Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach oświatowych

11 sierpnia_09:00 - 13:00

369zł(+VAT)

Termin: 11. sierpnia Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie kierowane jest do Kierowników jednostek oświatowych, CUW, ZUW, ZEAS, księgowych, pracowników merytorycznych i innych osób uczestniczących w procesie inwentaryzacji w jednostkach oświatowych i jednostkach obsługujących jednostki oświatowe, oraz członków  komisji inwentaryzacyjnych i zespołów spisowych.

1. Podstawy prawne – ustawa o finansach publicznych, Krajowy Standard Rachunkowości, nowelizacja ustawy dotycząca przeprowadzania inwentaryzacji w świetle ustawy o rachunkowości,
2. Polityka rachunkowości, a ewidencja pozabilansowa pozostałych środków trwałych – nieprawidłowości,
3. Zasady inwentaryzacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi lub uczniowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych do pracy zdalnej?
4. Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym: odpowiedzialność kierownika jednostki i odpowiedzialność głównego księgowego,
5. Czego NIE NALEŻY robić podczas inwentaryzacji?
6. Czy inwentaryzować obce środki trwałe?
7. Kiedy przeprowadzić inwentaryzację obcych środków trwałych i w jaki sposób to udokumentować?
8. Kto przeprowadza inwentaryzację w jednostkach oświatowych obsługiwanych przez CUW, ZUW, ZEAS lub Gminę?
9. Terminy inwentaryzacji środków trwałych – co 4 lata czy co roku?
10. Co to jest teren strzeżony jednostki oświatowej?
11. Metody inwentaryzacji środków trwałych – spis z natury, potwierdzenie salda, weryfikacja, skontrum,
12. Czy inwentaryzować salda zerowe?
13. Praktyczne problemy spisu z natury,
14. Place zabaw, ogródki jordanowskie, zespoły komputerowe, „środki zaewidencjonowane pozabilansowo – tzw. „ ilościówka” i inne problematyczne składniki inwentaryzowanego majątku w tym: Inwentaryzacja stanów magazynowych, inwestycji w toku, gruntów, wnip itp.,
15. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza środków trwałych a roczna inwentaryzacja,
16. W jaki sposób prawidłowo udokumentować wyniki inwentaryzacji?
17. Rozliczanie inwentaryzacji i ewidencja księgowa różnic,
18. Czy komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe odpowiadają dyscyplinarnie za błędy inwentaryzacyjne?
19. Jak długo przechowywać dokumenty inwentaryzacyjne,
20. W jaki sposób zapewnić kontrolę nad środkami trwałymi – przykłady i metody prawidłowego zarządzania i gospodarowania majątkiem,
21. Wartość początkowa ujawnionego w trakcie inwentaryzacji środka trwałego, a amortyzacja – nieprawidłowości,
22. Wartość początkowa środka trwałego nabytego w darowiźnie – nieprawidłowości,
23. Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
24. Jakie czynności mogą naruszyć dyscyplinę finansów publicznych,
25. Błędy i nieprawidłowości popełniane w podczas inwentaryzacji,
26. Najczęściej występujące błędy ujawniane przez organy kontrolujące,
27. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji w świetle dyscypliny finansów publicznych,
28. Jak przygotować się do kontroli RIO, NIK i na co organy kontrolujące najczęściej zwracają uwagę?,
29. Wzór „Instrukcji Inwentaryzacyjnej”,
30. Wzory druków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i zakończenia procesu inwentaryzacji.

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym,  ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy – otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla sektora finansów publicznych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz jednostkami  samorządowymi.

Autorka licznych opracowań i prezentacji miedzy innymi na temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja, Rachunkowość budżetowa dla początkujących  i zaawansowanych, Kontrola zarządcza,  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ich klasyfikacja i inwentaryzacja, Zbywanie poprzez nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, darowiznę zbędnych środków trwałych w jsfp,  Majątek trwały w jsfp – gospodarowanie i ewidencja w sytuacji pandemii, Bilans – czynności poprzedzające sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i inne.

Przeprowadziła szkolenia dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstwa, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, szpitali, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Na ostatni dzień każdego roku obrotowego każda szkoła i każda placówka oświatowa ma ustawowy obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów. Proces inwentaryzacji jest złożony i pracochłonny, dlatego osoby odpowiedzialne za inwentaryzacje powinny się do tego  starannie przygotować.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Ponadto, zostaną wskazane błędy najczęściej popełniane w tych jednostkach, poparte licznymi przykładami i protokołami organów kontroli RIO i NIK. Udział w szkoleniu pozwoli na ugruntowanie wiedzy oraz prawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie inwentaryzacji.

 

 

UWAGA!

Przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej instytucji cena szkolenia to jedyne 329 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.