Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Organizacja ruchu drogowego – zagadnienia specjalistyczne. Nadzór w zarządzaniu ruchem, zatwierdzanie organizacji ruchu, inicjatorzy i ewidencja organizacji ruchu drogowego

27 kwietnia_09:00 - 15:00

369zł(+VAT)

Termin: 27. kwietnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciCelKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Grupa dedykowana:

 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy organów administracji publicznych – organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach,
 • Pracownicy Policji – Komend Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich Policji Wydziału Ruchu Drogowego,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Wykonawcy robót drogowych,
 • Koncesjonariusze płatnych odcinków autostrad,
 • Firmy utrzymaniowe (prace utrzymaniowe w pasie drogi publicznej),
 • Podwykonawcy robót drogowych,
 • Osoby wdrażające czasowe zmiany w organizacji ruchu,
 • Wnioskodawcy zmian w czasowej organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej,
 • Inwestorzy inwestycji drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej,

 

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

 

Adresatami szkolenia są w szczególności pracownicy zarządów dróg, organów zarządzających ruchem na drogach i organów sprawujących nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach, którzy UKOŃCZYLI INNE SZKOLENIA z organizacji ruchu drogowego I OCZEKUJĄ NOWEJ SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY z zakresu organizacji ruchu drogowego i procedur z tym związanych.

 

 • Zrozumienie zasad inicjowania zmian w organizacji ruchu – dwa katalogi podmiotów uprawnionych do zainicjowania zmian w organizacji ruchu.
 • Rozumienie pojęcia organizacji ruchu drogowego – geometria, zakres dostępu do drogi, zasady umieszczania znaków, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Opanowanie zagadnień zatwierdzania organizacji ruchu w kontekście sporządzania organizacji ruchu,
 • Umiejętność oceny projekt organizacji ruchu w kontekście projektu budowlanego,
 • Umiejętność prawidłowego wydawania opinii do geometrii przez organy zarządzające ruchem na drogach,
 • Współpraca w zakresie organizacji ruchu drogowego pomiędzy jednostkami uczestniczącymi w zmianach organizacji ruchu,
 • Zrozumienie zasad zatwierdzania organizacji ruchu na drogach wewnętrznych – zagadnienia zaawansowane,
 • Nadzór w zarządzaniu ruchem na drogach – akty nadzoru i ocena organizacji ruchu:
  • Umiejętność reakcji na działania organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach,
  • Umiejętność dokonywania ocen organizacji ruchu,
  • Rola i skutek wydanego aktu nadzoru przez organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.
 • Najczęstsze błędy w ewidencjach zatwierdzanych organizacji ruchu drogowego,
 • Rozumienie pojęć terminu na wprowadzenie organizacji ruchu i rzeczywistego terminu wprowadzenia organizacji ruchu.
 • Umiejętność rekcji w przypadku gwałtownych i nieplanowanych zmian w organizacji ruchu drogowego – analiza najczęstszych przypadków,
 • Tymczasowe ograniczenia i zakazy w ruchu,
 • Wymuszanie zmian w organizacji ruchu przez kolejowe jednostki organizacyjne (PKP) i zasady reagowania na zmiany.

Nadrzędny cel szkolenia: SZKOLENIE MA NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM OMÓWIENIE PROBLEMÓW I KONTROWERSJI WYNIKAJĄCYCH Z NIEŚCISŁOŚCI PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH ZASADY PROJEKTOWANIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki, rozwiązuje symulowane przypadki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste problemy na podstawie konkretnych sytuacji dotyczących projektów  stałej, zmiennej i czasowej organizacji ruchu.

1. Rozumienie pojęcia organizacja ruchu drogowego.
a. Geometria drogi,
b. Zakres dostępu do drogi,
c. Zasady i sposób umieszczania znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d. Zasady działania sygnalizacji świetlnej.
2. Typologia projektów organizacji ruchu – zasady kwalifikowania przy rozpatrywaniu projektów organizacji ruchu.
3. Zasady organizacji pracy zarządcy drogi i organu zarządzającego ruchem na drodze przy rozpatrywaniu projektów organizacji ruchu

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

4. Jednostki uprawnione do składania projektów organizacji ruchu do rozpatrzenia,
5. Jednostki uprawnione do inicjowania procedury zmiany organizacji ruchu.
6. Odpowiadanie na wnioski w sprawie zmian w organizacji ruchu drogowego.
7. Zasady przekazywania zatwierdzanych organizacji ruchu:
a. do zarządców dróg,
b. dla Policji,
c. dla jednostek składających projekt do rozpatrzenia
8. Projekt organizacji ruchu a projekt budowlany – wzajemne powiązania i zależności.
9. Sporządzania projektu organizacji ruchu przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowego, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, przed zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych.
10. Projekt organizacji ruchu a Prawo Budowlane (proces budowlany).
11. Zasady zatwierdzania organizacji ruchu przy decyzjach zezwalających na realizację inwestycji drogowej.
12. „Zatwierdzony” a „sporządzony” projekt organizacji ruchu.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

13. Udzielanie odpowiedzi na wnioski w sprawie zmiany organizacji ruchu – sposób formułowania treści odpowiedzi, sposób oczekiwań organu administracji publicznej wobec wnioskodawcy.
14. Ponoszenie kosztów wdrażania stałej organizacji ruchu:
a. reżim art. 16 ustawy o drogach publicznych,
b. reżim art. 25 ust. 2 ustawy o drogach publicznych,
c. umowy i porozumienia zawierane z „innymi jednostkami”.
15. Opiniowanie geometrii w pasie drogi publicznej:
a. Termin na wydanie opinii,
b. Termin ważności opinii,
c. Moment pozyskiwania opinii do geometrii,
16. Współpraca w zakresie organizacji ruchu drogowego z innymi organami zarządzającymi ruchem na drogach, zarządcami dróg, Policją oraz innymi jednostkami – możliwości i zakres współpracy z projektantami organizacji ruchu drogowego.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

17. Zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach wewnętrznych – szczegółowo.
a. Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta na prawach powiatu,
b. Osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości,
c. Osoby reprezentujące spółki prawa handlowego,
d. Wspólnoty Mieszkaniowe:
I. Czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd,
II. Rola „zarządcy” nieruchomości,
18. Kompetencje podmiotu zarządzającego drogą wewnętrzną w organizacji ruchu drogowego.
19. Rola Straży Miejskiej (Gminnej) i Policji w organizacji ruchu na drogach wewnętrznych:
a. Opinie i „akceptacje” Straży Gminnej (Miejskiej) i Policji,
b. Odmowa podejmowania interwencji przez Straży Gminnej (Miejskiej) i Policję,
c. Zasady interweniowania przez Straże Gminne (Miejskie) i Policję.
20. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych objętych strefą ruchu lub strefą zamieszkania.
21. Stosowanie znaków strefy zamieszkania i strefy ruchu na wlotach dróg wewnętrznych.
22. Odpowiedzialność za niewłaściwe oznakowanie dróg wewnętrznych w strefach ruchu i strefach zamieszkania.
23. Relacje organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach ze Straż Gminną (Miejską) i Policją.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

24. Organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach – zasady funkcjonowania, cel, kompetencje (Wojewoda i Minister właściwy do spraw transportu).
25. Dokonywanie „oceny organizacji ruchu” w trybach:
a. z urzędu w trakcie wykonywanej kontroli i czynności nadzorczych,
b. na wniosek w stosunku do dróg publicznych,
c. na wniosek w stosunku do dróg wewnętrznych objętych strefą zamieszkania lub strefą ruchu,
26. Wytyczne i zalecenia zawierane w ocenach organizacji ruchu.
27. Wpływ oceny organizacji ruchu na działania podmiotu zarządzającego drogą wewnętrzną i organu zarządzającego ruchem na drodze.
28. Przepisy stosowane przy wydawaniu oceny organizacji ruchu.
29. Rozstrzygnięcia nadzorcze (akt nadzoru) w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu drogowego.
a. Pojęcie „interesu ogólnospołecznego”,
b. Pojęcie „ruchu tranzytowego”,
c. Forma aktu nadzoru (treść, termin, uzasadnienie faktyczne, uzasadnienie prawne).
30. „Lakoniczność” a szczegółowość aktów nadzoru.
31. Granice ingerencji organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.
32. Nadzór nad zarządzaniem ruchem w praktyce:
a. Tworzenie wystąpień pokontrolnych,
b. Prowadzenie procedury związanej z oceną organizacji ruchu,
c. Wpływ wyników pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli na działania organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

