Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Awans zawodowy w obowiązkach organu prowadzącego szkołę/placówkę oświatową

7 czerwca_09:00 - 13:00

329zł(+VAT)

Termin: 7. czerwca  2022 Cena: 329zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Cel szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego oraz otrzymają przykłady niezbędnych dokumentów (w wersji edytowalnej). Omówione zostaną również przypadki praktyczne dotyczące problemów w organizacji postępowania egzaminacyjnego a także przedstawione będzie  orzecznictwo sądowe dotyczące procedur awansu zawodowego nauczycieli.

1. Podstawy prawne dotyczące awansu zawodowego, w tym przepisy szczególne obowiązujące w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół spowodowanego epidemią COVID-19.
2. Rola i zadania organu prowadzącego w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego:
1) obowiązek przeprowadzenia postępowania administracyjnego na wniosek nauczyciela, etapy postępowania;
2) terminy wynikające z ustawy Karta Nauczyciela;
3) analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w tym posiadanie niezbędnych kwalifikacji i odbycie wymaganego stażu).
3. Organizacja pracy komisji egzaminacyjnej:
1) prawidłowe ustalenie składu komisji i tryb jej powołania;
2) zawiadomienia dla członków komisji;
3) przygotowanie pracy komisji egzaminacyjnej z zastosowaniem reżimu sanitarnego;
4) opracowanie protokołu przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej;
5) wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu, w tym obowiązek prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń.
4. Zakończenie postępowania administracyjnego – akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego wraz z uzasadnieniem lub decyzja administracyjna odmawiająca nadania stopnia nauczyciela mianowanego (przykład takiej decyzji).
5. Organizacja ślubowania przez nauczyciela, któremu nadany będzie stopień nauczyciela mianowanego (organ odpowiedzialny oraz termin złożenia ślubowania).
6. Obowiązek wprowadzenia do Systemu Informacji Oświatowej danych o nauczycielach, którym nadano stopień nauczyciela mianowanego.
7. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez organ prowadzący w związku z awansem na stopień nauczyciela mianowanego (przykłady rozstrzygnięć sądowych).
8. Inne zadania organu prowadzącego związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela kontraktowego lub dyplomowanego.
9. Pytania i odpowiedzi.

Doświadczony wykładowca, praktyk w zakresie prawa oświatowego, pracownik samorządowy z wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem oświatą (dyrektor szkoły, wizytator kuratorium oświaty, wicedyrektor regionalnej placówki doskonalenia nauczycieli, obecnie główny specjalista ds. oświaty w jednostce samorządu terytorialnego); trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu: Systemu Informacji Oświatowej, dofinansowania kształcenia pracowników młodocianych (w tym pomocy de minimis), zmian w przepisach prawa oświatowego, jak również organizacji pracy szkół.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 16. maja cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.