szkolenie online

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH UE NA LATA 2021-2027

ID szkolenia: 2598

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, edukacja, fundusz, fundusze europejskie, UE
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 25. maja cena szkolenia to 359 zł/os.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Podczas szkolenia przedstawimy najnowsze rozwiązania w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz omówimy różnice w stosunku do okresu programowania 2014-2020. Udział  w szkoleniu ułatwi uczestnikom stosowanie reguł związanych z kwalifikowalnością przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie, rozliczaniu wniosków o płatność i przygotowaniu do kontroli projektów.

W nowej perspektywie finansowej 2021-2027 zmienił się zakres obligatoryjnego stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, wprowadzono nowe zasady dokonywania zamówień w ramach projektów, doprecyzowano katalog kosztów pośrednich. Ze wszystkimi tymi nowościami uczestnicy będą się mogli zapoznać podczas tego szkolenia.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

  • Uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą na samodzielne posługiwanie się dokumentami programowymi
  • Uczestnicy nabędą umiejętności niezbędne do składania wniosków o nowe środki w perspektywie 2021-2027
  • Uczestnicy będą przygotowani do rozliczania wydatków w latach 2021-2027, w tym w ramach uproszczonych metod
  • Uczestnicy nabędą wiedzę związaną z nowymi warunkami konkurencyjnego ponoszenia wydatków

Program szkolenia

Blok I

1. Podstawy prawne kwalifikowalności wydatków
– rozporządzenie ogólne 2021/1060
– ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
– Wytyczne dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 roku
2. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków
– okres kwalifikowalności
– warunki kwalifikowalności
– wydatki niekwalifikowalne
– zakaz podwójnego finansowania
– cross-financing
– rozliczanie efektów projektu i reguła proporcjonalności
– trwałość projektu

Blok II

3. Szczegółowe warunki kwalifikowalności
– zasada faktycznego ponoszenia wydatków
– wkład niepieniężny
– zakup nieruchomości
– podatek od towarów i usług
– amortyzacja i leasing
4. Zamówienia w ramach projektu
– zasada konkurencyjności
– zmiany w stosunku do perspektywy 2014-2020
– postępowanie o udzielenie zamówienia
5. Personel projektu
– definicja personelu projektu
– zatrudnienie lub oddelegowanie
– specyfika zatrudnienia w projektach EFS+
– nagrody i premie
– dodatki
– miesięczny limit zaangażowania zawodowego personelu
– dane dotyczące personelu wprowadzanie do CST2021

Blok III

6. Uproszczone metody rozliczania wydatków
– stawki jednostkowe
– kwoty ryczałtowe
– stawki ryczałtowe
– obowiązek stosowanie uproszczonych metod w projektach do 200 tys. euro
– warunki rozliczania kosztów metodami uproszczonymi
7. Koszty pośrednie
– katalog kosztów pośrednich EFRR, FS i FST
– katalog kosztów pośrednich EFS+
– stawki kosztów pośrednich
8. Uczestnicy projektów EFS+
– warunki kwalifikowalności uczestnika
– zbieranie danych o uczestnikach projektu
– obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych

 

Prowadzący

Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans.
Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Przygotowywał jako ekspert opinie do wniosków o dofinansowanie w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Oceniał wnioski na innowacje społeczne. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS. Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

05 czerwiec 2023 08:30

Data do:

05 czerwiec 2023 12:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

PRZYGOTOWANIE ZAKŁADU ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DO KONTROLI SANITARNEJ ORAZ DOKUMENTACJA GHP, GMP I HACCP ZGODNA Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI

Zobacz więcej

Warsztaty praktyczne: przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cateringowe. Prowadzenie gospodarki magazynowej środkami spożywczymi po przeprowadzeniu zamówienia i podpisaniu umowy.

Zobacz więcej

KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia