szkolenie online

Zatrudnianie personelu w projektach UE

ID szkolenia: 349

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#online, #personel, #resedukacja, #szkolenieonline, #UE, #zatrudnianie, pracownik, projekty, przepisy
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 17. października 2022 cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

Cel i korzyści:

Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów oraz IZ/IP z zasadami zatrudniania personelu w projektach UE w okresie 2014-2020 po zamianach jakie wprowadziła nowelizacja ustawy wdrożeniowej i najnowsze Wytyczne w zakresie kwalifikowalności z sierpnia 2017 roku.

Kształcenie będzie miało formę: kursu

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie kursu:

 Znajomość podstaw prawnych zatrudniania personelu
 Znajomość zmian jakie wprowadziła nowelizacja ustawy wdrożeniowej
 Znajomość zmian wprowadzonych Wytycznymi z sierpnia 2017 roku
 Znajomość warunków stosowania umów cywilnych
 Umiejętność ustalania wysokości wynagrodzenia
 Umiejętność przyznawania nagród i premii
 Umiejętność prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem personelu

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy UE lub aplikujących o pozyskanie takich środków oraz pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących.

Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych

Program szkolenia

1. Podstawy prawne zatrudniania personelu w latach 2014-2020
– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013
– Kodeks pracy
– Wytyczne
– Umowa o dofinansowanie

2. Najważniejsze regulacje dotyczące personelu
– Definicja personelu w Wytycznych
– Personel a wykonawca
– Zmiany dotyczące stosowania umów cywilnych
– Zawieszenie części przepisów w 2022 roku

3. Zatrudnianie personelu
– Ogólne warunki zaangażowania personelu
– Osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego
– Stosunek pracy
– Składniki wynagrodzenia
– Niekwalifikowalne elementy wynagrodzenia
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne
– Oddelegowanie
– Nagrody i premie
– Dodatki do wynagrodzeń
– Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy
– Osoby prowadzące działalność gospodarczą będące beneficjentem
– Wolontariusze
– Limit zaangażowania miesięcznego
– Personel zatrudniony w kosztach rozliczanych ryczałtowo
– Personel w projektach partnerskich

4. Personel projektu w perspektywie 2021-2027
– Definicja personelu projektu na lata 2021-2027
– Zatrudnienie lub oddelegowanie
– Specyfika zatrudnienia w projektach EFS+
– Nagrody i premie
– Dodatki
– Miesięczny limit zaangażowania zawodowego personelu
– Dane dotyczące personelu wprowadzanie do CST2021

Prowadzący

Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans.
Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Przygotowywał jako ekspert opinie do wniosków o dofinansowanie w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Oceniał wnioski na innowacje społeczne. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS. Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

04 listopad 2022 08:30

Data do:

04 listopad 2022 12:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

325 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie

Zobacz więcej

ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności karnej, skarbowej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury.

Zobacz więcej

DIETETYKA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO Z ELEMENTAMI SYSTEMU HACCP

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia