Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Egzekucja podatków, opłat i niepodatkowych należności publicznoprawnych w gminach i związkach międzygminnych po nowelizacji od dnia 30 lipca 2020 rok

11 stycznia_09:00 - 13:00

345zł (+VAT)

Termin: 11. stycznia  Miejsce: on-line Cena: 345 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail:sburak@res.edu.pl
Cel szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego  stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowelizacja z dnia: 4 lipca 2019 roku oraz 11 września 2019 roku) a także projektowanych przepisów rozporządzania Ministra Finansów w sprawie: postępowania wierzycieli należności pieniężnych i w sprawie wezwania zobowiązanego do złożenia oświadczenia oraz oświadczenia o posiadanych składnikach majątkowych i źródłach dochodu, w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego. Pierwsze zmiany weszły w życie już od 1 stycznia 2020 r., 1 marca 2020 r., zaś następne od dnia: 30 lipca 2020 roku,  20 lutego 2021 roku oraz 1 stycznia 2022 r. Od 30 lipca 2020 roku obowiązuje nowy pakiet aktów wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie  wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

Program szkolenia:
1. Omówienie nowych, obowiązujących od 30 lipca 2020 roku przepisów wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a m. in:
a) w sprawie postepowania wierzycieli należności pienięznych;
b) w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności.
c) w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego.
d) w sprawie adnotacji w sprawie przekazania egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego.
e) w sprawie współpracy pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym;
f) w sprawie wzorów zabezpieczenia.
g) w sprawie wzorów tytułów wykonawczych.
2. Nowe zasady sporządzania i wystawiania upomnień, a m. in.
a) wymagania z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
b) wymagania z przepisów RODO;
c) zawartość upomnienia od dnia 30 lipca 2020 roku i od dnia 20 lutego 2021 r.
d) jakie upomnienie ma być podpisane, a w jakich podpis nie jest wymagany;
e) przedawnienie kosztów upomnienia – na jakich zasadach;
f) aktualność wystawionego upomnienia wystawionego i doręczonego przed zmianą ustawy;
g) katalog przypadków, w których wierzyciel nie jest obowiązany do sporządzenia i doręczenia zobowiązanemu upomnienia;
h) połączenie upomnienia z zawiadomieniem o zagrożeniu wpisem do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
3. Nowa zasada ogólna w zakresie współpracy: wierzyciela, organu egzekucyjnego oraz dłużnika zajętej wierzytelności, a m. in.:
a) obowiązki informacyjne wierzyciela;
b) zawartość informacji wierzyciela;
c) zasady współpracy pomiędzy organami egzekucyjnymi;
d) współpraca pomiędzy organem egzekucyjnym a dłużnikiem zajętej wierzytelności.
4. Poszukiwanie majątku zobowiązanego oraz oświadczenie zobowiązanego jako warunek dla postępowania egzekucyjnego wobec osoby trzeciej.
5. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji:
a) wymagania dla wniosku w myśl przepisów KPA;
b) pierwotny tytuł wykonawczy oraz kolejny tytuł wykonawczy (w jakich sytuacjach będzie należało sporządzić kolejny tytuł wykonawczy); wzór kolejnego tytułu wykonawczego;
c) informacja wierzyciela w przypadku ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, umorzonego z przyczyn tzw. „nieściągalności” zobowiązanego;
d) wykazanie kwot w tytule wykonawczym.
6. Rodzaje tytułów wykonawczych:
a) Pierwotny TW;
b) Ponowny TW;
c) Kolejny TW;
d) Dalszy TW;
e) Zmieniony TW
f) Elementy tytułu wykonawczego, w tym: identyfikatory zobowiązanego; pouczenie o skutkach niezawiadomienia o zmienia adresu; pouczenie dla małżonka zobowiązanego o jego prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym.
g) Nadanie klauzuli o skierowaniu TW do egzekucji w przypadku: wierzyciel = organ egzekucyjny.
7. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji (nowa definicja, określenie momentu krytycznego).
8. Tryb i zasady przekazywania dokumentów do organu egzekucyjnego / rodzaje podpisów jakimi mogą dokumenty zostać zaopatrzone.
9. Badanie dopuszczalności egzekucji i konsekwencje tej czynności; działania wierzyciela. Przesłanki nieprzystąpienia do egzekucji, i co dalej….
10. Sprzeciw małżonka współodpowiadającego za dochodzone zaległości:
a) Tryb, zasady i termin na wniesienie sprzeciwu;
b) Zadania wierzyciela w rozpoznaniu sprzeciwu;
c) Konsekwencje wydanego postanowienia w sprawie rozpoznania sprzeciwu.
11. Zarzuty zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym:
a) Przesłanki wnoszenia zarzutów;
b) Tryb, zasady i termin na wniesienie zarzutu;
c) Zadania wierzyciela w rozpoznawaniu zarzutów;
d) Konsekwencje wydanego postanowienia w sprawie rozpoznania zarzutów.
12. Obowiązki dla zobowiązanego informowania o zmianie miejsca zamieszkania / adresu siedziby oraz konsekwencje z tym związane.
13. Oświadczenie o posiadanym majątkowy i źródłach dochodu; wezwanie wierzyciela, pouczenia, treść i istota oświadczenia. Odpowiedzialność karna składającego.
14. Skarga na czynność egzekucyjną organu egzekucyjnego. Podstawa skargi, postanowienie w sprawie skargi, konsekwencję wniesienia skargi.
15. Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Dopuszczalność skargi; konsekwencję wniesienia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.
16. Nowe zasady zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego; Wydawane orzeczenia w sprawie umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
17. Nowe zasady umorzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na tzw. bezskuteczność; konsekwencje i możliwości dalszego prowadzenia postępowania w takiej sytuacji prawnej i faktycznej. Zawiadomienie o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej.
18. Nowa funkcja procesowa w postępowaniu egzekucyjnym – wyręczyciel, czyli, kto, kiedy i na jakich zasadach może wykonać zobowiązanie pieniężne za zobowiązanego.
19. Nowe zasady ustalenia i poboru kosztów egzekucyjnych: opłata manipulacyjna; maksymalna wysokość opłat egzekucyjnych; powstanie obowiązku zapłaty opłat egzekucyjnych; likwidacja opłaty komorniczej stała opłata za czynność egzekucyjną w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych.
20. Nowy katalog wydatków egzekucyjnych.
21. Zasady pokrywania kosztów egzekucyjnych: kiedy koszty ponosi zobowiązany, a kiedy je ponosi wierzyciel; rezygnacja z obciążania kosztami wierzyciela.
22. Postanowienia w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych.
23. Umorzenie kosztów egzekucyjnych. Przesłanki umorzenia kosztów egzekucyjnych. Rozłożenie na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych.
24. Przedawnienie zapłaty kosztów egzekucyjnych. Przedawnienie obowiązku zwrotu kosztów egzekucyjnych. Przerwanie terminu przedawnienia.
25. Sposoby zapłaty egzekwowanej należności.
26. Odpowiedzialność porządkowa – wysokość kary porządkowej za odmowę udzielenia wierzycielowi informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji administracyjnej.
27. Prawny obowiązek wierzyciela ujawnienia wszczętego i nie zakończonego postępowania egzekucyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego, autor  ponad 140 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener  i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkoleniowych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 20. grudnia cena to jedyne 315 zł/os!!

Materiały dla uczestników: zbiór kilkunastu pism umożliwiających funkcjonowanie wierzyciela.

Omówienie obowiązujących od 30 lipca 2020 roku przepisów wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

 

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.