Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Wywłaszczenie dla potrzeb urządzeń przesyłowych

2 września_09:00 - 13:00

349zł(+VAT)

Termin: 14. stycznia Miejsce: online Cena: 349zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Gryygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie kierowane jest do pracowników starostw powiatowych i urzędów wojewódzkich.

1. Zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych (art. 124 ust. 1 u.g.n.)
1.1 Uwagi ogólne
1.2 Zakres stosowania przepisu art. 124 ust. 1 u.g.n.
1.3 Realizacja inwestycji celu publicznego
1.4 Wymóg przeprowadzenia rokowań
1.5 Wniosek o wydanie decyzji z art. 124 ust. 1 u.g.n. – wymogi
1.6 Zagadnienia proceduralne
1.7 Uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego i ich egzekucja

2. Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
2.1 Przesłanki wydania decyzji z art. 124 ust. 1a u.g.n.
2.2 Wykonalność decyzji z art. 124 ust. 1a u.g.n.

3. Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości dla potrzeb wykonania czynności względem istniejących urządzeń (art. 124b ust. 1 u.g.n.)
3.1 Uwagi ogólne
3.2 Formułowanie wniosku o wydanie decyzji z art. 124b ust. 1 u.g.n.
3.3 Termin zajęcia nieruchomości
3.4 Zagadnienia proceduralne

4. Czasowe zajęcie nieruchomości (art. 126 u.g.n.)
4.1 Przesłanki czasowego zajęcia nieruchomości
4.2 Relacja art. 124b u.g.n. i art. 126 u.g.n.
4.3 Decyzja potwierdzająca zajęcie nieruchomości (art. 126 ust. 5 u.g.n.)
4.4 Sankcje za naruszenie przepisów o czasowym zajęciu nieruchomości

5. Wydanie decyzji względem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

6. Egzekucja decyzji i uprawnień dotyczących urządzeń przesyłowych

7. Podsumowanie

Radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, mediator, ekspert wydawnictwa C.H. Beck. Doradza w zakresie dotyczącym urządzeń przesyłowych, prawa nieruchomości, planowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i dla urzędników administracji samorządowej. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi blogi o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: www.warunki-zabudowy.com.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 12 sierpnia cena za osobę to 319 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.