szkolenie online

Wymiar i pobór opłaty za  żłobek oraz klubik dziecięcy

ID szkolenia: 2790

Kategorie

Oświata

Region

Cała Polska, Online

Tagi

klub dziecięcy, klubik dziecięcy, opłata, złobek
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 18. sierpnia cena szkolenia to jedyne 375 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Ustawa o wychowaniu dzieci do lat 3 w art. 58 i 59 wprowadzają opłatę za korzystanie z placówki. Ustawa ta nie rozstrzyga jaki status mają opłaty, które w przypadku placówek samorządowych są pobierane na rzecz: gminy, powiatu czy województwa.
A zatem opłaty te mają, począwszy od 1 stycznia 2010 roku status niepodatkowych należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Tak stan rzeczy powoduje to, iż całość zagadnień związanych z ustaleniem i poborem tych opłat toczyć się będzie na podstawie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o finansach publicznych (art. 60 – 68).

Celem szkolenia jest: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa. Szkolenie zwraca szczególną uwagę na nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz nowe i zmodyfikowane instytucje procedury administracyjnej, w kontekście konieczności egzekucyjnego dochodzenia zaległych opłat za żłobek i klubik dziecięcy
Istotnym elementem przedmiotowego szkolenia jest omówienie zasad związanych z wymiarem i poborem opłat za żłobek oraz z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.
Materiały szkoleniowe:

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

– Jaki dokument stanowi podstawę dochodzenia zaległej opłaty za żłobek?
– Jaki status ma opłata za wyżywienie w żłobku?
– Jak prawidłowo ustalić opłatę za wyżywienie?
– Kto jest wierzycielem opłat za żłobek i klubik dziecięcy?
– Jakie dowody stosować w postępowaniu o ustalenie opłaty za żłobek?
– Czy należy prowadzić metrykę sprawy administracyjnej?
– Kto i jakie decyzje może podpisać?
– Kto ma wszcząć postępowanie w sprawie wymiaru opłaty za żłobek?
– Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe?
– Czy sprawa administracyjna w sprawie opłat za żłobek podlega wpisowi do metryki sprawy administracyjnej?
– Czy zaległa opłata za żłobek może zostać wpisana do Rejestru Należności Publicznoprawnych, i kto wnioskuje o wpis?
– Czy konieczne jest upomnienie?
– Jakie tytuły wykonawcze stosujemy w egzekucji administracyjnej opłaty za żłobek?
– Jaką zasady egzekucji stosujemy: egzekucja sądowa czy egzekucja administracyjna??
– Jakie odsetki za zwłokę: cywilne / ustawowe czy odsetki podatkowe??
– Jakie ulgi może otrzymać rodzic / opiekun prawny??

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki wierzyciela w zakresie dochodzenia należności pieniężnych oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie opłat za żłobki i klubiki dziecięce. Szkolenie jest także dedykowane pracownikom samorządowych organów egzekucyjnych.

Program szkolenia

1. Status opłaty za żłobek i klubik dziecięcy:
a) Elementy składające się na opłatę
b) Udzielenia zwolnień w całości / w części z opłaty.
2. Wymiar opłaty za przedszkole.
a) Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
b) Strona postępowania. Opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy.
c) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
d) Postępowanie dowodowe.
e) Protokoły, adnotacje i metryka sprawy administracyjnej;
f) Zapoznanie się aktami sprawy przed wydaniem decyzji.
g) Decyzja administracyjna, podstawa prawna i elementy składowe decyzji. Czy inny dokument można uznać za decyzję administracyjną.
h) Doręczenia pism w postępowaniu, z uwzględnieniem ustawy o doręczeniach elektronicznych.
i) Metryka sprawy administracyjnej.
3. Preferencje w spłacie opłaty za żłobek.
a) Wniosek o ulgę w spłacie.
b) Postępowanie dowodowe w sprawie ulgi.
c) Decyzja administracyjna w sprawie ulgi – podstawa prawna i elementy takiej decyzji.
d) Metryka sprawy administracyjnej.
4. Prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej w rozumieniu rozporządzenia „wierzycielskiego”. Obowiązki i uprawnienia wierzyciela publicznoprawnego po dniu 20 lutego 2021 roku.
5. Wszystko o upomnieniu. Kiedy należy wystawić upomnienie na opłatę za wychowanie przedszkolne / kto ponosi koszty doręczenia upomnienia / ile wynoszą koszty przedawnienia / kiedy koszty stają się wymagalne / czy koszty upomnienia można umorzyć / na jakich zasadach następuje przedawnienie kosztów. Zmiana wysokości kosztów upomnienia od 13 października 2021 roku.

6. Upoważnienie.
a) Upoważnienia z ustaw ustrojowych.
b) Upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
c) Upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej.
d) Upoważnienia w myśl standardów INTOSAI.
7. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
a) Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
b) Tytuł wykonawczy / jakie wzory obowiązują,
c) Formy komunikacji w relacji wierzyciel – organ egzekucyjny.
d) Rodzaje tytułu wykonawczego;
e) Dokumenty towarzyszące tytułowi wykonawczemu.
8. Odpowiednie, czyli jakie stosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej.
9. Opłata za żłobek a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Prowadzący

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego, autor  ponad 160 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor 30 poradników  i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener  i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz  wielu firm szkoleniowych. Autor książki „Zarządzanie opłatą przedszkolną” wyd. ODDK Gdańsk maj 2020 r.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

28 wrzesień 2023 09:00

Data do:

28 wrzesień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

415 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie

Zobacz więcej

PRZYGOTOWANIE ZAKŁADU ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DO KONTROLI SANITARNEJ ORAZ DOKUMENTACJA GHP, GMP I HACCP ZGODNA Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI

Zobacz więcej

Warsztaty praktyczne: przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cateringowe. Prowadzenie gospodarki magazynowej środkami spożywczymi po przeprowadzeniu zamówienia i podpisaniu umowy.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia