szkolenie online

WEKSEL  IN  BLANCO – INSTRUMENT  ZABEZPIECZANIA  ROSZCZEŃ

ID szkolenia: 2603

Kategorie

Kadry i płace

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, edukacja, in blanco, inblanco, roszczenie, sąd, weksel, wierzytelności, zabezpieczenie
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 20. marca cena szkolenia to jedyne 419 zł/os!

Program szkolenia

1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WEKSLA:
– pojęcie weksla,
– rodzaje weksli,
-obligatoryjne elementy treści weksla własnego i trasowanego.

2.ZDOLNOŚĆ WEKSLOWA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI WEKSLOWYCH JAKO PRZESŁANKI SKUTECZNEGO POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO.

3.POJĘCIE WEKSLA IN BLANCO:
– istota weksla in blanco,
– zastosowanie weksla in blanco

4.PRAWIDŁOWE WYSTAWIENIE WEKSLA IN BLANCO:
– obligatoryjne elementy weksla in blanco w momencie jego wystawiania,
– prawidłowe wystawienie weksla in blanco (zasady reprezentacji) w odniesieniu do:
a)osób fizycznych,
b)spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego,
c)wspólników spółek cywilnych,
d)jednostek administracji publicznej i samorządowej,
– wystawienie weksla przez pełnomocnika i prokurenta (warunki skuteczności wystawienia weksla ),
– wystawienie weksla in blanco przez kontrahenta pozostającego w związku małżeńskim (zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego; korzyści wynikające dla wierzyciela),
– zasada samodzielności podpisów dłużników wekslowych,
– materialna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważnościzobowiązania wekslowego,
-formalna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważności weksla.

5.POROZUMIENIE WEKSLOWE JAKO WARUNEK SKUTECZNEGO ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO:
– porozumienie wekslowe , a deklaracja wekslowa,
– forma porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
– treść porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej)
– skutki braku porozumienia wekslowego ( deklaracji wekslowej )

6.UZUPEŁNIENIE WEKSLA IN BLANCO O ELEMENTY WARUNKUJĄCE SKUTECZNE DOCHODZENIE ROSZCZENIA WEKSLOWEGO:
– uwarunkowania czasowe (właściwy moment wypełnienia weksla),
– warunki prawidłowego uzupełnienia weksla in blanco,
– elementy obligatoryjne warunkujące powstanie weksla zupełnego stanowiącego podstawę dochodzenia roszczenia:
a)określenie remitenta,
b)miejsce wystawienia weksla,
c)data wystawienia weksla,
d)termin płatności weksla,
e)przyrzeczenie zapłaty weksla,
f)miejsce płatności weksla,
g)suma wekslowa,

7.Omówienie błędów występujących przy wypełnianiu weksla n blanco; skutki wadliwego wypełnienia weksla in blanco.

8.PORĘCZENIE WEKSLOWE:
– forma poręczenia wekslowego,
– zakres odpowiedzialności poręczyciela za zobowiązanie wekslowe,
-porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) poręczyciela.

9.ZAPŁATA WEKSLA IN BLANCO:
-zawiadomienie dłużnika wekslowego (dłużników wekslowych) o uzupełnieniu weksla (forma zawiadomienia),
-przedstawienie weksla do zapłaty:
a)miejsce przedstawienia weksla do zapłaty,
b)termin przedstawienia weksla do zapłaty,
-zapłata weksla:
a)skutki zapłaty i obowiązki wierzyciela wekslowego z tego wynikające (zwrot weksla dłużnikowi),
b)zapłata całości, zapłata częściowa.

10.WYGAŚNIĘCIE ROSZCZENIA Z WEKSLA:
-przedawnienie roszczenia wekslowego,
-wpływ przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego na skuteczne dochodzenia roszczenia z weksla

11.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNISZCZENIA LUB UTRATY WEKSLA (POSTĘPOWANIE AMORTYZACYJNE):
-procedura zmierzająca do umorzenia weksla,
-skutki umorzenia weksla in blanco,
-skutki umorzenia weksla zupełnego.

12. PRZENOSZENIE PRAW Z WEKSLA IN BLANCO:
-sposoby przeniesienia praw z weksla in blanco,
-skutki przeniesienia praw z weksla in blanco i weksla zupełnego.

13. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ WEKSLOWYCH NA DRODZE SĄDOWEJ:
-właściwość sądu przy dochodzeniu roszczenia z weksla,
-tryb postępowania sądowego prowadzonego w oparciu o weksel,
-wymogi formalne pozwu, koszty postępowania,
-korzyści płynące dla wierzyciela z tytułu zabezpieczenia roszczenia ze stosunku podstawowego wekslem (nakaz zapłaty wydany w oparciu o weksel jako tytuł zabezpieczający i tytuł wykonawczy),

 

 

Prowadzący

Sędzia sądu okręgowego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego w tym sprawy obejmujące roszczenia związane z tematyką szkolenia. Posiada wiedzę praktyczną dotyczącą zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz doświadczenie dydaktyczne wynikające z prowadzenia zajęć na wyższych uczelniach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego . Prowadzone przez niego szkolenia skierowane są zarówno do przedsiębiorców z sektora prywatnego , jak i pracowników administracji państwowej i samorządowej

W  OBROCIE  GOSPODARCZYM

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

26 kwiecień 2023 09:00

Data do:

26 kwiecień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

469 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – rozliczanie po zmianach(w kazusach)

Zobacz więcej

Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego – skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat. Znaczenie wyroku europejskiego trybunału sprawiedliwości z 13 stycznia 2022r. C-327/20 w kwestii dochodzenia rekompensaty (40, 70 lub 100 euro) za koszty odzyskiwania należności przez wierzyciela będącego podmiotem sektora finansów publicznych. Interpretacje niektórych regionalnych izb obrachunkowych, stanowisko ministerstwa rozwoju oraz najwyższej izby kontroli odnośnie dochodzenia rekompensaty przez podmioty publiczne.

Zobacz więcej

Zmiany w pomocy PFRON na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w 2024 r. orzecznictwo o niepełnosprawności, dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia