szkolenie online

Skuteczne zarządzanie zadrzewieniami, czyli przepisy ustawy o ochronie przyrody
w praktyce.

ID szkolenia: 2886

Region

Cała Polska

Tagi

#drzewa, #ochronaprzyrody, #pozwolenia, #przyroda, #usuwanie drzew
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 20. października cena szkolenia to jedyne 359 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Cel szkolenia: Głównym celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na kwestie problematyczne związane z usuwaniem drzew wynikające z przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów materialnych dotyczących otoczenia problemu usuwania drzew, np. z zakresu form ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ochrony zabytków, dróg publicznych. W trakcie szkolenia wskazane również będą pojawiające się w rozstrzygnięciach administracyjnych błędy merytoryczne i proceduralne, będące powodem wnoszenia zażaleń, odwołań czy skarg.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: poznanie i/lub utrwalenie informacji dotyczących usuwania drzew (rozdział 4 ustawy o ochronie przyrody) w kontekście innych przepisów i orzeczeń sądowych (np. z zakresu form ochrony przyrody, kodeksu cywilnego, prowadzenia działalności gospodarczej, dróg publicznych), ochrony zadrzewień. Zapoznanie się z tak problematycznymi zagadnieniami jak terminy prowadzenia prac w obrębie drzew czy oględzin, dodatkowe zezwolenia, zgłoszenia oraz dobre praktyki. Zagadnienia zostaną omówione zarówno z punktu widzenia organu wydającego zezwolenia, jak i inwestora, którym często są organy administracji. Nacisk będzie położony na omówienie problematycznych zagadnień, mniej czasu zostanie poświęcone na kompleksowe omówienie przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody.

Materiały szkoleniowe: omówione przepisy ze wskazaniem zagadnień problematycznych, omówione zagadnienia problematyczne związane z usuwaniem drzew, wykaz orzeczeń sądowych, przykładowe wzory rozstrzygnięć administracyjnych, wezwań, protokołów.

Na szkoleniu uzyskają Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Dlaczego należy chronić drzewa?
 • W jaki sposób wydać zezwolenie na usunięcie drzew, aby nie naruszyć innych przepisów, np. z zakresu form ochrony przyrody czy Kodeksu cywilnego?
 • Od kiedy obowiązują przepisy z zakresu form ochrony przyrody w kontekście usuwania drzew?
 • Dlaczego należy uwzględniać drzewa i tereny zieleni w planach miejscowych?
 • Jak usuwać drzewa na kolei?
 • Kiedy i jak można wydać decyzje sprzeciwiające się usunięciu drzew?
 • Czy zgoda właściciela powinna być zawsze dołączana do wniosku/zgłoszenia?
 • Czy do wniosku zawsze powinien być dołączony plan nasadzeń? Jak powinien wyglądać?
 • Kiedy można usuwać drzewa bez zezwolenia?
 • Kiedy można odmówić wydania zezwolenia na usunięcie drzew?
 • Jak ustalać opłatę w przypadku drzew wielopniowych, z których kilka pni ma obwody nie kwalifikujące się do naliczenia opłaty w rozumieniu ustawy?
 • Jak ustalić opłatę w przypadku drzew wielopniowych, z których niektóre pnie są złamane i suche?
 • Czy zezwolenie na usunięcie drzew może być przeniesione na inny podmiot?
 • Jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Jak powinna wyglądać procedura w przypadku usuwania drzew z rodzinnych ogrodów działkowych?
 • Nasadzenia zastępcze – jak postąpić, jeśli właściciel sprzedał działkę?
 • Jak określić kompensację przyrodniczą?
 • Czy nasadzenia mogą być w innym miejscu niż usuwane drzewa?
 • Decyzje bez naliczania opłat – czy rekompensatą za usunięcie drzew mogą być krzewy nasadzone w odpowiednich ilościach?
 • Czy i kiedy można zwolnić rolnika z opłaty za wycinkę drzew na gruntach rolnych?
 • Kiedy można usunąć podtopione drzewa z obszaru objętego programem Natura 2000?
 • Czy zawsze należy nakładać i pobierać kary za usunięcie drzew bez zezwolenia?
 • Jak postępować w sprawie usuwania drzew na gruntach rolnych, objętymi dopłatami? Czy można je usunąć „na zgłoszenie”?
 • Czy można przycinać gałęzie drzewa, które zacieniają mieszkanie?
 • W jakim zakresie można teraz przycinać koronę drzew?
 • Czy można wydać zezwolenie na usunięcie drzewa, na którym są gniazda gawronów?
 • Co powinno być pierwsze: pozwolenie na budowę czy zezwolenie na usunięcie drzew?
 • Czy usuwając drzewo na podstawie zgłoszenia będę mogła prowadzić działalność gospodarczą?
 • Jak usunąć drzewa na terenie zabytkowym?
 • Jak dokonywać oględzin pod kątem stwierdzenia obecności gatunków chronionych?
 • Czy można usuwać drzewa w okresie lęgowym?
 • Czym jest i ile trwa okres lęgowy?
 • Jak postępować w przypadku usunięcia drzew rosnących na granicy skłóconych sąsiadów?
 • Czy można usuwać drzewa z „niezajętymi” gniazdami? Jak to sprawdzić?
 • Jak usuwać drzewa na gruntach rolnych, Lz i nieużytkach?
 • Czy decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji lub usunięcie drzew zwalnia z zakazów dotyczących form ochrony przyrody?
 • Czy można usuwać drzewa w parkach krajobrazowych?
 • Czy gatunki chronione żyjące w obrębie drzew to tylko ptaki?
 • Kiedy można usuwać drzewa?
 • Jaki powinien być stopień szczegółowości ekspertyz i kto powinien je wykonywać?
 • Kto powinien dokonywać oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia?
 • W jakim zakresie i terminie można zmienić decyzję zezwalającą na usuniecie drzew?

Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód,  pracownicy firm realizujących wycinki drzew oraz pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, którym problem związany z usuwaniem drzew nie jest obcy (mają doświadczenie w pracy z drzewami), ale mile widziane będą również osoby, które dopiero zaczynają przygodę z tymi zagadnieniami.

Program szkolenia

 1. Po co nam drzewa? (funkcje drzew, wpływ drzew na otoczenie i środowisko, sytuacje problemowe).
 2. Czy tylko ustawa o ochronie przyrody, czyli drzewa w polskim prawodawstwie (ustawa o ochronie przyrody, Prawo wodne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o transporcie kolejowym, specustawy, prawo lokalne, Kodeks cywilny).
 3. Kompetencje organów w zakresie zarządzania zadrzewieniami (działanie w zakresie i na podstawie przepisów prawa, ważenie interesu społecznego i indywidualnego)).
 4. Problem usuwania drzew w kontekście przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, (pojęcie sprawy, strony postępowania, wnioskodawcy, postępowania wpadkowe, zawieszanie postępowania, zmiany decyzji).
 5. Przesłanki do wydania zezwoleń na usunięcie drzew lub odmowy (przykładowe rozwiązania alternatywne, ochrona gatunkowa, przepisy prawa lokalnego, drzewa „pomnikowe”).
 6. Przesłanki do wydania odmowy usunięcia drzew.
 7. Materiał dowodowy (zebranie i ocena materiału dowodowego, postępowanie dowodowe, wiarygodność materiałów z oględzin i ekspertyz).
 8. Wniosek i zezwolenie na usunięcie drzew (elementy obligatoryjne i fakultatywne, wezwania o uzupełnienie materiału):
  1. Terminy (terminy proceduralne, wykonywanie oględzin, czas obowiązywania decyzji, okres lęgowy ptaków, termin usuwania drzew).
  2. Oględziny (zakres, termin wykonania oględzin, kompetencje do ich przeprowadzania).
  3. Kompensacja przyrodnicza (Kiedy? Jaka? Czy zawsze musi być? Ocena udatności).
 9. Wyłączenia wymienione w art. 83f ustawy o ochronie przyrody (zasady wyłączeń, usuwanie drzew na podstawie innych przepisów, analiza problematycznych przypadków).
 10. Zgłoszenia (kiedy mamy do czynienia ze zgłoszeniem, elementy obligatoryjne zgłoszenia, oględziny, sprzeciw).
 11. Usuwanie drzew na terenach gospodarstw rolnych.
 12. Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie drzew (zakres, kary, kto może ich dokonać).
 13. Opłaty i kary (zwolnienie z opłat za usuniecie drzew, zasady naliczania, okoliczności mające wpływ na wysokość opłaty i kary, pobieranie, zamiana opłat na nasadzenia, ulgi, stan wyższej konieczności).
 14. Drzewa a zagrożenie bezpieczeństwa (usuwanie i zabiegi pielęgnacyjne w obrębie drzew rosnących w pobliżu obiektów budowlanych, na granicy nieruchomości, w pasie drogowym, relacje sąsiedzkie).
 15. Zezwolenie na usunięcie drzew, a inne pozwolenia (korelacje pomiędzy zezwoleniami na usuniecie drzew, a zezwoleniami z zakresu form ochrony przyrody, np. ochrony gatunkowej, decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę, etc.).
  1. Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody (zakazy obowiązujące w obrębie form ochrony przyrody, np.: na terenie parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, indywidualne zezwolenia na odstępstwa od obowiązujących zakazów, procedury uzyskiwania zezwoleń, ochrona gatunkowa, pomniki przyrody).
  2. Gatunki chronione, gniazda i dziuple w obrębie drzew przeznaczonych do usunięcia lub wykonania zabiegów pielęgnacyjnych (oględziny i ich zakres, terminy, kompensacje).

Prowadzący

Pracownik sektora administracji publicznej, były członek Korpusu Służby Cywilnej. Trener i orzecznik administracyjny, z wieloletnim stażem, związany z problematyką zarządzania zielenią, formami ochrony przyrody oraz melioracjami. Posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień, ochroną gatunkową, gatunków obcych inwazyjnych, kodeksu postępowania administracyjnego, procesu legislacyjnego (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie interpretacji prawnych i opinii). Od 2015 r. prowadzi szkolenia m.in. dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, chirurgów drzew oraz inwestorów z zakresu usuwania drzew. Przyrodnik, miłośnik drzew i postępowania administracyjnego. Przyrodnik, miłośnik drzew i postępowania administracyjnego.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

13 listopad 2023 09:00

Data do:

13 listopad 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

379 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji

Zobacz więcej

Geodezyjne podziały nieruchomości

Zobacz więcej

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzone Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia