Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego w praktyce podmiotów zarządzających nieruchomościami

10 czerwca_10:00 - 14:00

319zł(+VAT)

Termin: 10.czerwca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 319 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
CelAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Wskazanie przepisów prawa związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektów budowlanych w trakcie ich użytkowania, zasad prowadzenia dokumentacji obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzenie i dokonywanie prawidłowych wpisów w KOB oraz dokumentowanie czynności związanych z obiektem budowlanym, doktryna, przykłady i orzecznictwo sądowe w tematyce szkolenia wraz z uprawnieniami organów nadzoru budowlanego.

Zarządcy nieruchomości, podmioty sprawujące nadzór nad eksploatacją obiektów budowlanych, nadzór nad zasobem nieruchomości i obiektów budowlanych w zasobie gminnym i innych zasobach oraz osoby odpowiedzialne za utrzymanie obiektów budowlanych w firmach.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jako podstawowy akt prawny związany z utrzymaniem nieruchomości i obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i użytkowym.

2.Książka obiektu budowlanego, jako dokument służący do wpisów związanych z stanem technicznym i użytkowym obiektów budowlanych , podstawa prawna jej prowadzenia -Rozporządzenie Ministra Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

3.Forma i treść książki obiektu budowlanego zgodnie z w/w rozporządzeniem oraz ogólne zasady jej prowadzenia.

4. Podmioty prawa zobowiązane i posiadające uprawnienia do prowadzenia i dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego .

5. Zakres, forma i rodzaje okresowych przeglądów obiektów budowlanych wymaganych przez przepisy prawa budowlanego i aktów szczegółowych do ustawy oraz wynikające z innych ustaw.

6.Najczęściej popełniane błędy przy prowadzeniu książki obiektu budowlanego – skutki prawne i faktyczne dla podmiotów właścicielskich.

7.Zalecenia związane z protokołami przeglądów okresowych wykonanych z obiektach budowlanych – terminy ich wykonania i zaniechanie wykonania – skutki prawne i faktyczne – kontrola inspektora nadzoru budowlanego – kary.

8.Zasady dokonywania wpisów do KOB związanych z przeprowadzonymi na obiekcie pracami remontowymi i budowlanymi, przebudowa obiektu budowlanego.

9.Zakładanie nowych tomów KOB – zasady i forma oraz obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego przez okres jego istnienia – sankcje prawne.

10. Organy administracji budowlanej i ich uprawnienia związane z kontrolami dotyczącymi utrzymania stanu technicznego i użytkowego obiektów budowlanych – orzecznictwo organów i sądów w sprawach związanych z prowadzeniem KOB i utrzymaniem obiektu budowlanego – przykłady.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik i trener dla osób wykonujących zawody związane ze stosowaniem prawa materialnego i procedury związanej z nieruchomościami, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w dziedzinie prawa związanego z obrotem nieruchomościami, w szczególności umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi prawnej i reprezentacji firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Przy zgłoszeniu do 27.maja 2022 cena za osobę to jedyne 289 zł.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.