Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2021-2027

4 lipca_08:30 - 12:30

315zł(+VAT)

Termin: 04. lipca Miejsce: online Cena: 315 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

 

AdresaciCelKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz Instytucji Zarządzających, Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających realizujących i nadzorujących projekty finansowane ze środków UE.

Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych

Celem kształcenia jest zapoznanie beneficjentów oraz pracowników IZ/IP/IW z zasadami realizacji projektów współfinansowanych z UE w okresie 2014-2020 po zmianach jakie zostały wprowadzone w ostatnim czasie W 2020 roku zmieniono i częściowo zawieszono Wytyczne w zakresie kwalifikowalności. W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa weszły w życie rozwiązania Funduszowego Pakietu Antywirusowego oraz specustawy funduszowej (znowelizowanej pod koniec 2020 roku), które mają wpływ na kwalifikowalność wydatków. Od początku roku 2021 roku zaczęła  obowiązywać nowa wersja Wytycznych. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnej realizacji projektów

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie kursu:

 • Znajomość nowych podstaw prawnych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
 • Znajomość nowych rozwiązań w zakresie kwalifikowalności wydatków związanych z wystąpieniem pandemii koronawirusa;
 • Znajomość aktualnych zasad kwalifikowalności wydatków;
 • Umiejętność stosowania reguł dokumentowania wydatków;
 • Znajomość zasad rozliczania kosztów personelu projektu;
 • Umiejętność stosowania nowych reguł w zakresie uproszczonych metod rozliczania wydatków.

Zajęcia prowadzone będą w formie: wykład, prezentacja, omówienie praktycznych przykładów,  dyskusja

 

BLOK I
1. Podstawy prawne kwalifikowalności wydatków
2. Nowe rozporządzenie finansowe UE 2018/1046 „omnibus”
3. Ustawa wdrożeniowa
– podstawa wydawania Wytycznych
– podstawa obowiązywania Wytycznych
4. Specustawa funduszowa związana z pandemią koronawirusa
5. Wytyczne z 2021 roku – zakres obowiązywania
6. Częściowe zawieszenie Wytycznych w 2022 roku
7. Najnowsze regulacje dotyczące kwalifikowalności uczestników
8. Umowa o dofinansowanie projektu – obowiązki beneficjenta w zakresie kwalifikowalności wydatków
BLOK II
1. Nowa redakcja warunków kwalifikowalności wydatków
2. Doprecyzowanie katalogu wydatków niekwalifikowanych
3. Dokumentowanie wydatków
– dokumenty potwierdzające wydatki
– dokumentowanie przepływów finansowych
– wyodrębniona ewidencja wydatków
4. Zasada faktycznego poniesienia wydatków
– wyjątki od reguły ponoszenia wydatków
– sposoby dokumentowania kosztów, które nie są wydatkami
BLOK III
1. Definicja personelu projektu
2. Personel a wykonawcy
3. Wymagane informacje we wniosku o dofinansowanie
4. Reguły angażowania personelu
– zatrudnienie
– oddelegowanie
5. Wolontariusze
– podstawy prawne zaangażowania
– dokumentowanie pracy wolontariusza
6. Opis obowiązków projektowych w dokumentacji kadrowej
7. Wydatki związane z personelem projektu
– kwalifikowane elementy wynagrodzenia
– rozliczanie wynagrodzeń
BLOK IV
1. Uproszczone metody rozliczania wydatków
– nowe regulacje wynikające z rozporządzenia UE 2018/1046
– zmiany wprowadzone Wytycznymi w ostatnim okresie
2. Charakterystyka poszczególnych form metod uproszczonych
– stawka jednostkowa
– kwota ryczałtowa
– stawka ryczałtowa
3. Zasady przygotowywania budżetu projektu z zastosowaniem metod uproszczonych
4. Rozliczanie projektów w oparciu o metody uproszczone
5. Dokumentowanie postępu rzeczowego w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi
6. Zasady kontroli w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi

 

 

Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans.
Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Przygotowywał jako ekspert opinie do wniosków o dofinansowanie w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Oceniał wnioski na innowacje społeczne. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS. Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 13. czerwca 2022 r. cena szkolenia to 289 zł/os!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.