szkolenie online

Obowiązki gmin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz zapewniania lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych.

ID szkolenia: 2552

Region

Nie określono

Tagi

#gospodarka komunalna, #lokator, #najem, #najem_socialny, #obowiązki, #prawa_lokatorów, #właściciel
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 18. sierpnia 2023r. cena szkolenia to 599 zł/os.

Dwudniowe szkolenie odbywa się w godzinach 9.00-13.00

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

– ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu    cywilnego,
– Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia,
– akty prawa miejscowego,
– orzecznictwo sądowe.

Program szkolenia

Dzień I
1. Wstęp:
a) zakres regulacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
b) wyłączenie stosowania,
c) zadania własne gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,
d) najemcy: z umowy lub z ustawy, dokonywanie zmian w dokumentacji, udowodnienie posiadania tytułu prawnego do lokalu nabytego w świetle obecnych lub wcześniej obowiązujących przepisów prawnych,
e) egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu,
f) interpretacja niektórych pojęć np.: zamieszkiwanie, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe jako jeden z warunków przy ubieganiu się o lokal mieszkalny na czas nieoznaczony, brak tytułu prawnego do lokalu, osoby posiadające tytuł prawny do innego lokalu, wartość odtworzeniowa lokalu, korespondencja – skuteczność, definicja mieszkańca gminy, przedawnienie roszczeń majątkowych, itp.

2. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów:
a) podstawowe wymogi przy zawieraniu umowy najmu przez jednostki samorządu terytorialnego tj.
– umowy najmu na czas nieokreślony,
– umowy najmu socjalnego lokalu,
– umowy najmu na lokal zamienny,
– umowy najmu na czas stosunku pracy,
– mowy najmu na tymczasowe pomieszczenie.

Omówienie spraw związanych z warunkami zamieszkiwania kwalifikującymi wnioskodawcę do ich poprawy.
b) umowa najmu lokalu zamiennego, umowa najmu w wyniku zamiany oraz w związku ze wstąpieniem w stosunek najmu po śmierci najemcy zawarta od dnia 21.04. 2019 r. z najemcami używającymi lokal na podstawie umowy najmu zawartej przed tą datą – dot. noweli z dnia 13 czerwca 2019 r. – odstępstwa od ogólnych zasad przyjętych w ustawie,
c) omówienie spraw dot. m.in. oferty jako propozycji zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, będącej podstawą wygaśnięcia obowiązku odszkodowawczego gminy wobec właściciela – jej skuteczność, sytuacja prawna osób zamieszkałych w innym lokalu niż lokal wierzyciela w oczekiwaniu na ofertę itp.,
d) prawa i obowiązki stron stosunku najmu,
e) zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu (w tym: sposób rozliczania .w zależności od okresu czasu w jakim została wpłacona kaucja,
f) opłaty zależne i opłaty niezależne od właściciela m.in.:
– stawki czynszu, zasady polityki czynszowej, podwyżki czynszu, obniżki czynszu (wymagane dokumenty, dokonanie przyznania i odmowy obniżki na podstawie uchwał rady gminy w sprawie warunków obniżania czynszu i wysokości dochodu gospodarstwa domowego, wywiad środowiskowy), weryfikacja dochodów – deklaracja o wysokości dochodów, możliwość żądania dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wykazanych w deklaracji oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
g) pozbawienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego: wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku prawnego na zasadzie porozumienia stron lub orzeczenie sądu,
h) udział gminy w sprawach sądowych o opróżnienie lokalu,
i) bezumowne zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym
– odszkodowanie z tytułu zamieszkiwania w lokalu bez tytułu prawnego w tym przy uwzględnieniu uprawnienia do lokalu socjalnego, zamiennego oraz pomieszczenia tymczasowego nadanego przez sad,
– roszczenia odszkodowawcze od gminy z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego – udowodnienie szkody, przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody, regres, odpowiedzialność in solidum,
j) prawo do lokalu zamiennego: z tytułu naprawy koniecznej, konieczności rozbiórki lub remontu budynku, planowanej sprzedaży lokali i nadmetrażu (kto zapewnia i w jakiej sytuacji, przesłanki ważności przyznania takiego lokalu przez gminę).
k) awarie, przeglądy, ulepszenia,
l) zakończenie najmu.
3. Uchwały rad gmin w sprawie: wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali – jak również wspomniane uchwały rad gmin w sprawie pomieszczeń tymczasowych – problematyka ta omawiana będzie w trakcie omawiania poszczególnych zagadnień
4. Orzecznictwo sądów w tym: w sprawie aktów prawa miejscowego.

Dzień II
5. Sprawy dotyczące najmu wynikające z przepisów KODEKSU CYWILNEGO
a. prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu (zbycie budynku lub lokali w budynku – sytuacja prawna m.in. najemców),
b. wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy ( w tym: umowa o opiekę nad najemcą – art. 31 ustawy),
c. prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: szczegółowe omówienie tej problematyki począwszy od przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 r. – do obecnej chwili – prawa nabyte),
d. odpowiedzialność za zapłatę czynszu,
e. przedawnienie roszczeń majątkowych,
f. inne sprawy, które nie zostały objęte ustawą o ochronie praw lokatorów a mające odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Sprawy uregulowane przepisami KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO oraz przepisami wykonawczymi w tym:
a. sprawa pomieszczeń tymczasowych,
b. tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wszczęciu egzekucji, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów i po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.,
c. problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego czy też prawa,
d. prawo do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.

7. Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie wykładu.

Prowadzący

HB – prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa. Praktyk, były wieloletni Naczelnik Wydziału Mieszkalnictwa w Ministerstwie – legislator, uczestnik prac Komisji sejmowych. Znany i ceniony szkoleniowiec.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

01 wrzesień 2023 09:00

Data do:

04 wrzesień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

640 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Geodezyjne podziały nieruchomości

Zobacz więcej

Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi oraz Skarbu Państwa według najnowszego stanu prawnego i orzecznictwa.

Zobacz więcej

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia