Rozpoznawanie i badanie gruntów na potrzeby inwestycyjne.

ID szkolenia: 1276

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#akty prawne, #grunty, #potrzeby inwestycyjne, #RES, #res edukacja, #szkolenie online, budownictwo
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 04 październik Miejsce: online  Cena: 349 zł (+VAT)


Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl

[/su_tab]

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia :

– obowiązki Inwestora i/lub projektanta,

– podstawowe akty prawne obowiązujące przy rozpoznawaniu podłoża – ustalenie ilości otworów wiertniczych, rodzaju sondowania, odległości pomiędzy otworami w obiektach liniowych i kubaturowych, głębokości wierceń, głębokość aktywna,

– etapy dokumentowania warunków podłoża,

– rodzaje dokumentowania podłoża zgodnie z Rozp. z 25.04.2012 r. wraz z omówieniem definicji poszczególnych dokumentów geotechnicznych,

– kategoria geotechniczna vs. niezbędne zakresy poszczególnych dokumentacji,

– procedury planowania badań i robót geologicznych z ich zatwierdzaniem przez organ administracyjny – sposoby minimalizacji spraw spornych,

– badania polowe gruntów,

– zakres badań i dokumentacji geotechnicznych dla obiektów budowlanych w świetle wymagań określonych w nowych przepisach wykonawczych, a szczególnie :

 • Min. Transp., Bud. i Gosp. Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012r.,
 • Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” ,
 • Min.Środ. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
 • dot. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • normie EUROKOD 7-1 i -2,
 • ranga i znaczenie przywołania w Rozporządzeniu zapisów Eurokodu 7,

– weryfikacja dokumentacji z badań podłoża bezpośrednio na budowie – niezgodności i zagrożenia,

– najczęstsze nieprawidłowości w sposobie badań i opisywania wyników badań gruntów,

– znaczenie badań „in situ” w projektowaniu geotechnicznym i stany graniczne,

– wpływ zmian układu warstw i gruntów na stany graniczne,

– rodzaje pobieranych próbek gruntów,

– analiza makroskopowa,

– analizy laboratoryjne pobranych próbek gruntów – interpretacja podstawowych cech gruntu na podstawie uzyskanych wyników,

– badanie uziarnienia – szerokie możliwości interpretacyjne z przykładami dla różnych branż,

– znaczenie wilgotności optymalnej przy zagęszczaniu warstw gruntowych,

– sposoby obliczania nośności granicznej podłoża – możliwe warianty z uwzględnieniem warstwy słabej w podłożu,

– różnice występujące w opracowywaniu i interpretacji przekrojów geologiczno-inżynierskich wg normy PN-86/B-02481 i PN-EN ISO 14688 – przykłady praktyczne z dyskusją.

– zagrożenia wynikające z minimalizacji zaplanowanych zakresów badań.

– geotechniczny odbiór podłoża gruntowego – procedury i zasady,

– istotne zmiany w przepisach z komentarzem.

PO SZKOLENIU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA MATERIAŁY – OKOŁO 100 STRON PREZENTACJI W POSTACI PDF.

 

Prowadzący

Z wyksztalcenia hydrotechnik i drogowiec. Absolwent Politechniki Szczecińskiej.

W latach 1981 – 1990 pracownik naukowy Politechniki Szczecińskiej w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Ekspert w dziedzinie geologii i geotechniki oraz posadowień. Od 1981 r. specjalizuje się w szerokim stosowaniu  geosyntetyków.

Jest współautorem i autorem wielu projektów budowlanych i wdrożeń geosyntetyków polegających na optymalizacji kosztów w trakcie realizacji inwestycji.

Zrealizował wiele obiektów ochrony środowiska (składowiska odpadów, wylewiska i mogielniki), obiektów drogowych i kolejowych, wałów przeciwpowodziowych, obiektów posadawianych na gruntach słabych i w sektorze budownictwa ogólnego.

W 1991 r. wdrożył zastosowanie geomembran HDPE do uszczelnień składowisk oraz geotkanin do zbrojenia murów oporowych i podłoży gruntowych.

Współautor wielu projektów oraz autor patentów i wzorów użytkowych, a także artykułów dotyczących stosowania geosyntetyków w budownictwie i hydrotechnice.  W swoim dorobku posiada ponad 200 publikacji naukowo-badawczych i technicznych publikowanych w materiałach konferencyjnych i wydawnictwach technicznych.

Od 2006 roku prowadzi cykliczne szkolenia w zakresie:

 • szerokiego stosowania geosyntetyków w budownictwie drogowym, ziemnym i hydrotechnicznym,
 • wzmacniania podłoży gruntowych,
 • wykonywania robót ziemnych w trudnych warunkach gruntowych,
 • procedur prawnych w rozpoznawaniu podłoży gruntowych i sporządzaniu dokumentacji geotechnicznych

w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa w poszczególnych województwach.

Posiada uprawnienia  do projektowania i wykonawstwa w pełnym zakresie.

Jest członkiem ZOIIB. Należy do SITK, SITWM.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

 

Przy zgłoszeniu do 13 września cena za osobę jedyne 309zł
Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

04 październik 2021 09:00

Data do:

04 październik 2021 14:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

349 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czyli jak odzyskać niezapłaconą opłatę po śmierci podatnika?

Zobacz więcej

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Wymagania potrzebne do przeprowadzenia inwestycji i podpisania umowy generalnego wykonawstwa

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia