Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Pełnomocnictwa i upoważnienia w systemie kontroli zarządczej

2 marca_09:00 - 13:00

385zł (+VAT)

Termin: 2. marca  Miejsce: on-line Cena: 385 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail:egrygorczuk@res.edu.pl
Cel szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Istota szkolenia:

Przybliżenie uczestnikom istoty upoważnień i pełnomocnictw, jako istotnego elementu systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Dogłębne zaprezentowanie kwestii podstaw prawnych do udzielania upoważnień i pełnomocnictw związanych z realizacją standardu A. 4. Standarów kontroli zarządczej.

Cel szkolenia i korzyści ze szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności:
1. W zakresie podstaw prawnych do udzielania upoważnień i pełnomocnictw;

 1. Zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw;
 2. Ewidencjonowania upoważnień i pełnomocnictw;
 3. Konsekwencji prawnych przekroczenia udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.

Adresaci szkolenia / grupa docelowa:

Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Czyli szkolenie jest adresowane do kierowników jednostek sektora finansów publicznych, zastępców kierowników; osób wspomagających kierownika jednostki w wypełnianiu obowiązków kontroli zarządczej, osoby korzystające z pełnomocnictw i upoważnień, inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

oświatowych;  Dyrektorzy szkół oraz pracownicy, którym powierzono zadania w zakresie kontroli zarządczej;  Pracownicy odpowiedzialni merytorycznie, główni księgowi itp. Inne osoby zainteresowane problematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

1. Rodzaje pełnomocnictw oraz ich podział ze względu na charakter czynności:
a. pełnomocnictwo ogólne.
b. pełnomocnictwo rodzajowe.
c. pełnomocnictwo szczególne.
d. pełnomocnictwo procesowe.
e. prokura.
f. substytucja.
2. Pełnomocnictwo ogólne dla kierownika jednostki organizacyjnej JST.
3. Pełnomocnictwa rodzajowe:
a. do dokonywania czynności w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
b. dla lidera w projekcie.
c. do dokonywania czynności w myśl art. 49 kodeksu cywilnego.
d. do dysponowania nieruchomościami dla celów budowlanych.
e. do zawierania porozumień z zakresu pieczy zastępczej.
f. w zakresie zamówień publicznych.
g. do udzielania ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych.
i. do zaciągania zobowiązań.
4. Rodzaje upoważnień.
5. Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
6. Upoważnienia dotacyjne.
7. Upoważnienia dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Upoważnienia związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji.
9. Upoważnienia w zakresie finansów publicznych.
10. Upoważnienia organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie JST.
11. Upoważnienia do rozliczania podatku VAT.
12. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych.
13. Upoważnienia w zakresie kontroli finansowej.
14. Upoważnienia do wykonywania kontroli podatkowej.
15. Tryb postepowania w zakresie czynności dokonanych bez umocowania.
16. Odpowiedzialność za przekroczenie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.
17. Pełnomocnictwa i upoważnienia w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego, autor  ponad 140 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener  i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkoleniowych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 9. lutego cena to jedyne 345 zł/os!!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

 

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.