Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie i częściowym zawieszeniu wytycznych w 2020 roku i wprowadzeniu funduszowego pakietu antywirusowego

ID szkolenia: 1085

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#częsciowe zawieszenie wytycznych, #kwalifikowalność, #nowa wersja wytycznych, #omnibus, #online, #projekty UE, #resedukacja, #Specustawa funduszowa, #szkolenie online, #szkolimy, #UE, #Ustawa wdrożeniowa, wydatki
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 23. sierpnia Miejsce: online Cena: 289zł (+VAT)


Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl

 

 

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz Instytucji Zarządzających, Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających realizujących i nadzorujących projekty finansowane ze środków UE.

Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych

Cel

Celem kształcenia jest zapoznanie beneficjentów oraz pracowników IZ/IP/IW z zasadami realizacji projektów współfinansowanych z UE w okresie 2014-2020 po zmianach jakie zostały wprowadzone w ostatnim czasie W 2020 roku zmieniono i częściowo zawieszono Wytyczne w zakresie kwalifikowalności. W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa weszły w życie rozwiązania Funduszowego Pakietu Antywirusowego oraz specustawy funduszowej (znowelizowanej pod koniec 2020 roku), które mają wpływ na kwalifikowalność wydatków. Od początku roku 2021 roku zaczęła  obowiązywać nowa wersja Wytycznych. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnej realizacji projektów

Korzyści

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie kursu:

 • Znajomość nowych podstaw prawnych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
 • Znajomość nowych rozwiązań w zakresie kwalifikowalności wydatków związanych z wystąpieniem pandemii koronawirusa;
 • Znajomość aktualnych zasad kwalifikowalności wydatków;
 • Umiejętność stosowania reguł dokumentowania wydatków;
 • Znajomość zasad rozliczania kosztów personelu projektu;
 • Umiejętność stosowania nowych reguł w zakresie uproszczonych metod rozliczania wydatków.

Zajęcia prowadzone będą w formie: wykład, prezentacja, omówienie praktycznych przykładów,  dyskusja

 

Program szkolenia

BLOK I

Podstawy prawne kwalifikowalności wydatków

Nowe rozporządzenie finansowe UE 2018/1046 „omnibus”

Ustawa wdrożeniowa

– podstawa wydawania Wytycznych

– podstawa obowiązywania Wytycznych

Specustawa funduszowa związana z pandemią koronawirusa

Wytyczne z 2021 roku – zakres obowiązywania

Zmiana i częściowe zawieszenie Wytycznych w 2020 roku

Najnowsze regulacje dotyczące kwalifikowalności uczestników

Umowa o dofinansowanie projektu – obowiązki beneficjenta w zakresie kwalifikowalności wydatków

BLOK II

Nowa redakcja warunków kwalifikowalności wydatków

Doprecyzowanie katalogu wydatków niekwalifikowanych

Dokumentowanie wydatków

– dokumenty potwierdzające wydatki

– dokumentowanie przepływów finansowych

– wyodrębniona ewidencja wydatków

Zasada faktycznego poniesienia wydatków

– wyjątki od reguły ponoszenia wydatków

– sposoby dokumentowania kosztów, które nie są wydatkami

BLOK III

Definicja personelu projektu

Personel a wykonawcy

Wymagane informacje we wniosku o dofinansowanie

Reguły angażowania personelu

– zatrudnienie

– oddelegowanie

Wolontariusze

– podstawy prawne zaangażowania

– dokumentowanie pracy wolontariusza

Opis obowiązków projektowych w dokumentacji kadrowej

Wydatki związane z personelem projektu

– kwalifikowane elementy wynagrodzenia

– rozliczanie wynagrodzeń

BLOK IV

Uproszczone metody rozliczania wydatków

– nowe regulacje wynikające z rozporządzenia UE 2018/1046

– zmiany wprowadzone Wytycznymi w ostatnim okresie

Charakterystyka poszczególnych form metod uproszczonych

– stawka jednostkowa

– kwota ryczałtowa

– stawka ryczałtowa

Zasady przygotowywania budżetu projektu z zastosowaniem metod uproszczonych

Rozliczanie projektów w oparciu o metody uproszczone

Dokumentowanie postępu rzeczowego w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi

Zasady kontroli w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi

 

Prowadzący

Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans.
Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Przygotowywał jako ekspert opinie do wniosków o dofinansowanie w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Oceniał wnioski na innowacje społeczne. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS. Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu do 02. sierpnia 2021 r. cena szkolenia to 269 zł/os!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data:

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Zobacz więcej

ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności karnej, skarbowej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia