Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Administracyjne kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

24 sierpnia_09:00 - 13:00

299zł(+VAT)

Termin: 24.sierpnia 2022r.  Miejsce: online  Cena: 299 zł (+VAT)e

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cele szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

– poznanie regulacji ustawy Kodeks postępowania administracyjnego dotyczących administracyjnej kary pieniężnej
– omówienie naruszeń wymienionych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, za które nakładane są administracyjne kary pieniężne
– przedstawienie różnic w zakresie odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i na podstawie przepisów o administracyjnych karach pieniężnych
– wskazanie i próba rozwiązania problemów praktycznych wynikających ze stosowania przedmiotowych przepisów
– poznanie istotnych orzeczeń sądów administracyjnych w przedmiotowym zakresie

I. Ustawowa definicja administracyjnej kary pieniężnej
– omówienie elementów definicji

II. Zakres stosowania przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego dotyczących administracyjnej kary pieniężnej
– zakres stosowania, reguły kolizyjne i wyłączenia

III. Dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej
– przesłanki mające wpływ na wymiar kary, siła wyższa
– przesłanki odstąpienia od nałożenia kary

IV. Przedawnienie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
– przedawnienie nałożenia kary, a przedawnienie ściągalności kary
– terminy przedawnienia
– bieg terminu przedawnienia, zawieszenie i przerwania zawieszenia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
– zaległa administracyjna kara pieniężna

V. Ulgi w zakresie wykonania administracyjnej kary pieniężnej.

VI. Regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych zawarte w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne
– naruszenia, za które nakładane są administracyjne kary pieniężne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
– właściwość organów
– środki odwoławcze

VII. Porównanie zakresu odpowiedzialności na podstawie przepisów:
– o administracyjnej karze pieniężnej
– karnych
– dyscyplinarnych.

Radca prawny, urzędnik mianowany, wieloletni pracownik Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, wcześniej w Inspekcji Transportu Drogowego, bogate doświadczenie w stosowaniu procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Wiedza i doświadczenie z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego w szczególności prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, procedury weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, odpowiedzialności dyscyplinarnej. Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. Bogate doświadczenie w reprezentowaniu organu administracji publicznej przed sądami administracyjnymi.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 10. sierpnia cena szkolenia to 269 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.