Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH I JEGO DOKUMENTOWANIE W 2022 ROKU

29 sierpnia_09:00 - 13:00

299zł(+VAT)

Termin: 29.sierpnia 2022r. Cena: 299zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1. Podstawy prawne zatrudnienia w jednostkach samorządowych:
a) ustawa o pracownikach samorządowych
b) Kodeks pracy
c) relacje przepisów kodeksowych do przepisów szczególnych

2. Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji pracowniczej i ich znaczenie dla czasu pracy

3. Pojęcie czasu pracy.
a) zasada dyspozycyjności pracownika
b) znaczenie miejsca pracy
c) czas pracy a praca zdalna

4. Normy i wymiar czasu pracy.
a) normy ustawowe
b) norma a wymiar czasu pracy
c) zasadniczy sposób ustalania wymiaru czasu pracy – znaczenie art. 130 KP
d) „sobota świąteczna” i jej konsekwencje dla wymiaru czasu pracy
e) okresy rozliczeniowe
– dopuszczalność przedłużania wg. Kodeksu pracy i zastosowanie w jednostkach samorządowych,
– procedura możliwego wydłużenia okresu rozliczeniowego (nowe przepisy)

5. Odpoczynek dobowy i tygodniowy. Ograniczenia kontaktów z pracownikiem zdalnym on-line

6. Zmiana w przepisach: system „ruchomej” doby pracowniczej z art. 140[1] KP i jego zastosowanie

7. Praca w systemie zmianowym i jej dopuszczalność

8. Systemy czasu pracy.ier
a) system podstawowy
b) równoważny czas pracy
c) przerywany czas pracy
d) system zadaniowy
e) pozostałe systemy czasu pracy
f) elektroniczne formy wniosków pracowniczych o ustalenie określonego systemu czasu pracy dla pracownika

9. Rozkłady czasu pracy.
a) okres maksymalny
b) podstawowe zasady tworzenia rozkładów czasu pracy
c) krótsze okresy rozliczeniowe a obowiązek tworzenia harmonogramów
d) indywidualne rozkłady czasu pracy
e) elektroniczne formy ustalania rozkładów czasu pracy

10. Praca w niedzielę i święta.
a) warunki dopuszczalności pracy
b) dodatki za pracę w niedzielę i święta, stanowiska PIP i orzeczenia SN

11. Praca w porze nocnej
a) ustalanie pory nocnej
b) dodatki za pracę nocną

12. Godziny nadliczbowe
a) Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych
– polecenie pracodawcy i jego konsekwencje
– praca „z inicjatywy pracownika”
– warunki dopuszczalności pracy w nadgodzinach
– zakaz planowania pracy w nadgodzinach – nadal obowiązujący
b) Limity godzin pracy, w tym godzin nadliczbowych
c) Zasady rozliczenia:
– ewidencja czasu pracy,
– konsekwencje wydłużenia okresów rozliczeniowych
– wynagrodzenie czy czas wolny
d) Sposoby rozliczania pracy w nadgodzinach – czas wolny i wynagrodzenie
e) „Zwrot” godzin wolnych
– zwrot wyłącznie na wniosek
– czas wolny a wynagrodzenie pracownicze
f) Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
– wynagrodzenie za pracę wykonaną
– brak prawa do dodatku za nadgodziny – opinie doktryny, wykładnia urzędowa KPRM i GIP
– znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21.01.2014 r., sygn. P 26/12

13. Szczególne przypadku rozliczania i ustalania czasu pracy
a) Pracownicy zarządzający zakładem pracy i kierownicy „średniego szczebla”
– kiedy pracownik jest zaliczany do grupy pracowników zarządzających i kierowników
– organizacja pracy i różnice w uprawnieniach
– prawo do należności za nadgodziny jako wyjątek
b) Podróż służbowa
– podróż a czas pracy
– kwestia naruszenia godzin odpoczynku i sposoby rekompensaty
– zwolnienie od pracy na podstawie rozporządzenia o uspr. nieobecności w pracy i jego zastosowanie
c) Dyżury pracownicze
d)

14. Zwolnienia od pracy,a a czas pracy
a) Odpracowywanie „zwolnień prywatnych”
b) Zwolnienia obowiązkowe

15. Dokumentacja czasu pracy po zmianach przepisów ws. dokumentacji pracowniczej
a) elementy dokumentacji czasu pracy: ewidencja godzin, wnioski dotyczące czasu pracy, zgody pracownika na określone zatrudnienie i in.
b) ewidencja czasu pracy a listy obecności – różnice, zastosowanie
c) formy prowadzenia dokumentacji czasu pracy – papierowa, elektroniczna, łączność z pozostałymi elementami dokumentacji pracowniczej, okres przechowywania

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, autor i współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Regularnie publikuje w „Dzienniku – Gazecie Prawnej”. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się zwłaszcza w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, instytucjach kultury, służbie zdrowia, wymiarze sprawiedliwości.

Szkolenia prowadzi od 2006 roku. Współautor Komentarza do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Autor i współautor licznych artykułów, porad i opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz kilkunastu publikacji książkowych m.in.:

„Umowy o pracę. Umowy na czas określony i nieokreślony”,

„Zatrudnienie w samorządzie – powołanie, wybór, umowa o pracę”.

„Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania”

„Kadry i płace w instytucjach kultury (2 wydania)”,

„Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018”,

„Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego”

„Przeprowadzanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej”,

„»13« – dodatkowe wynagrodzenie roczne”

„Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych”

„Niewypłacalność pracodawcy. Praktyczne zagadnienia”

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Przy zgłoszeniu do 15. sierpnia 2022r. cena szkolenia to jedyne 279 zł/os!!


SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

-Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
-W oparciu o  platformę szkoleniową
-Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.