szkolenie online

Kwalifikowalność wydatków w projektach UE na lata 2021-2027

ID szkolenia: 2862

Region

Cała Polska

Tagi

#cross-financing, #kwalifikowalność, #szkolenieonline, #UE, #wydatki w projektach, #zasada konkurencyjności
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 11. września cena szkolenia to jedyne 399 zł/os!

Cel i korzyści

Podczas szkolenia przedstawimy najnowsze rozwiązania w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz omówimy różnice w stosunku do okresu programowania 2014-2020. Udział  w szkoleniu ułatwi uczestnikom stosowanie reguł związanych z kwalifikowalnością przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie, rozliczaniu wniosków o płatność i przygotowaniu do kontroli projektów.

W nowej perspektywie finansowej 2021-2027 zmienił się zakres obligatoryjnego stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, wprowadzono nowe zasady dokonywania zamówień w ramach projektów, doprecyzowano katalog kosztów pośrednich, odmiennie uregulowano zasady dotyczące danych osobowych. Ze wszystkimi tymi nowościami uczestnicy będą się mogli zapoznać podczas tego szkolenia.

Wiedza i umiejętności

 • Uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą na samodzielne posługiwanie się dokumentami programowymi
 • Uczestnicy nabędą umiejętności niezbędne do składania wniosków o nowe środki w perspektywie 2021-2027
 • Uczestnicy będą przygotowani do rozliczania wydatków w latach 2021-2027, w tym w ramach uproszczonych metod
 • Uczestnicy nabędą wiedzę związaną z nowymi warunkami konkurencyjnego ponoszenia wydatków

Program szkolenia

Blok I

 1. Podstawy prawne kwalifikowalności wydatków

– rozporządzenie ogólne 2021/1060

– ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

– Wytyczne dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 roku

 1. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków

– okres kwalifikowalności

– warunki kwalifikowalności

– wydatki niekwalifikowalne

– zakaz podwójnego finansowania

– cross-financing

– rozliczanie efektów projektu i reguła proporcjonalności

– trwałość projektu

Blok II

 1. Szczegółowe warunki kwalifikowalności

– zasada faktycznego ponoszenia wydatków

– wkład niepieniężny

– zakup nieruchomości

– podatek od towarów i usług

– amortyzacja i leasing

 1. Zamówienia w ramach projektu

– zasada konkurencyjności

– zmiany w stosunku do perspektywy 2014-2020

– postępowanie o udzielenie zamówienia

 1. Personel projektu

– definicja personelu projektu

– zatrudnienie lub oddelegowanie

– specyfika zatrudnienia w projektach EFS+

– nagrody i premie

– dodatki

– miesięczny limit zaangażowania zawodowego personelu

– dane dotyczące personelu wprowadzanie do CST2021

Blok III

 1. Uproszczone metody rozliczania wydatków

– stawki jednostkowe

– kwoty ryczałtowe

– stawki ryczałtowe

– obowiązek stosowanie uproszczonych metod w projektach do 200 tys. euro

– warunki rozliczania kosztów metodami uproszczonymi

 1. Koszty pośrednie

– katalog kosztów pośrednich EFRR, FS i FST

– katalog kosztów pośrednich EFS+

– stawki kosztów pośrednich

 1. Uczestnicy projektów EFS+

– warunki kwalifikowalności uczestnika

– zbieranie danych o uczestnikach projektu

– obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych

Prowadzący

Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans.
Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Przygotowywał jako ekspert opinie do wniosków o dofinansowanie w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Oceniał wnioski na innowacje społeczne. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS. Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

18 październik 2023 08:30

Data do:

18 październik 2023 12:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

439 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Warsztaty praktyczne: układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.

Zobacz więcej

PRZYGOTOWANIE ZAKŁADU ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DO KONTROLI SANITARNEJ ORAZ DOKUMENTACJA GHP, GMP I HACCP ZGODNA Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI

Zobacz więcej

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia