy o dostępności cyfrowej?
d) Zastosowanie Art. 3 ust. 2 w praktyce – multimedia, oświadczenia majątkowe, multimedia nadawane na żywo – zasady stosowania
e) Czego ustawa wymaga od podmiotu publicznego – Art. 5 ust. 1. Obowiązek spełnienia wymogów w zakresie załącznika do ustawy
f) Ustawa o dostępności cyfrowej a social media – na jakich zasadach i w jakich przypadkach muszą być dostępne?
g) Zapewnienie alternatywnego dostępu – na czym polega?
h) Problematyka art. 8 ust. 1 – kiedy i na jakich zasadach można go stosować?
i) Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 Ustawy – na jakich zasadach, co żądanie ma zawierać, terminy rozpatrzenia, odmowa i odwołanie, tryb skargowy
j) Kary nakładane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – za co, w jakim trybie i w jakiej wysokości
k) Uporczywe niezapewnianie dostępności – czym jest?
l) Wymogi dla stron internetowych, stron podmiotowych BIP, treści internetowych i aplikacji mobilnych na podstawie wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.1 (…) – załącznika do Ustawy.
2. Ustawa z dn. 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście dostępności cyfrowej
a) Stosowanie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w szczególności art. 6 i 7 ww. ustawy w kontekście zlecania zadań publicznych w trybach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności w trybie otwartych konkursów ofert ale również w trybie określonych w art. 19a.
b) Wniosek o zapewnienie dostępności i skarga na jej brak.

III. Działania przygotowawcze w zakresie dostępności
1. Wymagania względem podwykonawców – ogłaszanie konkursów:
a) Warunki dot. zapewnienia dostępności w ogłoszeniach o otwartym konkursie ofert – czy i jak szczegółowo powinny być opisane przez podmiot publiczny zlecający zadanie,
b) Opis zapewnienia dostępności w ofercie,
c) Dostęp alternatywny a zlecanie zadania publicznego organizacjom pozarządowym – czy organizacja pozarządowa realizując zadanie publiczne może stosować dostęp alternatywny,
d) Zlecania zadania publicznego realizowanego w miejscu należącym do podmiotu publicznego – kto odpowiada za zapewnienie dostępności architektonicznej,
e) W jakich sytuacjach można uznać, że dostępność nie musi być spełniona w ramach danego zadania publicznego – przykłady zadań, w których nie ma konieczności zapewnienia dostępności,
f) Zlecenia realizacji zadania przez podmiot publiczny organizacji a odpowiedzialność za zapewnienie dostępności – kto odpowiada za zapewnienie dostępności, do kogo może być kierowany wniosek o jej zapewnienie, do kogo i w jakich sytuacjach kierowana jest skarga (i kto ponosi ewentualną karę),
g) Jak na etapie realizacji zadania podmiot publiczny może kontrolować zapewnienie dostępności i w jakim stopniu (biorąc pod uwagę kompetencje),
h) Czy w ramach każdego zadania publicznego trzeba zapewnić każdą z 3 dostępności (architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną) tylko w stopniu adekwatnym do rodzaju zadania zakresie czy można uznać, że zadanie jest dostępne jak tylko 1 warunek jest spełniony,
i) Sposoby kontroli dostępności realizowanych projektach np. wydarzenia sportowe (w trakcie/ po/ w oparciu o dokumentację np. fotograficzną),
j) Kiedy podmiot publiczny może wykorzystać dostęp alternatywny – przykłady sytuacji.
2. Zamówienia publiczne:
a) Jakie zapisy stosować w dokumentacji przetargowej (opz, umowa);
b) Jakie pytania powinny się znaleźć w rejestracji na wydarzenia typu konferencja, forum;
c) Jakie udogodnienia powinny spełniać obiekty, w których organizuje się tego typu wydarzenia?

Czynny Koordynator ds. dostępności i audytor dostępności cyfrowej i architektonicznej, doradca merytoryczny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Założyciel i właściciel AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne Adam Parysz. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej., Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 04.lipca cena za szkolenie to 269 zł / osobę!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

-Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;

-W oparciu o  platformę szkoleniową;

-Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;

-Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.