Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rozpoznawanie i badanie gruntów na potrzeby inwestycyjne.

4 października 2021_09:00 - 14:00

349(+VAT)

Termin: 04 październik Miejsce: online  Cena: 349 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szczegółowy program szkolenia :

– obowiązki Inwestora i/lub projektanta,

– podstawowe akty prawne obowiązujące przy rozpoznawaniu podłoża – ustalenie ilości otworów wiertniczych, rodzaju sondowania, odległości pomiędzy otworami w obiektach liniowych i kubaturowych, głębokości wierceń, głębokość aktywna,

– etapy dokumentowania warunków podłoża,

– rodzaje dokumentowania podłoża zgodnie z Rozp. z 25.04.2012 r. wraz z omówieniem definicji poszczególnych dokumentów geotechnicznych,

– kategoria geotechniczna vs. niezbędne zakresy poszczególnych dokumentacji,

– procedury planowania badań i robót geologicznych z ich zatwierdzaniem przez organ administracyjny – sposoby minimalizacji spraw spornych,

– badania polowe gruntów,

– zakres badań i dokumentacji geotechnicznych dla obiektów budowlanych w świetle wymagań określonych w nowych przepisach wykonawczych, a szczególnie :

 • Min. Transp., Bud. i Gosp. Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012r.,
 • Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” ,
 • Min.Środ. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
 • dot. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • normie EUROKOD 7-1 i -2,
 • ranga i znaczenie przywołania w Rozporządzeniu zapisów Eurokodu 7,

– weryfikacja dokumentacji z badań podłoża bezpośrednio na budowie – niezgodności i zagrożenia,

– najczęstsze nieprawidłowości w sposobie badań i opisywania wyników badań gruntów,

– znaczenie badań „in situ” w projektowaniu geotechnicznym i stany graniczne,

– wpływ zmian układu warstw i gruntów na stany graniczne,

– rodzaje pobieranych próbek gruntów,

– analiza makroskopowa,

– analizy laboratoryjne pobranych próbek gruntów – interpretacja podstawowych cech gruntu na podstawie uzyskanych wyników,

– badanie uziarnienia – szerokie możliwości interpretacyjne z przykładami dla różnych branż,

– znaczenie wilgotności optymalnej przy zagęszczaniu warstw gruntowych,

– sposoby obliczania nośności granicznej podłoża – możliwe warianty z uwzględnieniem warstwy słabej w podłożu,

– różnice występujące w opracowywaniu i interpretacji przekrojów geologiczno-inżynierskich wg normy PN-86/B-02481 i PN-EN ISO 14688 – przykłady praktyczne z dyskusją.

– zagrożenia wynikające z minimalizacji zaplanowanych zakresów badań.

– geotechniczny odbiór podłoża gruntowego – procedury i zasady,

– istotne zmiany w przepisach z komentarzem.

PO SZKOLENIU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA MATERIAŁY – OKOŁO 100 STRON PREZENTACJI W POSTACI PDF.

 

Z wyksztalcenia hydrotechnik i drogowiec. Absolwent Politechniki Szczecińskiej.

W latach 1981 – 1990 pracownik naukowy Politechniki Szczecińskiej w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Ekspert w dziedzinie geologii i geotechniki oraz posadowień. Od 1981 r. specjalizuje się w szerokim stosowaniu  geosyntetyków.

Jest współautorem i autorem wielu projektów budowlanych i wdrożeń geosyntetyków polegających na optymalizacji kosztów w trakcie realizacji inwestycji.

Zrealizował wiele obiektów ochrony środowiska (składowiska odpadów, wylewiska i mogielniki), obiektów drogowych i kolejowych, wałów przeciwpowodziowych, obiektów posadawianych na gruntach słabych i w sektorze budownictwa ogólnego.

W 1991 r. wdrożył zastosowanie geomembran HDPE do uszczelnień składowisk oraz geotkanin do zbrojenia murów oporowych i podłoży gruntowych.

Współautor wielu projektów oraz autor patentów i wzorów użytkowych, a także artykułów dotyczących stosowania geosyntetyków w budownictwie i hydrotechnice.  W swoim dorobku posiada ponad 200 publikacji naukowo-badawczych i technicznych publikowanych w materiałach konferencyjnych i wydawnictwach technicznych.

Od 2006 roku prowadzi cykliczne szkolenia w zakresie:

 • szerokiego stosowania geosyntetyków w budownictwie drogowym, ziemnym i hydrotechnicznym,
 • wzmacniania podłoży gruntowych,
 • wykonywania robót ziemnych w trudnych warunkach gruntowych,
 • procedur prawnych w rozpoznawaniu podłoży gruntowych i sporządzaniu dokumentacji geotechnicznych

w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa w poszczególnych województwach.

Posiada uprawnienia  do projektowania i wykonawstwa w pełnym zakresie.

Jest członkiem ZOIIB. Należy do SITK, SITWM.

 

Przy zgłoszeniu do 13 września cena za osobę jedyne 309zł
Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.