szkolenie online

Akta osobowe pracownika w praktyce po zmianach w Kodeksie Pracy 2023- nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej po zmianie Kodeksu pracy – wzory nowych wniosków

ID szkolenia: 2745

Kategorie

Kadry i płace

Region

Nie określono

Tagi

#akta osobowe, #akta osobowe pracownika, #Kodeks Pracy, #pracownik, #wnioski
Opiekun szkolenia

Program szkolenia

1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych, dokumentacji czasu pracy, płacowej i urlopowej)
2. Sposoby zawierania umów o pracę
– Omówienie zmian w umowach na okres próbny (wzory)
3. Jakie dokumenty powinny znaleźć w części A, B, C, D, E akt osobowych
4. Nowe formy składania wniosków – wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej.
5. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia czyli o czym pracodawca będzie zobowiązany poinformować pracownika?
✓ o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
✓o obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
✓ o przysługujących pracownikowi przerwach w pracy,
✓ o przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku,
✓ o zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,
✓ w przypadku pracy zmianowej – o zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę,
✓ w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy – o zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
✓ o innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
✓ o wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania,
✓ o obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia,
✓ o prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy,
✓ o układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest
objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez
wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji,
✓ w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy – o terminie, miejscu, czasie i
częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego
pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz
usprawiedliwiania nieobecności w pracy;
6. Jakie są nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 26 IV 2023 ? – wzory
dokumentów (wzory)
– wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o
bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub
zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art.
293 § 1 i 3 Kodeksu pracy),
– wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny
za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o
pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 294 § 3 i 4 Kodeksu pracy),
– dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy (art. 1881 Kodeksu pracy);
– wniosek pracownika o zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (art. 1481 Kodeksu pracy),
– wniosek pracownika o urlop opiekuńczy (art. 1731 Kodeksu pracy),
– zgoda pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie
pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy (art. 148
pkt 3 Kodeksu pracy) oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia na
zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i
delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 2 Kodeksu pracy),”.
7. Okres przechowywania akt.
8. Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem. Zasiłek macierzyński. – nowe
wnioski – wzory
9. Dokumentowanie pracy zdalnej – wzory
• Pojęcie pracy zdalnej.
• Polecenie pracy zdalnej wg dotychczasowych zasad.
• Miejsce wykonywania pracy zdalnej – obowiązki pracodawcy i pracownika.
• Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia.
• Sposoby świadczenia pracy zdalnej
• Zasady uzgodnienia pracy zdalnej między pracownikiem a pracodawcą.
• Polecenie pracy zdalnej – uprawnienie pracodawcy o w jakich okolicznościach pracodawca może
polecić wykonywanie pracy zdalnej?
• Kiedy pracownik ma prawo wnioskować o pracę zdalną o praca zdalna okazjonalna
• Pracownicy uprzywilejowani – zasady składania wniosków o pracę zdalną
o Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
• Zaprzestanie pracy zdalnej
• Jak prawidłowo skonstruować zasady pracy zdalnej
• Co reguluje warunki pracy zdalnej: o porozumienie zawierane między pracodawcą i zakładową organizacją związkową o regulamin o polecenie wykonywania pracy lub w porozumienie zawarte z pracownikiem
o Zasady tworzenia przepisów wewnątrzzakładowych na przykładzie
• BHP w pracy zdalnej
o Specyfika pracy zdalnej a BHP
o Miejsce pracy zdalnej a obowiązki pracodawcy
o Obowiązki pracodawcy
o Obowiązki pracownika
o Jakie przepisy BHP nie obowiązują pracodawców ze względu na charakter pracy zdalnej
o Zasady przeprowadzenia oceny ryzyka pracy zdalnej przez pracodawcę
o Stworzenie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy zdalnej
o Obowiązek zapoznania pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaniem pracy na danym stanowisku pracy.
o Wypadek w pracy zdalnej
o Dokumentacja
•RODO a praca zdalna
• Zasady prowadzenia dokumentacji w przypadku pracy zdalnej
10. Kontrola trzeźwości
• Kontrola trzeźwości
• Alkohol i środki odurzające w pracy – czy pracodawca będzie mieć nowe narzędzia kontroli?
• Czy pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i współpracujących z pracodawcą w ramach działalności gospodarczej?
• Czy możliwa będzie kontrola prewencyjna?
• Jak ustawodawca podchodzi do problemu tzw. środków odurzających?
• Co powinna zawierać procedura kontroli trzeźwości i jaki jest tryb jego wydania?
• Nowa teczka E – zasady tworzenia dokumentacji i okres przechowywania
11. Nowy wzór świadectwa pracy – omówienie projektu rozporządzenia.
12. Omówienie nowych wzorów na przykładach.
13. Pytania i odpowiedz

Prowadzący

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

15 czerwiec 2023 11:30

Data do:

15 czerwiec 2023 14:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

330 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Vademecum zmian kadrowych 2023,czyli co nowego w nowym roku?

Zobacz więcej

Wszystko o przedawnieniu należności i nadpłat cywilnoprawnych, odsetek od tych należności oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40, 70 lub 100 euro) w transakcjach handlowych – procedury postępowania w jednostkach samorządu terytorialnego

Zobacz więcej

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czyli jak odzyskać niezapłaconą opłatę po śmierci podatnika?

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia