szkolenie online

Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publicznych realizowany począwszy od 1 stycznia 2024 roku

ID szkolenia: 2788

Kategorie

Kadry i płace

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#centralnyrejestrumów, centralny rejestr umow, cru
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 18. sierpnia cena szkolenia to jedyne 375 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Istota szkolenia:
Od 1 stycznia 2024 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje zawarte w ustawie o finansach publicznych. Są one konsekwencją uchwalenia ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta w art. 6 wprowadza zmiany do ustawy o finansach publicznych, bowiem pojawia się nowe, teleinformatyczne narzędzie prowadzone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a mianowicie Centralny Rejestr Umów. Zaniedbania obowiązków polegające na nie wykonywaniu lub nie dopuszczaniu do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów są sankcjonowane odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Obowiązki w tym zakresie dotyczyć będą i małej wiejskiej biblioteki, jak i dużej agencji rządowej.

Cel szkolenia i korzyści ze szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności:
1. Znają zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Umów (CRU);
2. Wiedzą jakie umowy podlegają ujawnieniu w CRU;
3. Wiedzą, kiedy obowiązki ujawnienia umowy należy dokonać;
4. Wiedzą jak powiązać zmianę ustawy o finansach publicznych z ustawą o dostępie do informacji publicznej;
5. Wiedzą jak ochronić dane osobowe osób fizycznych zawarte w umowie;
6. Potrafią zidentyfikować ryzyko związane z nieujawnieniem umowy, lub niewprowadzenia danych do CRU;
7. Znają zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
8. Wiedzą, kiedy i jaka jednostka sektora finansów publicznych będzie zobowiązania do ujawniania umów.

Podczas szkolenia omówione zostają wszystkie aspekty związane z wprowadzenie i funkcjonowanie Rejestru Umów.
Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak określić przedmiot umowy??
2. Czy nie jest Rejestr Umów??
3. Ile wynosi wartość umowy podlegającej ujawnieniu w Rejestrze.
4. Czy każda umowa powinna być numerowana??
5. Czy i kiedy wykazujemy umowy o pracę oraz umowy zlecenie i o dzieło z pracownikami własnej jednostki??
6. Czy do CRU będą wprowadzane aneksy do umów zawartych przed 1 stycznia 2021 roku??
7. Co z tzw. „fakturami bezumownymi”??
8. Jak określić wygaśnięcie umowy??
9. Informacje niejawne i inne prawnie chronione, czyli jakie i kiedy mają zastosowanie???
10. Czy klasyfikacja budżetowa ma zastosowanie???
11. Czy umowy techniczne podlegają ujawnieniu??
12. Czy umowy tzw. parasolowe podlegają ujawnieniu w CRU ??
13. Jak zmodyfikować wewnętrzne regulacje dotyczące kontroli zarządczej??
14. Jak przygotować procedury informacji podlegających publikacji??

Adresaci

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, skarbnicy / główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, osoby odpowiedzialne za realizację obowiązku projektowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej, pracownicy, którym powierzono zadania w zakresie kontroli zarządczej; pracownicy odpowiedzialni merytorycznie za zawieranie umów, inne osoby zainteresowane problematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne prowadzenia Centralnego Rejestru Umów (CRU).
2. Organ właściwy do prowadzenia CRU.
3. Zakres umów podlegających ujawnieniu w CRU.
4. Wyłączenia z obowiązku ujawnienia umów w CRU:
a) umowy o małej wartości;
b) umowy dot. zamówień i konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PZP.
5. Kogo dotyczą obowiązki w zakresie ujawnienia umów – art. 9 ustawy o finansach publicznych.
6. Zakres danych ujawnianych w CRU.
7. Umowy cywilne i umowy administracyjne (publiczne).
8. Umowy: pisemne, dokumentowane, elektroniczne, zawierane w formie szczególnej, umowy ustne i umowy per facta concludentia.
9. Porozumienia, w tym porozumienia zawierane pomiędzy JSFP.
10. Umowy w placówkach oświatowych – dot. niepodatkowych należności budżetowych.
11. Umowy techniczne (umowa o inkaso podatków i opłat, umowa o powołaniu biegłego, umowa o przeniesieniu prawa własności jako formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego).
12. Pozorny brak umowy; co wtedy ???
13. Czy faktury i rachunki podlegają ujawnieniu w Rejestrze Umów.
14. Czy umowa może być fakturą??
15. Pułapki zastawione na JSFP przez ustawodawcę.
16. Powiazanie obowiązków w zakresie CRU ze standardami kontroli zarządczej.
17. Czy model rozproszonej publikacji to dobre rozwiązanie.
18. Q i A z prowadzącym.

Prowadzący

Prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Trener przeprowadził ok. 85 szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, w których uczestniczyło pond 1600 osób zatrudnionych w administracji publicznej.

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

28 wrzesień 2023 09:00

Data do:

28 wrzesień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

415 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Aplikacja mLegitymacja – zastosowanie i zasady działania

Zobacz więcej

Szkolenie z zakresu tematyki prawa do lokali w spółdzielni mieszkaniowej i zasady przystępowania do spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa członków spółdzielni mieszkaniowej

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia