Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola

21 marca_09:00 - 12:00

299zł(+VAT)

Termin: 21. marca Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciMetodykaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sekretariatów i kancelarii, w tym wiedzy i praktycznych wskazówek na temat czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych, opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur obowiązujących w tym zakresie oraz zasad ochrony danych osobowych.

• sekretarze szkół/przedszkoli/placówek oświatowych
• dyrektorzy,
• osoby zatrudnione w sekretariacie

Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat.

Część I
1. Rola, zadania, obowiązki sekretariatu w placówce oświatowej.
2. Podstawa prawna funkcjonowania sekretariatu
3. Kierowanie sekretariatem.
4. Zadania sekretariatu szkolnego
5. Organizacja pracy
6. Komunikacja i informacja
7. Organizacja spotkań służbowych
8. Dokumentacja w sekretariacie.
9. Korespondencja biurowa
10. Zasady redagowania pism
11. Zasady sporządzania protokołów, sprawozdań, notatek służbowych
12. Dokumentacja szkolna
13. Przepisy KPA

Część II
Czynności kancelaryjne i archiwizacyjne
14. Wstęp do archiwistyki.
15. Prawne regulacje dotyczące postępowania z dokumentacją,
16. Dokumentacja niejawna i kancelaria tajna.
17. Organizacja sieci archiwalnej.
18. Rodzaje i postać dokumentacji.
19. Kwalifikacje archiwalne dokumentacji oraz okresy przechowywania najważniejszych akt kat. archiwalnej B.
20. Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego.
21. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentacji.
22. Archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nie aktowej.
23. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
24. Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych.
25. Komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych.

Część III
„RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych
26. Ochrona danych osobowych w sekretariacie
27. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych w świetle RODO
•  dane osobowe i szczególne kategorie danych osobowych,
• zbiór danych osobowych,
• przetwarzanie danych osobowych,
•  administrator danych osobowych i procesor,
•  anonimizacja i pseudonimizacja,
•  profilowanie
28. Kategorie danych osobowychjakie mogą być przetwarzane w pracy sekretariatu
29. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych zawarte w RODO:
• zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
• zasada ograniczenia celu przetwarzania danych,
• zasada minimalizacji danych,
• zasada prawidłowości danych, zasada ograniczenia przetwarzania danych,
30.Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
31. Klauzule informacyjne RODOw pracy sekretariatu
32. Obowiązki wynikające z RODOw pracy sekretariatu
33. Monitoring
34. Jak zaprojektować proces ochrony danych osobowych w sekretariacie
•  jak przeprowadzić audyt
•  wybór zabezpieczeń
• etapy tworzenia niezbędnej dokumentacji
• procedury – co powinny zawierać?
• podejście oparte na ryzyku

Część IV
Dyskusja

 

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.