Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu

16 lutego_10:00 - 14:00

319(+VAT)

Termin: 16 lutego  Miejsce: online  Cena:319 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cel i korzyści:

Szczegółowe zaznajomienie uczestników z instytucją zaświadczenia, w tym z różnicami pomiędzy zaświadczeniem a decyzją deklaratoryjną, co powinno przełożyć się na umiejętność odróżnienia tych dwóch instytucji w praktyce, przedstawienie postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń – dokładne zapoznanie z poszczególnymi elementami procesu wydawania zaświadczenia, co może przełożyć się na skuteczność prowadzonych postępowań dotyczących wydawania zaświadczeń. Przedstawienie najnowszego orzecznictwa w sprawach wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym. Omówienie nowej instytucji poświadczania przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta  faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na okres co najmniej 10 lat (na potrzeby ubezpieczenia społecznego rolników).

Adresaci:

Wszyscy pracownicy urzędów gmin (ew. powiatów, województw) z naciskiem na wydziały lub jednostki pracujące z zaświadczeniami – wydające je lub pracujący w oparciu o nie (np. wydział organizacyjny, sekretarz gminy, wydziały merytoryczne w prowadzonych przez nie postępowaniach administracyjnych).

Słowo wstępu

 1. Pojęcie zaświadczenia
  • Definicja
  • Odróżnienie zaświadczenia od decyzji deklaratoryjnej
 1. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń
  • Uwagi ogólne
  • Zakres podmiotowy postępowania
  • Sposób wszczęcia postępowania i wymagania formalne wniosku
  • Legitymacja czynna i przesłanki wydania zaświadczenia
  • Termin na wydanie zaświadczenia
  • Szczególne postępowanie wyjaśniające
  • Rodzaje rozstrzygnięć mogących zapaść w postępowaniu
  • Środki zaskarżenia i weryfikacja rozstrzygnięć postępowania
  • Bezczynność i przewlekłość w postępowaniu w sprawie wydania zaświadczenia, a skarga do sądu administracyjnego
  • Ograniczenia w żądaniu zaświadczeń przez organy administracji publicznej
 1. Zmiany w k.p.a. dotyczące zaświadczeń – zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy (proponowany art. 122f k.p.a.)
 2. Problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
  • Omówienie istniejącej regulacji prawnej
  • Przedstawienie argumentów przemawiających „za” wydawaniem zaświadczenia w przypadku wskazanym w ust. 3
  • Przedstawienie argumentów przemawiających „przeciw” wydawaniu zaświadczenia w przypadku wskazanym w ust. 3
  • Najnowsze orzecznictwo
  • Numer dla zaświadczeń z instrukcji kancelaryjnej
  • Opłata skarbowa od zaświadczenia
  • Konkluzja
 1. Brak poświadczania przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
  • Omówienie istniejącej uprzednio oraz obecnie regulacji prawnej i problemów związanych uprzednio z jej stosowaniem na przykładach
  • Wskazanie i omówienie analogicznej regulacji
 1. Poświadczanie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na okres co najmniej 10 lat (na potrzeby ubezpieczenia społecznego rolników).
 2. Poświadczanie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej
  • Obowiązek odmowy dokonania czynności notarialnej
  • Wyłączenia możliwości poświadczenia
  • Stwierdzenie tożsamości
  • Zakaz dokonywania czynności
  • Dokonywanie czynności przez osoby niepełnosprawne
  • Obowiązek złożenia podpisu na dokumentach
  • Wymogi formalne poświadczenia
 3. Mini- kazusy
 4. Dyskusja

Radca prawny, były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (2011-2016), gdzie zajmował się w praktyce tematyką dot. ustawy prawo wodne.  Od 2014 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego, która specjalizuje się także w dziedzinie prawa wodnego. Od 2016 r. radca prawny jednego z Urzędów Gminy w woj. małopolskim. Szkolenia dot. problematyki prawa wodnego prowadził już w wielu miastach Polski. Wiedza zdobyta w trakcie tych szkoleń, będąca wynikiem udzielania odpowiedzi na rozliczne pytania i problemy zgłaszane przez ich uczestników, powinna pozwolić na pełne omówienie prezentowanego na szkoleniu tematu.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl


Przy zgłoszeniu do 1. lutego
cena szkolenia to 299 zł
  Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.