Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zasady formułowania decyzji administracyjnych. Aspekty teoretyczne i praktyczne.

2 lipca_09:00 - 13:00

325zł(+VAT)

Termin: 02. lipca  Miejsce: ON-LINE Cena: 325 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciCelProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów obsługujących organy administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, którzy stosują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w załatwianiu spraw administracyjnych oraz adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pełnomocnicy reprezentujący strony w postępowaniach administracyjnych.

Celem szkolenia jest uzyskanie i usystematyzowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie prawidłowego przygotowywania treści decyzji administracyjnych.

I. Zagadnienia wstępne:
1) rodzaje decyzji administracyjnych;
2) pojęcie decyzji ostatecznej i prawomocne.
II. Podstawowe elementy decyzji administracyjnej:
1) oznaczenie organu administracji publicznej;
2) data wydania decyzji administracyjnej;
3) oznaczenie strony lub stron postępowania;
4) podstawa prawna decyzji administracyjnej;
5) rozstrzygnięcie;
6) uzasadnienie decyzji administracyjnej;
a) uwagi ogólne,
b) uzasadnienie faktyczne,
c) uzasadnienie prawne,
d) uzasadnienie decyzji uznaniowej;
7) pouczenie,
8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu:
a) uwagi ogólne,
b) podpis na załączniku decyzji;
III. Możliwość odstąpienia od uzasadnienia decyzji.
IV. Składniki dodatkowe decyzji administracyjnej:
1) uwagi ogólne,
2) termin, warunek, zlecenie,
3) inne składniki decyzji,
4) rygor natychmiastowej wykonalności decyzji i jego przesłanki.
V. Tryby rektyfikacji decyzji administracyjnych: uzupełnienie decyzji, sprostowanie oraz wyjaśnianie wątpliwości co do treści decyzji.
VI. Katalog decyzji administracyjnych wydawanych w postępowaniu odwoławczym:
1) decyzja o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji (art. 138 § 1 pkt 1 KPA)
2) decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości lub w części i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy (art. 138 § 1 pkt 2 KPA)
3) decyzja kasacyjna uchylająca zaskarżoną decyzję i umarzająca postępowanie w sprawie (art. 138 § 1 pkt 2 KPA)
4) decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego (art. 138 § 1 pkt 3 KPA)
5) decyzja kasacyjna o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji (art. 138 § 2 KPA) a) przesłanki wydania decyzji kasacyjnej przez organ odwoławczy b) konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w znacznej części c) wskazanie, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy 6) decyzja kasacyjna o uchyleniu zaskarżonej decyzji i zobowiązująca organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści (art. 138 § 4 KPA)
VII. Panel dyskusyjny – analiza problemów.

 

doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, radca prawny. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym oraz prawie energetycznym i prawie ochrony środowiska. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w organach administracji publicznej jak i w kancelariach prawnych obsługujących organy jednostek samorządu terytorialnego.
Praktykę zawodową od wielu lat łączy z rozwojem naukowym. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w monografiach i czasopismach naukowych o charakterze prawniczym. Uczestnik i prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wykładowca prowadzący zajęcia między innymi z prawa i postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi, administracyjnego postępowania egzekucyjnego, kontroli i nadzoru nad działalnością administracji publicznej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu do 23. czerwca 2021 r. cena szkolenia to 299 zł/os!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.