szkolenie online

Wpływ najnowszych zmian ordynacji podatkowej na księgowość niepodatkowych należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w JST (czyli w szczególności opłat: za zajęcie pasa drogowego, holowanie, parkowanie i przechowywanie pojazdów, kary za niewyrejestrowanie pojazdu, opłata adiacencka, renta planistyczna, oplata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, mandaty). Ustalanie, określanie terminów płatności, rodzaje odsetek i przedawnienie

ID szkolenia: 2846

Kategorie

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#należności cywilnoprawne, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #webinar, holowanie, kary, należności, ordynacja, podatki, zajęcie pasa

Wybrane zagadnienia

1. Likwidacja – od 1 września 2023r. postanowień o zarachowaniu wpłaty dokonanej po terminie płatności – jaki wpływ na zarachowanie wpłat należności publicznoprawnych?
2. Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej dotyczące wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu zaległości na raty w przypadku niepłacenia rat przez zobowiązanego – jak się przełożą np. na rozłożoną na raty i nie spłacaną zaległość z mandatu czy opłatę adiacencką?
3. Charakterystyka wybranych opłat publicznoprawnych (np. opłaty za holowanie, parkowanie i przechowywanie pojazdów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opata adiacencka, opłata przystankowa, renta planistyczna, mandaty i inne) z uwzględnieniem sposobu ustalania, określania terminu płatności, rodzaju odsetek i terminu przedawnienia należności.
4. W jakim zakresie do wybranych opłat publicznoprawnych stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego i ordynację podatkową?
5. Jak prawidłowo powinien być określony w decyzji ustalającej daną należność termin płatności?
6. Czy zawsze w przypadku należności publicznoprawnych muszą być naliczane odsetki od nieterminowej płatności?
7. Czy w przypadku uiszczenia należności po terminie stosujemy zasady zarachowania wpłat wynikające z ordynacji podatkowej?
8. Czy w przypadku nadpłaty należy ją zwrócić, stosując w tym zakresie procedury zwrotu nadpłat wynikające z ordynacji podatkowej?
9. Czy zarachowanie wpłaty zobowiązanego po terminie płatności i zarachowanie nadpłaty odbywa się na tych samych zasadach?
10. Kiedy przedawniają się należności publicznoprawne i jakie działania podejmowane przez organ administracji publicznej mogą przerwać bieg terminu przedawnienia?
11. Czy niepodatkowe należności publicznoprawne mogą być umarzane i na jakiej podstawie?
12. Czy przed skierowaniem do egzekucji tytułu wykonawczego na nieuregulowaną w terminie należność publicznoprawną musi być zobowiązanemu doręczone upomnienie? Kolejne najnowsze zmiany w zakresie przedawnienie kosztów upomnienia?
13. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – czy to należność publicznoprawna czy cywilnoprawna? Jakie odsetki jak się przedawnia? W jaki sposób egzekwować?

Szczegółowy program szkolenia

1.Definicja i charakterystyka niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.
2.Sczegółowe omówienie wybranych należności publicznoprawnych z uwzględnieniem:
– sposobu powstawania zobowiązania,
– określania terminu płatności,
– rodzaju stosowanych odsetek,
– zarachowania wpłaty dokonanej po terminie płatności,
– przedawnienia,
– zwrotu nadpłaty,
– kierowania sprawy do egzekucji.
3. Decyzja administracyjna jako podstawowy dokument ustalający wysokość i termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym (elementy decyzji).
4. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji ustalającej daną opłatę publicznoprawną (rozróżnienie pojęć przedawnienie wymiaru i przedawnienie należności)?
5. Zakres zastosowania przepisów Działu III Ordynacji podatkowej do niepodatkowych należności publicznoprawnych stanowiących dochody jst.
– czy do wszystkich należności publicznoprawnych stosujemy odsetki od zaległości podatkowych?
– czy w przypadku rozłożenia na raty zaległości należy naliczyć opłatę prolongacyjną (jeżeli w danej gminie jest uchwała dot. możliwości poboru opłaty prolongacyjnej?)
– czy w przypadku opóźnienia w płatności stosować zasadę, że odsetek do kwoty 8,70 zł nie pobiera się?
– czy stosować zasady zarachowania wpłat dokonywanych po terminie na należność główną, odsetki i koszty upomnienia wynikające z Ordynacji podatkowej?
– kiedy – po zmianie przepisów Ordynacji podatkowej, wobec likwidacji obowiązku wydawania postanowień o zarachowaniu wpłaty – postanowienie powinno być jednak wydane?
6. Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody jst:
7. Przesłanki stanowiące uzasadnienie dla umorzenie z urzędu:
– śmierć zobowiązanego będącego osobą fizyczną i zaniechanie dochodzenia zaległości od następców prawnych,
– dłużnik, osoba prawna wykreślona z rejestru przy jednoczesnym braku odpowiedzialnych osób trzecich,
– faktyczna lub potencjalna bezskuteczność egzekucji,
– likwidacja dłużnika nie posiadającego osobowości prawnej,
– zaistnienie interesu publicznego.
8. Ulgi na wniosek dłużnika o udzielenie ulgi w spłacie tych należności:
– przesłanki do umorzenia całości zobowiązania,
– przesłanki do częściowego umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty.
9. Procedura postępowania dot. rozpatrzenia wniosku o ulgę (najważniejsze zasady wynikające z k.p.a.).
10. Forma rozstrzygnięcia wniosku o ulgę w spłacie należności publicznoprawnej.
11. Egzekucja administracyjna niepodatkowych należności publicznoprawnych.
– czy i kiedy wysłać upomnienie?
– czy upomnienie powinno być wysłane również do małżonka osoby zobowiązanej do zapłaty należności publicznoprawnej?
– czy wystawiając tytuł wykonawczy dot. niepodatkowej należności publicznoprawnej zaznaczyć należy w tym tytule, że odpowiedzialność za należność obejmuje majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka czy też, że jest to obowiązek ściśle związany ze zobowiązanym?
12. Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia tytułu wykonawczego.
13. Kiedy organ egzekucyjny zawiadomi o nie przyjęciu tytułu wykonawczego a kiedy o nieprzystąpieniu do egzekucji?
14. Obowiązki informacyjne wierzyciela wobec organu egzekucyjnego.
15. Obowiązek stosowania elektronicznego dokumentu zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego (e-ZW).
16. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, czyli ile razy tą samą sprawę można kierować do egzekucji administracyjnej?
17. Czy występując z wnioskiem o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej należy ponownie wysłać upomnienie?
18. Jakie formalne wymogi musi spełnić wniosek o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
19. Indywidualne pytania, konsultacje.

 

Prowadzący

Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju , w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

23 listopad 2023 09:00

Data do:

23 listopad 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

375 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

AUDIT WEWNĘTRZNY SYSTEMU HACCP W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO.

Zobacz więcej

NOWOCZESNY KUCHARZ – 2-dniowy kurs DLA KUCHARZY PRACUJĄCYCH W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY (żłobkach, przedszkolach, szkołach itp.)

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia