Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Elektroniczne tytuły wykonawcze w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym od 1 lipca 2021r. – aktualne wzory, poprawne wypełnianie i przekazywanie TW do organów egzekucyjnych.

30 listopada 2021_09:00 - 13:00

329zł(+VAT)

Termin: 30. listopada Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 329 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Najważniejsze zagadnieniaSzczegółowy programProwadzącyFormularz zgłoszeniowy
 • e-TW od 1 lipca 2021r. – obowiązujące przepisy oraz jak i skąd pozyskać właściwe wzory TW?
 • W jaki sposób wierzyciel może uzyskać/zmienić dostęp do systemu teleinformatycznego dedykowanego do przekazywania e-TW?
 • e-ZW – elektroniczne zawiadamianie wierzyciela, uwagi praktyczne i problemy, które mogą wystąpić przy przepływie informacji wewnątrz jednostki organizacyjnej wierzyciela.
 • Czy po 1 lipca 2021r. można przekazywać TW w wersji papierowej?
 • Czy wraz z e-TW musi być przekazany wniosek egzekucyjny?

1. Obowiązki wierzyciela jako podmiotu inicjującego postępowanie egzekucyjne .
1.1. Przepisy prawne regulujące prawa i obowiązki wierzyciela (m.in. ustawa o finansach publicznych, ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisy wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacja podatkowa, przepisy merytoryczne dot. należności publicznoprawnych).
1.2. Obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych (kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek).
1.3. Wymagalność publicznoprawnego świadczenia pieniężnego jako moment podjęcia działań o charakterze przedegzekucyjnym przez wierzyciela (czy kierować do egzekucji administracyjnej można tylko należności wynikające z ostatecznych decyzji?, kiedy można wystawić tytuł wykonawczy na należność, która nie wynika z decyzji ostatecznej?)
2. Działania przedegzekucyjne podejmowane przez wierzycieli należności z podlegających egzekucji administracyjnej – nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
2.1. Istotne zmiany przepisów dot. postepowania wierzycieli należności pieniężnych – nowe obowiązujące od 20 lutego 2021r. rozporządzenie Ministra Finansów.
2.2. Działania informacyjne wierzyciela wobec zobowiązanego (formy, terminy, dokumentowanie, cel dokumentowania działań informacyjnych).
2.3. Wystawianie upomnień na zaległości publicznoprawne (doręczenie upomnienia, terminy, kwoty – nowe obligatoryjne elementy upomnienia, omówienie istoty i treści pouczeń, czy upomnienie musi być podpisane? Nowe rozporządzenie dot. upomnień, zmiana wysokości kosztów upomnienia).
2.4. Możliwość odstąpienia od wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych (jak prawidłowo wyliczyć równowartość dziesięciokrotności kosztów upomnienia?, czy można wystawiać upomnienia i TW na kwoty niższe ni dziesięciokrotność kosztów upomnienia?),
2.5. Obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia (np. zapłata zaległości po wysłaniu upomnienia ale przed jego doręczeniem, czy do małżonka zobowiązanego należy wysyłać upomnienie? Czy małżonek zobowiązanego, który nie jest podatnikiem powinien otrzynać upomnienie i co z kosztami upomnienia?).
2.6. Kiedy zobowiązany nie ma obowiązku zapłaty kosztów upomnienia?
2.7. Czy i na podstawie jakich przepisów koszty upomnienia można umorzyć?
2.8. Przedawnienie kosztów upomnienia- nowe zasady wynikające ze zmienionej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (czy koszty upomnienia mogą być egzekwowane po wygaśnięciu zobowiązania, którego te koszty dotyczyły?).
3. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej tytułu wykonawczego – obowiązek elektronicznego (termin wystawienia tytułu wykonawczego).
3.1.Omówienie aktualnego (obowiązującego od 20 lutego 2021r.) wzoru i prawidłowego wypełnienia tytułu wykonawczego (wybrane elementy, m.in. pouczenie dla małżonka zobowiązanego o prawie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, forma przesłania do organu egzekucyjnego – elektroniczny tytuł wykonawczy).
3.2. Tytuł wykonawczy – TW-1(6) – jak prawidłowo wypełnić? Do kiedy może być stosowany? Czy po 1 lipca 2021r. wolno przekazać TW w wersji papierowej do organu egzekucyjnego?
3.3. Nowy rodzaj tytułu wykonawczego – Kolejny Tytuł wykonawczy ( elementy, postać i cel kolejnego TW)
3.4. Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych (jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym?, jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo?).
3.5. Czy i kiedy wierzyciel powinien załączyć do przekazywanego tytułu wykonawczego informację dodatkową?
3.6. Nowe obowiązki wierzyciela w zakresie stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (czy wolno będzie wystawiać i przekazywać do egzekucji TW w postaci papierowej? Jak uzyskać dostęp do elektronicznych TW?).
3.7. Przekazywanie TW za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub elektronicznej skrzynki podawczej organu egzekucyjnego – różnice pomiędzy tymi narzędziami.
3.8. Podpis elektroniczny – w jaki sposób uzyskać dostęp do elektronicznego podpisu? kto może podpisywać TW podpisem elektronicznym? Upoważnienie do podpisywania TW – podstawa prawna.
4. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji.
4.1. Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiana przepisów ( rozróżnienie pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wszczęciem egzekucji).
4.2. Badanie dopuszczalności przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny (przesłanki i konsekwencje dla wierzyciela nie przystąpienia do egzekucji, co wierzyciel może zrobić po otrzymaniu zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzekucji?).
4.3. Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjnym.
4.4. W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego. Dodatkowe obowiązki wierzyciela w związku ze zmianami przepisów w zakresie kosztów egzekucyjnych.
4.5. Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
4.6. Czy wyegzekwowaną przez organ egzekucyjny należność po uprzedniej wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela uznać można za nadpłatę?
4.7. Kto – organ egzekucyjny czy wierzyciel – zwraca podwójnie ściągniętą należność objętą tytułem wykonawczym?
4.8. W jaki sposób księgować wpłaty otrzymane z organu egzekucyjnego (np. inna kwota odsetek niż naliczona w systemie księgowym)?
4.9. Nowe sposoby płatności egzekwowanych należności (czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?).
5. Zmienione zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
5.1. Czy i w jaki sposób można ponownie wszcząć egzekucję administracyjną po uprzednim umorzeniu postępowania?
5.2. Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego).
5.3. Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela lub organ egzekucyjny do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku (forma wyjawienia majątku). Jak postąpić w przypadku gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku?
5.4. Dalszy lub dotychczasowy tytuł wykonawczy jako podstawa ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
5.5. Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej (dochodzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej egzekucji).
6. Fundamentalne zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych.
6.1. Istotny wzrost kosztów egzekucyjnych (określenie maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych, opłata manipulacyjna, nowy katalog wydatków egzekucyjnych).
6.2. Kiedy koszty egzekucyjne pokrywa wierzyciel?
6.3. Co wierzyciel może zrobić aby ograniczyć przypadki ponoszenia kosztów egzekucyjnych?
6.4. Czy i na jakich zasadach koszty egzekucyjne należne od wierzyciela mogą być umorzone?
7. Zmiana zasad przedawnienia kosztów egzekucyjnych.
8. Indywidualne pytania, konsultacje.

 

Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju , w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,   prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Prawa i obowiązki wierzycieli w przymusowym dochodzeniu należności jednostek samorządu terytorialnego, istotne zmiany w modelu naliczania kosztów egzekucyjnych.

Przy zgłoszeniu do 15. listopada 2021 cena za osobę to jedyne 299 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.