Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli

24 lutego_09:00 - 12:30

429zł(+VAT)

Termin: 24. lutego Miejsce: on-line Cena: 429 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail:kwardzinska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

– Zmiany w sposobie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
– jak pozyskać dane do ewidencji, czy mieszkańcy maja obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków
– jakie dane mają czy mogą być w ewidencji
– kontrola wykonania obowiązków przez właściciela nieruchomości prowadzona przez organ wykonawczy gminy
– kary finansowe dla pracowników gmin za brak kontroli
– jak mają wyglądać czynności kontrolne
– upoważnienia, legitymacja służbowa, protokół z kontroli
– kto może kontrolować obowiązku wykonywane przez mieszkańców
– współpraca z innymi organami i przedsiębiorcami
– obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków
– zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
– czy właściciel nieruchomości musi robić badania przydomowej oczyszczalni ścieków
– co zrobić, gdy na nieruchomości jest tylko sławojka i brak instalacji wodociągowej
– jak przeprowadzić postępowanie przyłączeniowe nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
– egzekucja administracyjna obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy/ przydomowa oczyszczalnię ścieków
– obowiązek zawarcia umowy na usuwanie nieczystości ciekłych
– dowdy opłaty za usuwanie nieczystości ciekłych
– postępowanie organu w przypadku ujawnienia, że właściciel nieruchomości nie posiada umowy ani dowodów uiszczania opłat za usuwanie nieczystości ciekłych
– sankcje karne dla właścicieli nieruchomości za brak wykonania obowiązków ustawowych
Oraz inne zagadnienia związane z obowiązkami gminy oraz właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości ciekłych

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;  przeprowadził najwięcej w Polsce – kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Uczestnicy otrzymają wzory dokumentów stosowanych w wykonywaniu zadań związanych z nieczystościami płynnymi

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ KONTAKT MAILOWY DO OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE – JEST MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI (BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ CZASOWYCH I ILOŚCIOWYCH) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 10. lutego cena to jedyne 409 zł/os!!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.