Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Wdrożenie efektywnego i prostego mechanizmu ochrony sygnalistów w sektorze samorządowym

11 stycznia_09:00 - 13:00

329zł(+VAT)

Termin: 11. stycznia 2021 Cena: 329zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Korzyści szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Uzyskanie wiedzy w zakresie  prawidłowego wdrożenia procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń w ramach danej instytucji, ochrony sygnalistów. Zapoznanie się z poszczególnymi etapami wewnętrznego raportowania naruszeń. Dodatkowo każdy z uczestników szkolenia otrzyma kompleksowe materiały obejmujące schemat wdrożenia, przykładową procedurą i mechanizm prowadzenia postępowań wyjaśniających.

Szkolenie jest zaadresowane do urzędników, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, ich organów, spółek komunalnych, wszystkich osób odpowiedzialnych za wdrażanie i otrzymanie procedur organizacyjno – prawnych w jednostce.

Informacje wprowadzające – prosty, tani i efektywny system w organizacji jest możliwy:

 1. Wyjaśnienie kluczowych pojęć: sygnalista, whistleblowing, działania odwetowe, dobra wiara, kanały zgłoszeń, incydent.
 2. Korzyści wynikające z whistleblowingu.
 3. Sygnalista jako część systemu compliance – wytyczne CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.
 4. Podstawa prawna: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz przyszła ustawa wdrażająca normy zawarte w Dyrektywie 2019/1937.
 5. Postępy w polskiej ustawie o ochronie sygnalistów – ochrona sygnalistów na gruncie nowych przepisów.

Minimalne obwiązki wynikające z Dyrektywy 2019/1937 w kontekście sektora samorządowego

 1. Cel Dyrektywy.
 2. Zakres podmiotowy – jakich podmiotów dotyczą nowe regulacje?
 3. Sygnalista w sektorze publicznym – specyfika (podległość służbowa, lojalność pracownicza, obawy przed stygmatyzacją, lokalne uwarunkowania).
 4. Zakres przedmiotowy – jakie naruszenia mogą być raportowane?
 5. Kanały dokonywania zgłoszeń: wewnętrzne, zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne.
 6. Sygnalista anonimowy – wyzwanie dla organizacji.

Procedura dokonywania zgłoszeń – wdrożenie „krok po kroku” – omówienie procedury i poszczególnych etapów postępowania wyjaśniającego:

 1. Wewnętrzny kanał dokonywania zgłoszeń.:
 2. Zalety i wady wewnętrznego raportowania (możliwość wykrycia nadużyć w zarodku, poufność, ochrona dobrego imienia organizacji, przystępność, anonimowość, biurokracja, powódź informacyjna, brak wyszkolonych kadr).
 3. Podmioty zobowiązane do utworzenia kanałów dokonywania zgłoszeń.
 4. Opracowanie i wdrożenie indywidualnej procedury dokonywania zgłoszeń
 5. Szkolenia dla pracowników – zebranie oświadczeń o zapoznaniu się z procedurą.
 6. Podmioty uprawnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych: wyznaczona osoba, wyznaczony dział lub osoba trzecia.
 7. Wypracowanie modelu przesyłania i odbierania zgłoszeń.
 8. Gromadzenie i analizowanie dowodów – archiwizacja dokumentów.
 9. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego – specyfika wewnętrznych postępowań wyjaśniających.
 10. Analiza zgłoszenia i plan działania (materiał dowodowy, dialog z sygnalistą, kontakt z zainteresowanymi, skład zespołu wyjaśniającego) .
 11. Prowadzenie rozmów wyjaśniających – kluczowy etap postępowania.
 12. Informacje zwrotne udzielane sygnaliście – terminy.
 13. Wyciąganie konsekwencji i podejmowanie działań naprawczych.
 14. Zgłoszenie organom ścigania.
 15. Przygotowanie do kontroli funkcjonowania mechanizmu w organizacji.
 16. Ochrona tożsamości sygnalisty.
 17. Prowadzenie dokumentacji i rejestrów zgłoszeń.
 18. Dokonanie zgłoszenia w drodze ujawnienia publicznego – szansa czy zagrożenie?

Środki ochrony sygnalisty:

 1. Zakaz działań odwetowych wobec sygnalisty.
 2. Środki ochrony przed działaniami odwetowymi.
 3. Środki wsparcia sygnalisty.

Możliwość skorzystania z outsourcingu – zlecenie obsługi sygnalistów podmiotowi trzeciemu:

 1. Czym jest outsourcing – funkcjonowanie w praktyce.
 2. Zalety i wady platformy IT – jakie funkcjonalności powinny posiadać dostarczane rozwiązania informatyczne.
 3. Doradca prawny i platforma IT – optymalne rozwiązanie dla większej organizacji.

Ćwiczenie praktyczne

 1. Przedstawienie fikcyjnego stanu faktycznego.
 2. Omówienie prawidłowego przebiegu dokonania zgłoszenia kanałem wewnętrznym.
 3. Podsumowanie postępowania wyjaśniającego i czynności naprawczych.

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wdrażaniem procedur sygnalizowania nieprawidłowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 14.grudnia cena szkolenia to jedyne 279 zł/os!
Przy zgłoszeniu do 28.grudnia cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.