szkolenie online

WEKSEL  IN  BLANCO – INSTRUMENT  ZABEZPIECZANIA  ROSZCZEŃ

ID szkolenia: 2603

Kategorie

Kadry i płace

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, edukacja, in blanco, inblanco, roszczenie, sąd, weksel, wierzytelności, zabezpieczenie
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 20. marca cena szkolenia to jedyne 419 zł/os!

Program szkolenia

1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WEKSLA:
– pojęcie weksla,
– rodzaje weksli,
-obligatoryjne elementy treści weksla własnego i trasowanego.

2.ZDOLNOŚĆ WEKSLOWA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI WEKSLOWYCH JAKO PRZESŁANKI SKUTECZNEGO POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO.

3.POJĘCIE WEKSLA IN BLANCO:
– istota weksla in blanco,
– zastosowanie weksla in blanco

4.PRAWIDŁOWE WYSTAWIENIE WEKSLA IN BLANCO:
– obligatoryjne elementy weksla in blanco w momencie jego wystawiania,
– prawidłowe wystawienie weksla in blanco (zasady reprezentacji) w odniesieniu do:
a)osób fizycznych,
b)spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego,
c)wspólników spółek cywilnych,
d)jednostek administracji publicznej i samorządowej,
– wystawienie weksla przez pełnomocnika i prokurenta (warunki skuteczności wystawienia weksla ),
– wystawienie weksla in blanco przez kontrahenta pozostającego w związku małżeńskim (zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego; korzyści wynikające dla wierzyciela),
– zasada samodzielności podpisów dłużników wekslowych,
– materialna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważnościzobowiązania wekslowego,
-formalna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważności weksla.

5.POROZUMIENIE WEKSLOWE JAKO WARUNEK SKUTECZNEGO ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO:
– porozumienie wekslowe , a deklaracja wekslowa,
– forma porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
– treść porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej)
– skutki braku porozumienia wekslowego ( deklaracji wekslowej )

6.UZUPEŁNIENIE WEKSLA IN BLANCO O ELEMENTY WARUNKUJĄCE SKUTECZNE DOCHODZENIE ROSZCZENIA WEKSLOWEGO:
– uwarunkowania czasowe (właściwy moment wypełnienia weksla),
– warunki prawidłowego uzupełnienia weksla in blanco,
– elementy obligatoryjne warunkujące powstanie weksla zupełnego stanowiącego podstawę dochodzenia roszczenia:
a)określenie remitenta,
b)miejsce wystawienia weksla,
c)data wystawienia weksla,
d)termin płatności weksla,
e)przyrzeczenie zapłaty weksla,
f)miejsce płatności weksla,
g)suma wekslowa,

7.Omówienie błędów występujących przy wypełnianiu weksla n blanco; skutki wadliwego wypełnienia weksla in blanco.

8.PORĘCZENIE WEKSLOWE:
– forma poręczenia wekslowego,
– zakres odpowiedzialności poręczyciela za zobowiązanie wekslowe,
-porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) poręczyciela.

9.ZAPŁATA WEKSLA IN BLANCO:
-zawiadomienie dłużnika wekslowego (dłużników wekslowych) o uzupełnieniu weksla (forma zawiadomienia),
-przedstawienie weksla do zapłaty:
a)miejsce przedstawienia weksla do zapłaty,
b)termin przedstawienia weksla do zapłaty,
-zapłata weksla:
a)skutki zapłaty i obowiązki wierzyciela wekslowego z tego wynikające (zwrot weksla dłużnikowi),
b)zapłata całości, zapłata częściowa.

10.WYGAŚNIĘCIE ROSZCZENIA Z WEKSLA:
-przedawnienie roszczenia wekslowego,
-wpływ przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego na skuteczne dochodzenia roszczenia z weksla

11.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNISZCZENIA LUB UTRATY WEKSLA (POSTĘPOWANIE AMORTYZACYJNE):
-procedura zmierzająca do umorzenia weksla,
-skutki umorzenia weksla in blanco,
-skutki umorzenia weksla zupełnego.

12. PRZENOSZENIE PRAW Z WEKSLA IN BLANCO:
-sposoby przeniesienia praw z weksla in blanco,
-skutki przeniesienia praw z weksla in blanco i weksla zupełnego.

13. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ WEKSLOWYCH NA DRODZE SĄDOWEJ:
-właściwość sądu przy dochodzeniu roszczenia z weksla,
-tryb postępowania sądowego prowadzonego w oparciu o weksel,
-wymogi formalne pozwu, koszty postępowania,
-korzyści płynące dla wierzyciela z tytułu zabezpieczenia roszczenia ze stosunku podstawowego wekslem (nakaz zapłaty wydany w oparciu o weksel jako tytuł zabezpieczający i tytuł wykonawczy),

 

 

Prowadzący

Sędzia sądu okręgowego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego w tym sprawy obejmujące roszczenia związane z tematyką szkolenia. Posiada wiedzę praktyczną dotyczącą zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz doświadczenie dydaktyczne wynikające z prowadzenia zajęć na wyższych uczelniach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego . Prowadzone przez niego szkolenia skierowane są zarówno do przedsiębiorców z sektora prywatnego , jak i pracowników administracji państwowej i samorządowej

W  OBROCIE  GOSPODARCZYM

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

26 kwiecień 2023 09:00

Data do:

26 kwiecień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

469 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności karnej, skarbowej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury.

Zobacz więcej

Procedura administracyjna z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach po wprowadzeniu ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Zobacz więcej

Ewakuacja osób z niepełnosprawnością

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia