Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Administrowanie budynkami użyteczności publicznej – Odpowiedzialność oraz obowiązki właściciela i zarządcy obiektu użyteczności publicznej w świetle przepisów prawa budowlanego

9 sierpnia_09:00 - 13:00

369zł (+VAT)

Termin: 9. sierpnia 2021 r. Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail: sburak@res.edu.pl
Opis szkolenia, adresaci, celeProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Czy wiesz:

 • Jakie są rodzaje okresowych kontroli i przeglądów obiektów budowlanych, wskazanych w przepisach prawa?
 • Jak często należy wykonywać kontrole i przeglądy i czy jest to uzależnione od rodzaju obiektu?
 • Kto jest uprawniony do dokonywania wpisów do Książki Obiektu Budowlanego?
 • Co w zakresie obowiązkowych kontroli zmieniła nowelizacja ustawy Prawo Budowlane?

Na szkoleniu podane zostaną podstawy prawne wykonywania i zakresu obowiązkowych kontroli, oraz przepisów wykonawczych na podstawie których należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole. Przedstawione na szkoleniu przepisy prawa uwzględniają już najnowsze zmiany w ustawie Prawo budowlane i związane z tym nowe wymagania. Podane będzie kto może wykonywać obowiązkowe kontrole, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą sankcje za ich nie wykonywanie. Omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy, które należy przenieść do książki obiektu budowlanego. Elementem szkolenia będzie szczegółowy instruktaż co jak wpisywać do książki obiektu budowlanego, czyli podamy zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków. Omawiany materiał będzie zawierać liczne praktyczne uwagi i wskazówki.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zostanie uczestnikom szkolenia omówiona i przybliżona terminologia stosowana w przepisach prawa budowlanego, a w tym jej odniesienie i znaczenie do obowiązkowych kontroli, oraz wpisów do książki obiektu budowlanego.
 • Podane będą dokumenty, które powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego i zarejestrować w książce obiektu budowlanego.
 • Omówione zostaną obowiązki w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, wraz z podaniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo Budowlane.
 • Wskazana zostanie metodyka dokumentowania kontroli obiektu budowlanego, a w tym szczegółowo zawartość protokołu z kontroli i jego znaczenie dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego.
 • Omówione zostanie wypełnianie książki obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • sytuacji nietypowych i nie przewidzianych w książce,
  • elementów bardzo przydatnych praktycznie w zarządzaniu nieruchomością,
  • informacji zawartych w protokole z kontroli, które muszą być przepisane do książki obiektu budowlanego, a które można pominąć.
 • Przedstawione będą zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców obiektów użyteczności publicznej, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości.

Program szkolenia:

Moduł I – Obowiązki wynikające z przepisów prawa:
1. ustawa prawo budowlane
2. ustawo o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
3. przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
4. obowiązki właściciela i zarządcy
5. sankcje karne

Moduł II – Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków:
1. rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
a) elementów budowlanych
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
c) instalacji gazowych i kominowych,
d) kotłów i instalacji z kotłami,
e) klimatyzacji
2. osoby uprawnione do wykonywania kontroli

Moduł III – Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
1. zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,
2. struktura i zawartość protokołu z kontroli w znowelizowanych przepisach prawa budowlanego
3. zasady i zakres kontroli kominiarskiej
4. zasady i zakres kontroli instalacji gazowej
5. kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Moduł IV – Prowadzenie książki obiektu budowlanego
1. podstawa prawna
2. cel prowadzenia książki obiektu budowlanego
3. warsztaty prowadzenia KOB:
a) omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej
b) dokumentowanie kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
c) dokumentowanie robót remontowych i budowlanych.

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi dwie firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urządów.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 26.lipca  cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!!

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.