33. Zatwierdzanie organizacji ruchu – przypadki zaawansowane.
a. „Podwójna rola” Starostów i Marszałków Województw przy zatwierdzaniu organizacji ruchu,
b. Wydawanie dwóch rozstrzygnięć, a regulacje Rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem na drogach,
c. Zatwierdzanie organizacji ruchu na objazdach,
d. „Warunkowe” zatwierdzenia organizacji ruchu,
34. Gwałtowne i nieplanowe zmiany w organizacji ruchu:
a. Tymczasowe ograniczenia i zakazy w ruchu,
a. Zamykanie przejazdów kolejowych (organizacja ruchu czasowa czy tymczasowe ograniczenia i zakazy w ruchu),
b. Wymuszanie zmian w organizacji ruchu przez zarządców kolei (PKP i inni),
c. Wytyczanie objazdów w trybach awaryjnych.
d. Współpraca organu zarządzającego ruchem na drodze, zarządcy drogi i Policji.
35. Prowadzenie ewidencji zatwierdzanych organizacji ruchu.
a. Zalecenia Najwyższej Izby Kontroli,
b. Zalecania organów sprawujących nadzór nad zarządzaniem organizacji ruchu.
36. Problematyka określania w ewidencji zatwierdzanej organizacji ruchu „rzeczywistego” terminu na wprowadzenia oraz przewidywanego terminu na przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu (rozwiązywanie problemów).
37. Odpowiednie klasyfikowanie do ewidencji zatwierdzanych organizacji ruchu poszczególnych czynności:
a. zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem na drogach,
b. kontroli zadań technicznych zgodnie z 12 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem na drogach.
38. Ewidencja zatwierdzanej organizacji ruchu a dostęp do informacji publicznej.
39. Problematyka wydawania zaświadczeń przez organ zarządzający ruchem na drodze w sprawie znaków drogowych objętych zatwierdzanymi organizacjami ruchu.
40. Orzecznictwo sądów administracyjnych – najczęstsze błędy i wadliwości w zatwierdzanych organizacjach ruchu skutkujących „stwierdzeniem nieważności” zatwierdzenia/odrzucenia organizacji ruchu.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

41. „Przewidywane” terminy na wprowadzenie a „rzeczywiste” terminy wprowadzenia organizacji ruchu.
42. Termin na wprowadzenie organizacji ruchu a termin ważności.
a. dla stałej organizacji ruchu,
b. dla czasowej organizacji ruchu,
c. dla uproszczonej organizacji ruchu.
43. Termin na przywrócenie poprzedniej stałej organizacji ruchu.
44. Sposób zapisywania terminów na wprowadzenie organizacji ruchu.
45. Egzekwowanie przez organ zarządzający ruchem na drodze:
a. Terminu na wprowadzenie organizacji ruchu,
b. Terminu na przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu.
46. Rozumienie pojęcia „jednostki organizującej prace na drodze” w kontekście „jednostki wprowadzającej organizację ruchu”.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

Dodatkowo:
47. Analiza przypadków z praktyki.
48. Wzory pism i dokumentów do realizacji zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.
49. Analiza przykładowych schematów działań dla projektantów organizacji ruchu, zarządcy drogi, Policji i organu zarządzającego ruchem na drodze.

 

doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz Politechnikę Krakowską Wydział Inżynierii Ruchu Drogowego. Uzyskał także stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w specjalności administracyjnoprawnych aspektów organizacji ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i Postępowaniu Administracyjnym. Powoływany przez powszechne sądy cywilne i karne jako biegły sądowy ad hoc w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej z zakresu dróg publicznych, dróg wewnętrznych, organizacji ruchu drogowego, wypadków drogowych oraz kolizji drogowych.

Aktywny uczestnik systemu zarządzania ruchem na drogach. Projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu.

Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego. Pełnomocnik procesowy w postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Autor artykułów naukowych dotyczących procedur zmiany organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu Prawa Administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego, ustawy o drogach publicznych, zarządzania ruchem na drogach, organizacji ruchu drogowego oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

Uczestniczy w konferencjach naukowych i konferencjach branżowych. Prelegent na corocznych konferencjach „PARKINGI” oraz ogólnopolskich „Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – organizacja ruchu drogowego”. Prowadzi wykłady na Politechnice Krakowskiej w dziedzinie prawnych aspektów projektowania organizacji ruchu i inżynierii ruchu drogowego dla studentów. Autor licznych pozycji naukowych z zakresu ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego i Prawa Administracyjnego.

W okresie licealnym laureat i finalista Olimpiad Przedmiotowych – Historycznej, Geograficznej, Nautologicznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Unii Europejskiej. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w specjalności inżynierii ruchu drogowego. W wieku 27 lat uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (w specjalności: Prawo o ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki organizacji ruchu drogowego).

Prywatnie jest aktywnym biegaczem, uprawia żeglarstwo (morski sternik jachtowy), tenis oraz posiada patent nurka morskiego. Ukończył także szkołę muzyczną II-go stopnia i posiada tytuł zawodowy muzyka instrumentalisty w klasie fortepianu. Wieczorami komponuje własną muzykę na fortepian i oddaje się grze utworów Fryderyka Chopina.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Od uczestników szkolenia oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu. Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania, nadzoru i zatwierdzania projektów organizacji ruchu. Zalecane jest ukończenie szkolenia „Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu” prowadzonego przez wykładowcę przed przystąpieniem do niniejszego szkolenia lub wykonywanie urzędowych czynności administracyjoprawnych związanych z organizacją ruchu przez okres minimum 5 lat przed dniem przystąpienia do szkolenia.

 

Przy zgłoszeniu do 1. kwietnia 2022 cena za osobę to jedyne 339 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.