Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych

4 lutego_09:00 - 13:00

435zł (+VAT)

Termin: 4. lutego  2021Miejsce: on-line Cena: 435zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail:egrygorczuk@res.edu.pl
Opis szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników gmin obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz procedury kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Wzory dokumentów – dostępne dla uczestników – dedykowane specjalnie do tematyki szkolenia

– Jak przeprowadzić kontrolę u właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania obowiązków ustawowych
– obowiązek kontroli prowadzonej przez wójta/ burmistrza/ prezydenta
– Kto przeprowadza kontrolę – jakie obowiązki właścicieli podlegają kontroli
– czy należy opracować plan kontroli – zarządzenie w sprawie kontroli
– z jaka częstotliwością należy kontrolować właścicieli nieruchomości
– kontrola nieruchomości należącej do osoby fizycznej a kontrola nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza
– czy kontrole przeprowadza jeden pracownik
– Jak ma być treść upoważnienie pracowników przeprowadzających kontrolę
– obowiązek okazania legitymacji służbowej
– czy wcześniej zawiadamiać właścicieli nieruchomości o kontroli
– czy kontrolę należy przeprowadzić na terenie nieruchomości
– czy można kontrole przeprowadzić w siedzibie urzędu gminy/miasta
– czy przy kontroli musi być obecny właściciel nieruchomości
-jak powinna być treść protokołu z przeprowadzonej kontroli
– doręczanie protokołu z kontroli
– wykorzystanie ustaleń kontroli w prowadzonym postępowaniu dowodowym
– czy pracownicy odpowiadają za brak prowadzonych kontroli
– odpowiedzialność finansowa pracowników urzędu za brak kontroli
– kary pieniężne – udział Policji w czynnościach kontrolnych
– kontrola prowadzona przez Straż Miejską
– mandaty karne za niewykonywanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości, kto może nałożyć,
– planowanie kontroli u przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
– czy kontroli podlegają firmy wpisane do RDR-u, czy tylko firmy faktycznie odbierające odpady komunalne
– obszary ryzyka naruszenia przepisów przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
– co ma organ gminy kontrolować
– z jaka częstotliwością wójt/ burmistrz / prezydent ma przeprowadzać kontrolę przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
– zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli – termin wszczęcia kontroli
– oględziny pojazdów – kiedy można przeprowadzić i w jakim czasie
– oględziny z dokumentów – doręczanie upoważnienia do kontroli
– zmiana osób przeprowadzających kontrolę
– treść upoważnienia dla osób kontrolujących
– obowiązki przedsiębiorcy w trakcie prowadzonej kontroli
– kontrola przeprowadzana w sposób zdalny
– kontrola przeprowadzana w siedzibie gminy
– czynności kontrolne a zakłócanie prowadzonej działalności gospodarczej
– czas trwania kontroli
– przedłużenie czasu wykonywania czynności kontrolnych
– przerwanie czynności kontrolnych
– książka kontroli
– sprzeciw wobec prowadzonych czynności kontrolnych
– protokół kontroli
– udział rzeczoznawców i wykorzystanie niezbędnego sprzętu podczas czynności kontrolnych,
– uzyskiwanie informacji niezbędnych do kontroli od innych podmiotów i organów
– przesłuchiwanie osób – kary za utrudnienia przeprowadzonej kontroli
– prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej
– wpis do RDR-u – termin dokonania wpisu do RDR-u
– decyzja o zakazie wykonywania działalności – przypadki

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;  przeprowadził najwięcej w Polsce – kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 15. stycznia cena szkolenia to jedyne 405 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

 

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.